Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Regulamin portalu promocji eksportu Trade.gov.pl
Artykuł

Regulamin portalu promocji eksportu Trade.gov.pl

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu Promocji Eksportu www.trade.gov.pl, udostępnionego przez Ministra Rozwoju i Technologii (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920, REGON: 369267361), w tym określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz gromadzenia informacji o użytkownikach.

§ 1. DEFINICJA

Na potrzeby Regulaminu Portalu Promocji Eksportu www.trade.gov.pl, wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. UsługodawcaMinister Rozwoju i Technologii (kontakt: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920, REGON: 369267361), będący jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE, dla Użytkowników Portalu Promocji Eksportu.
 2. Portal Promocji Eksportu portal internetowy funkcjonujący pod adresem: www.trade.gov.pl, udostępniany przez Usługodawcę, będący źródłem informacji o warunkach eksportu i prowadzeniu działalności gospodarczej za granicą, zapewniający aktualnym i potencjalnym eksporterom dostęp do możliwości wsparcia ekspansji zagranicznej oraz będący kanałem promocji polskiej gospodarki wśród zagranicznych przedsiębiorców, poszukujących partnerów biznesowych w Polsce. 
 3. Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną), osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu Promocji Eksportu.
 4. Profil – konto Użytkownika zarejestrowanego na Portalu Promocji Eksportu, umożliwiające  dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu Promocji Eksportu, w tym możliwości personalizacji/preferencji treści.
 5. Wizytówka Użytkownika – elektroniczny formularz dostępny na Portalu Promocji Eksportu z poziomu Profilu Użytkownika, po wypełnieniu którego, i zweryfikowaniu poprawności jego wypełnienia przez Usługodawcę, możliwe jest zamieszczenie przez Użytkownika informacji o swoim przedsiębiorstwie oraz oferowanych przez niego produktach lub usługach eksportowych, w tym: danych kontaktowych i lokalizacyjnych, branży, opisu działalności firmy, preferowanych kontaktach biznesowych oraz umożliwiający publikację ewentualnych dodatkowych materiałów promocyjnych związanych z działalnością biznesową Użytkownika.
 6. Regulamin – niniejszy Regulaminu Portalu Promocji Eksportu www.trade.gov.pl , określający zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu Promocji Eksportu.  
 7. Materiały – ogół informacji, wpisów i materiałów, w tym audiowizualnych i niezależnie od medium udostępnionych przez Usługodawcę, a zawartych na Portalu Promocji Eksportu.
 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika drogą elektroniczną, tj. bez jednoczesnej obecności stron, na odległość, z wykorzystaniem Portalu Promocji Eksportu, polegające na: (i) udostępnianiu Użytkownikowi Materiałów, w tym umożliwienie Użytkownikowi filtrowania i personalizowania wyświetlanych Materiałów, (ii) umożliwianiu Użytkownikowi publikacji Wizytówki Użytkownika, (iii) udostępnieniu przez Portal Promocji Eksportu opublikowanych Wizytówek Użytkownika, umożliwieniu uczestnictwa w szkoleniach oraz zapoznania z kalendarzem wydarzeń w Polsce i za granicą

