Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGwarancje w handlu międzynarodowym

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-10-13 14:18:58
gwarancje w handlu międzynarodowym, finansowanie eksportu

Gwarancje ubezpieczeniowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

źródło: kuke.com.pl

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów. Podmiot zlecający dostarczenie towarów lub wykonanie usługi może żądać od firmy wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy, na wypadek, gdyby nie została ona spełniona, nie dochowany został termin jej realizacji czy jakość towaru lub usługi była niezgodna z ustaleniami.

 

Kiedy warto skorzystać z gwarancji kontraktowych?

Dla firmy podejmującej się wykonać umowę, oczekiwanie złożenia zabezpieczenia finansowego kontrahentowi może stanowić problem. Po pierwsze, dlatego, że gotówka, którą mógłby inwestować w rozwój własnego przedsiębiorstwa zostaje zablokowana. Po drugie, kilka zleceń jakie firma mogłaby otrzymać w tym samym momencie może spowodować konieczność zsumowania kwot zabezpieczeń, a w przypadku ograniczonych środków finansowych spółki, może wręcz ograniczyć przyjęcie większej ilości zleceń lub uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych.

 

Sposobem rozwiązania tej sytuacji jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

 

Zabezpieczenie realizacji każdego etapu kontraktu

Cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji może być skutecznie zabezpieczony gwarancjami. Kontrahent będący inwestorem ma wówczas pewność, że gwarancje zostaną uruchomione w przypadku, gdy zleceniobiorca nie wykona prac zgodnie z umową.

 

Wykonawca kontraktu przedkładając gwarancję ubezpieczeniową KUKE potwierdza swoją zdolność do realizacji kontraktu, gdyż ubezpieczyciel sprawdził kondycję finansową firmy, która podejmuje się wypełnienia kontraktu.

 

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargu bez angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Wydając beneficjentowi gwarancję, KUKE zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

 

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy, który wygrał przetarg zabezpieczony gwarancją KUKE i zobowiązany jest do przedstawienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody.

 

Gwarancja zwrotu zaliczki

Może być udzielona na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z beneficjentem otrzymał zaliczkę na jej realizację. Gwarancja jest zobowiązaniem KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki.

 

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy i stanowi zobowiązanie KUKE do wypłaty wskazanej w niej kwoty beneficjentowi, w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nienależycie wykonał wynikające z umowy obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu jej realizacji.

 

Zalety gwarancji kontraktowych

 • Zabezpieczają różnego rodzaju kontrakty krajowe i eksportowe.
 • Podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa wykonawcy w oczach kontrahenta.
 • Pozwalają uniknąć angażowania własnych środków pieniężnych przez wykonawcę.
 • Zwalniają wykonawcę ze stosowania innych zabezpieczeń realizacji kontraktu.
 • Zapewniają niezależność finansową od banków i w odróżnieniu od gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy.
 • Dają pewność, że w przypadku naruszenia warunków kontraktu przez wykonawcę, kontrahent otrzyma szybko kwotę stanowiącą zabezpieczenie kontraktu.

 


Dodatkowe informacje


***

źródło: kuke.com.pl

Gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego

KUKE oferuje również gwarancję spłaty krótkoterminowego kredytu udzielonego przedsiębiorcy przez bank na sfinansowanie kontraktu eksportowego. Udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej KUKE stanowi warunek uzyskania przez eksportera kredytu bankowego na sfinansowanie kontraktu eksportowego. Gwarancja zabezpiecza ryzyko banku związane z udzieleniem kredytu.

 

Jakie są warunki współpracy?

 • Gwarancja udzielana jest na zlecenie krajowego eksportera na rzecz banku finansującego kontrakt eksportowy. Więcej informacji na temat kredytu na prefinansowanie eksportu znajduje się na dedykowanej stronie internetowej.
 • Eksportowany towar lub realizowana usługa muszą spełniać warunek polskości.
 • Kredyt udzielny przez bank nie może przekraczać okresu 2 lat (licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu).
 • Gwarancja zabezpiecza terminową spłatę krótkoterminowego kredytu udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej.

 

Zalety gwarancji dotyczącej spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego kontrakt eksportowy:

 • Umożliwia eksporterowi uzyskanie krótkoterminowego finansowania na realizację kontraktu eksportowego.
 • Nasza gwarancja stanowi uznaną przez bank formę zabezpieczenia spłaty kredytu - gwarancja jest nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie.
 • Oferujemy możliwość udzielenia gwarancji do 80% kwoty zobowiązania eksportera wobec banku.

 


Dodatkowe informacje


 

***

źródło: kuke.com.pl

Gwarancje dla akredytyw

Bankom potwierdzającym, dyskontującym lub postfinansującym akredytywy otwarte przez zagraniczne banki KUKE oferuje gwarancje zabezpieczające otrzymanie przysługujących im należności. Dzięki gwarancjom i przejęciu ryzyka transakcji instytucje finansowe mogą dalej wspierać swoich klientów w ich działalności eksportowej.

 

Jakie są warunki współpracy?

 • Ochrona obejmuje szeroką listę krajów z wyłączeniem krajów należących do Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Islandii, Japonii, Nowej Zelandii, Norwegii, Szwajcarii oraz USA.
 • Akredytywy dotyczą eksportu towarów i usług spełniających warunek polskości.
 • Gwarancje obejmują szkody, które poniósł ich beneficjent, na skutek niewywiązania się z zobowiązań przez dłużnika, w przewidzianym w warunkach akredytywy lub umowie postfinansowania terminie płatności, gdy brak zapłaty spowodowany jest urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego lub ryzyka politycznego.
 • Kredyt udzielony przez bank na zapłatę należności wynikających z akredytywy na rzecz banku importera nie może przekroczyć 2 lat.

 

Zalety gwarancji zapłaty należności związanych z akredytywami

 • Ograniczenie ryzyka banków związanego z finansowaniem krótkoterminowym.
 • Możliwość udzielenia gwarancji do 100% kwoty zabezpieczonej należności banku.
 • Szybka procedura wystawienia gwarancji - gwarancje są udzielane w ramach uprzednio ustalonych przez KUKE limitów na poszczególne banki.
 • Gwarancje są nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie.

 


Dodatkowe informacje


***

Infromacje pochodzą ze strony internetowej PFR oraz KUKE.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert