Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Polityka prywatności portalu promocji eksportu Trade.gov.pl
Artykuł

Polityka prywatności portalu promocji eksportu Trade.gov.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) Portalu Promocji Eksportu („Portal Promocji Eksportu”).
 2. Użytkownikami Portalu Promocji Eksportu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Portalu Promocji Eksportu, określonych w regulaminie Portalu Promocji Eksportu  („Regulamin”). 
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

II. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO, Administrator niniejszym informuje Użytkowników, że:

 1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (dalej jako: „RODO”), udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych takich jak: dane teleadresowe, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, NIP (dalej jako: „Dane osobowe”), jest Minister Rozwoju i Technologii (kontakt: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, adres: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, NIP: 7010797920, REGON: 369267361) – „Administrator”.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora jest możliwy pod adresem: IOD@mrit.gov.pl
 3. Dane osobowe Użytkownika, przez co rozumie się również dane osobowe osób wskazanych przez użytkownika, będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia Usług przez Administratora na rzecz Użytkowników, z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu Promocji Eksportu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
  2. w celach marketingu bezpośredniego (np. newsletter), na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit f) RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być inne podmioty przetwarzające współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, w celu prawidłowego świadczenia Usług.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez cały okres posiadania przez Użytkownika Profilu oraz przez okres 6 lat od  daty usunięcia Profilu Użytkownika, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Użytkownik, oraz osoby które, Użytkownik upoważnił, mają prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO,
  4. do ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO,
  5. do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO. 
 8. Użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie dotychczasowej zgody.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie Danych osobowych w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszego Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do rejestracji na Portalu Promocji Eksportu.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 12. Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób, których dane osobowe zostaną umieszczone na Portalu Promocji Eksportu.

III. MECHANIZM COOKIES

 1. Portal Promocji Eksportu używa plików „cookies”.
 2. Pliki „cookies” (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Administrator korzysta z „cookies”, aby ułatwić Użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki Portalu Promocji Eksportu.
 3. Każdy Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące „cookies” w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych „cookies”.
 4. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na komputerze użytkownika. Jednak Użytkownik może samodzielnie zarządzać „cookies”, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Pamiętać trzeba jednak, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Portalu Promocji Eksportu mogą nie działać poprawnie.
 5. Portal Promocji Eksportu używa „cookies”:
  1. w celu utrzymania w nich Id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika);
  2. do obsługi skryptów statystyk.
 6. Dodatkowo Portal Promocji Eksportu gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
  1. liczba wejść unikalnych/odsłon;
  2. kraj;
  3. przeglądarka;
  4. czas wizyty. 
  5. Dane są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego Administratora (Google Analytics). Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics .

IV. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Dane osobowe Użytkowników Portalu Promocji Eksportu są przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę. Dane osobowe są chronione i zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem, w tym pozyskiwaniem lub modyfikacją niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i z wewnętrznymi procedurami Administratora obejmującymi ochronę danych osobowych.
 3. Zgody dobrowolne Użytkownik może wyrazić zarówno na etapie zakładania Profilu jak i później, w taki sposób, aby Administrator mógł się z nimi zapoznać i utrwalić.
 4. Zgody dobrowolne Użytkownik może wycofać w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia  w ramach profilu użytkownika. 
 5. Dane osobowe Użytkownika oraz osób wskazanych przez Użytkownika na Wizytówce Użytkownika, mogą zostać udostępnione, za wyraźną zgodą Użytkownika, przez Administratora na rzecz nw. instytucji administracji publicznej i/lub instytucji wsparcia eksportu:
  1. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu;
  2. Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
  3. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
  4. Banku Gospodarstwa Krajowego;
  5. Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych;
  6. Polskiego Funduszu Rozwoju oraz instytucji z Grupy PFR;
  7. Urzędom Marszałkowskim i instytucjom im podległym, realizującym cele związane z promocją gospodarczą regionu;
   – przy czym ww. udostępnienie danych odbywa się w celu promocji przedsiębiorstwa Użytkownika na rynkach krajowych i zagranicznych, a podstawą prawną udostępnienia danych osobowych jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 6. W razie skorzystania przez Użytkownika z prawa do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Wizytówka Użytkownika zawierające te dane przestanie być publikowana na Portalu Promocji Eksportu.

V. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: SekretariatDHM@mrit.gov.pl

VI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Portalu Promocji Eksportu. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Portalu Promocji Eksportu.
 2. Użytkownika korzystającego z Portalu Promocji Eksportu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.