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem udostępnienia Portalu Promocji Eksportu jest:
  • Zwiększenie aktywności eksportowej polskich przedsiębiorców,
  • Promocja polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców skierowana do zagranicznych importerów,
  • Zwiększenie zagranicznej aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorców,
  • Promocja Polski jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestycji zagranicznych
 2. Korzystanie z Portalu Promocji Eksportu nie podlega żadnym opłatom. 
 3. Dostęp do wszystkich funkcjonalności Portalu Promocji Eksportu wymaga posiadania Profilu. 
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu Promocji Eksportu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Zasady przetwarzania, zabezpieczenia i ochrony danych osobowych przez Usługodawcę, a udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Portalu Promocji Eksportu, reguluje Regulamin oraz Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: Polityka prywatności portalu promocji eksportu Trade.gov.pl – Trade.gov.pl, stanowiąca integralną część Regulaminu.
 6. Nazwa Portalu Promocji Eksportu, jego logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść komunikatów, w tym Materiałów stanowią własność Usługodawcy – lub podmiotów uprawnionych z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie porozumienia – i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w żaden inny sposób niż za zgodą Usługodawcy.
 7. Dane zawarte w Zasobach Portalu Promocji Eksportu, jak również zgromadzone w ramach Portalu Promocji Eksportu Wizytówki Użytkowników podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, jak też ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochronie podlega także szata graficzna (układ) baz danych zawartych w Portalu Promocji Eksportu.
 8. Wykorzystywanie jakichkolwiek Materiałów zamieszczonych na Portalu Promocji Eksportu, bez uprzedniej zgody (lub innego porozumienia) Usługodawcy lub podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw Użytkownika, Usługodawcy lub innych osób uprawnionych.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu Promocji Eksportu oraz za przerwy w dostępie do Portalu Promocji Eksportu, w tym wynikające z konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich lub serwisowych. Usługodawca będzie informował Użytkowników o prowadzeniu prac konserwacyjnych lub serwisowych z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na stronie Portalu Promocji Eksportu.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Portalu Promocji Eksportu przez Użytkownika. 
 11. Usługodawca zwraca uwagę na zagrożenia cyberbezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu, w szczególności zagrożenia wirusami komputerowymi oraz możliwościami przejęcia przez osoby trzecie danych w trakcie ich teletransmisji.
 12. Portal Promocji Eksportu, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki (odesłania) do witryn/stron internetowych zarządzanych (administrowanych) przez osoby trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne skorzystania przez Użytkownika z witryn, o których mowa w zdaniu poprzednim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość innych stron.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu Promocji Eksportu:
  1. dostęp do Internetu;
  2. aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Safari, Firefox lub Microsoft Edge.

§ 3. PROFIL UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Użytkownika możliwa jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu, poprzez wypełnienie odpowiednich pól rejestracyjnych. 
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 3. Potwierdzenie rejestracji na Portalu Promocji Eksportu zawiera link aktywacyjny do Profilu wraz z potwierdzeniem loginu i hasła, które umożliwiają Użytkownikowi uzyskanie dostępu do wszystkich funkcjonalności Portalu Promocji Eksportu, przy czym Użytkownik, przy pierwszym logowaniu, zobowiązany jest do dokonania zmiany hasła na utworzone przez Użytkownika.
 4. W wyniku prawidłowo przeprowadzonego procesu rejestracji zostaje utworzony Profil Użytkownika.
 5. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do ochrony loginu i hasła, o którym mowa w ust. 3 powyżej, celem zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób nieupoważnionych do jego Profilu.
 6. W przypadku powzięcia wiedzy, że login lub hasło, o którym mowa w ust. 3 jest w posiadaniu osoby nieuprawnionej, lub w  przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia ochrony danych osobowych, Użytkownik zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę poprzez Formularz kontaktowy dostępny na Portalu Promocji Eksportu lub na dane wskazane w Polityce Prywatności, celem zablokowania Profilu Użytkownika lub powzięcia innych ustalonych działań. 
 7. Zasady postępowania w przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać zmiany loginu lub hasła, o którym mowa w ust. 3 powyżej lub zapomniał loginu lub hasła, zawarte są na Portalu Promocji Eksportu w Profilu Użytkownika lub prezentowane są podczas procesu logowania do Profilu Użytkownika.
 8. Usługodawca umożliwia dokonanie przeniesienia dostępu do Profilu, na inną osobę wskazaną przez Użytkownika. Zasady przeniesienia dostępu do Profilu wymagają wysłania do Usługodawcy wniosku w wersji pisemnej, pod rygorem nieważności. Wzór wniosku o przeniesienie dostępu, wraz ze wszelkimi informacjami oraz instrukcjami postępowania, zawarty jest na Portalu Promocji Eksportu w Profilu Użytkownika.
 9. Użytkownik uprawniony jest do samodzielnego usunięcia swojego Profilu, poprzez wybranie opcji „usuń konto”. Usunięcie Profilu spowoduje także usunięcie Wizytówki Użytkownika. 

§ 4. KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI PORTALU PROMOCJI EKSPORTU

 1. Użytkownik, za pośrednictwem Portalu Promocji Eksportu może:
  1. korzystać z wyszukiwarki Portalu Promocji Eksportu;
  2. przeglądać Materiały udostępniane przez Usługodawcę, w tym: aktualności, artykuły i opracowania, kalendarz wydarzeń, kierunki eksportu, branże, przewodnik eksportera, cyfrowy eksport, centrum wsparcia, najważniejsze tematy, na skróty, najnowsze treści.
 2. Użytkownik zarejestrowany (posiadający aktywny Profil), może:
  1. korzystać z funkcjonalności, o których mowa w ust. 1 powyżej;
  2. dokonywać personalizacji treści Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę, poprzez wybranie interesujących go kategorii i zagadnień, w tym poprzez ustawienie filtrów;
  3. opublikować Wizytówkę Użytkownika promującą jego ofertę eksportową. 
 3. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość dokonania  publikacji Wizytówki Użytkownika, poprzez wypełnienie odpowiednich pól informacyjnych formularza oraz ewentualnego dodania materiałów promocyjnych. Dodawane materiały nie mogą przekroczyć dla: logo – 1 MB; zdjęć – 3 MB (maksymalnie 6 sztuk); plików – 3 MB (maksymalnie 5 sztuk).
 4. W celu dokonania rejestracji Wizytówki Użytkownika, niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza, z uwzględnieniem elementów niezbędnych do realizacji celu publikowanej wizytówki, jakim jest promocja firmy Użytkownika skierowana do potencjalnych kontrahentów zagranicznych, czyli spełniająca przynajmniej następujące wymogi formalne:
  1. przygotowana w całości w języku angielskim,
  2. zawierająca opis firmy i jej oferty eksportowej produktów i usług polskich marek,
  3. zawierająca określenie profilu działalności/branży,
  4. zawierająca aktualne dane teleadresowe firmy, w tym adres strony internetowej,
  5. zawierająca aktualne dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt ws. eksportu (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).
  6. jest zgodna z celem udostępnienia Portalu.
 5. Wizytówka Użytkownika podlega weryfikacji formalnej pod względem poprawności wypełnienia przez Usługodawcę.
 6. W przypadku braku poprawnego wypełnienia formularza rejestracji Wizytówki Użytkownika, Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy informację zwrotną wskazującą zakres danych koniecznych do uzupełnienia celem poprawnego i kompletnego wypełnienia formularza.
 7. Poprawne wypełnienie formularza rejestracji Wizytówki Użytkownika jest potwierdzane wiadomością przesłaną na adres e-mail Użytkownika. 
 8. Zabrania się dostarczania przez Użytkowników, w ramach publikacji Wizytówek Użytkownika, treści lub materiałów, które:
  1. są sprzeczne z prawdą;
  2. naruszają przepisy prawa, lub
  3. naruszają normy społeczne lub obyczajowe, lub
  4. naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, lub
  5. naruszają zasadne interesy prawne Usługodawcy lub innych Użytkowników, lub
  6. naruszają prawa osób trzecich.
 9. Usługodawca w celu dbałości o jakość bazy Wizytówek polskich eksporterów na Portalu ma prawo do niepublikowania Wizytówki, albo uzależnienia jej publikacji od  wprowadzenia przez Użytkownika wskazanych przez Usługodawcę zmian, w szczególności jeśli:
  1. Wizytówka nie jest przygotowana w języku angielskim,
  2. nie określono branży działalności firmy Użytkownika lub określono błędnie,
  3. nie zawiera danych kontaktowych albo dane te są błędne (np. nieistniejący numer telefonu czy strona internetowa),
  4. istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie jest reprezentantem firmy, dla której tworzy Wizytówkę,
  5. opis firmy lub opis oferty nie dostarczają wystarczających informacji na temat działalności firmy Użytkownika i jej oferty,
  6. dołączone zdjęcia lub pliki załączników są niskiej jakości albo w inny sposób mogą powodować trudności w odczytaniu ich treści przez potencjalnego zagranicznego kontrahenta.
  7. działalność prowadzona przez Użytkownika nie wpisuje się w cele Portalu wskazane w § 2 ust. 1, w szczególności nie posiada potencjału eksportowego.
 10. Prezentowane w Portalu Promocji Eksportu Wizytówki Użytkownika nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść,  jakość oraz aktualność Wizytówek Użytkownika publikowanych w ramach Portalu Promocji Eksportu.
 12. Prawa własności intelektualnej do materiałów zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Wizytówki Użytkownika, publikowanej w Portalu Promocji Eksportu przysługują Użytkownikowi lub innym wskazanym osobom, w tym oznaczonym twórcom/autorom. Zamieszczenie na Portalu Promocji Eksportu jakichkolwiek materiałów nie stanowi udzielenia licencji, ani przeniesienia do nich praw na innych Użytkowników.
 13. Usługodawca ma prawo do dokonywania oczywistych korekt redakcyjnych Wizytówek Użytkowników, w tym jeżeli mają one charakter techniczny, służą lepszej prezentacji Wizytówek Użytkowników  bądź mają na celu zapewnienie spójności wizualnej/graficznej Wizytówek Użytkowników na Portalu Promocji Eksportu.
 14. Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym danych, materiałów lub informacji umieszczanych przez siebie na Portalu Promocji Eksportu. Jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie jest wyłączona.

§ 5. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Wizytówek Użytkowników.
 2. Usługodawca ma prawo usunąć Profil Użytkownika lub poszczególne Wizytówki Użytkownika, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika, jeżeli Profil lub Wizytówka Użytkownika:
  1. są sprzeczne z prawdą;
  2. naruszają przepisy prawa, lub
  3. naruszają normy społeczne lub obyczajowe, lub
  4. naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, lub
  5. naruszają zasadne interesy prawne Usługodawcy lub innych Użytkowników, lub
  6. naruszają prawa osób trzecich.
  7. są niezgodne z celami Portalu wskazanymi w § 2 ust. 1
 3. Usługodawca informuje Użytkownika o usunięciu Profilu lub Wizytówki Użytkownika, w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

§ 6. ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zawarcie Umowy przez Usługodawcę z Użytkownikiem następuje w momencie rejestracji Profilu przez Użytkownika i przejścia pozytywnego procesu weryfikacji, o którym mowa w §3 Regulaminu.
 2. Umowa zawarta przez Usługodawcę z Użytkownikiem zostaje rozwiązana z chwilą: (i) usunięcia konta przez Usługodawcę, w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, albo (ii) usunięcia konta przez Użytkownika, w trybie, o którym mowa w §5 ust. 4 Regulaminu, albo (iii) niewyrażenia przez Użytkownika zgody na zmianę treści Regulaminu, w trybie, o którym mowa w §9 ust. 2 Regulaminu. 

§ 7. REKLAMACJE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu Promocji Eksportu.
 2. Reklamacja powinna zostać doręczona do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej SekretariatDHM@mrit.gov.pl lub przesłana listem poleconym na adres: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa).
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
 5. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 6. Dodatkowo Usługodawca, za pomocą wiadomości elektronicznych na adres poczty elektronicznej Użytkownika,  udziela Użytkownikowi odpowiedzi na zapytania lub wiadomości otrzymane niezależnie od formy, jeżeli dane zapytanie lub wiadomość wymaga odpowiedzi, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych. 
 7. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wiadomość albo rozpoznanie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności, uzależnione jest od działań osób trzecich lub nie jest możliwe w powyższym terminie, Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika, wskazując, o ile o to możliwe, nowy termin w którym Użytkownikowi zostanie udzielona odpowiedź na jego zapytanie lub wiadomość lub rozpatrzenie reklamacji.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie Portalu Promocji Eksportu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi niezwłocznie wszystkich Użytkowników najpóźniej na 7 dni przed publikacją zmienionego Regulaminu na Portalu Promocji Eksportu, drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 3.  Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji zmiany Regulaminu, przekazując stosowną informację do Usługodawcy, drogą elektroniczną na adres wskazany w informacji o zmianie Regulaminu i w terminie tam określonym. Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu skutkuje usunięciem Profilu oraz Wizytówki Użytkownika z Portalu Promocji Eksportu.
 4. Regulamin jest udostępniony w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie na stronie internetowej Portalu Promocji Eksportu pod adresem: https://www.trade.gov.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin-portalu-promocji-eksportu-Trade.gov_.pl_.pdf
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu Promocji Eksportu, tj. z dniem: 05.12.2022 

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.