Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Wiedza > Made in Poland
Artykuł

Made in Poland

Czym polska budowlanka może pochwalić się za granicą? Jakie produkty i rozwiązania rodzimych marek zdobywają uznanie na świecie? Przyjrzyjmy się bliżej wybranym obszarom jednego z najistotniejszych sektorów polskiej gospodarki.

Jak wskazują dane m.in. Głów­nego Urzędu Statystycznego, eksport branży budowlanej pozostaje domeną firm średnich i dużych. Skoncentrowany jest w znacznej mierze na rynkach euro­pejskich, choć na Starym Kontynencie ambicje się nie kończą – kolejne polskie firmy budowlane z sukcesem podbijają coraz to nowe rynki. Dzię­ki wsparciu Polskiej Agencji Inwe­stycji i Handlu z sukcesem realizu­ją nowe zamówienia oraz prowadzą ekspansję m.in. w Stanach Zjedno­czonych, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie czy na Węgrzech. Skutki pandemii COVID-19 oraz zmiany wywołane w związku z toczącym się konfliktem na Ukrainie stanowią jedne z najpoważniejszych wyzwań dla całej branży budowlanej w ostatnich latach. Mimo ogromnych perturbacji na europejskich i światowych rynkach polskie firmy budowlane zdołały jednak utrzymać swoją mocną – a w przypadku niektórych obszarów – dominującą pozycję.   

Polskie okna i drzwi podbijają świat

Od kilku lat polska stolarka okienno-drzwiowa (otworowa) stanowi jeden z klejnotów polskiej branży budowlanej. Według danych za rok 2021 na ryn­ki zagraniczne trafiły okna i drzwi o warto­ści 2,98 mld euro, dając rodzimym firmom pierwsze miejsce w eksporcie tych towarów wśród państw unijnych (z udziałem na poziomie nie­mal 29 proc.)

Jeszcze bardziej imponująco przedstawiają się statystyki wzrostu sprzedaży w ostatnich latach (w minionym roku kalendarzowym eksport stolarki otworowej wzrósł – mimo pandemii – o 24,5 proc. r/r.) oraz w rozbiciu na poszczególne kategorie produktowe (Polska pozostaje globalnym liderem w eksporcie okien i drzwi z tworzyw sztucznych).

I choć polskie okna oraz drzwi są sprzedawane do ponad 100 państw na świecie, udział ryn­ków pozaunijnych pozostaje wciąż niewielki. Ponad 90 proc. ekspor­tu polskich towarów tej grupy trafia na rynki europejskie, wśród których przeważają takie kraje, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Czechy. Mimo to firmy, także te wspierane przez PAIH, coraz częściej poszukują szans rozwojowych na nowych rynkach, takich jak USA lub rynki afrykańskie. Jedną z nich jest producent drzwi, Erkado.

Erkado konsekwentnie realizuje przyjętą kilka lat temu strategię ekspansji na rynki zagraniczne, dostosowując się do aktualnych realiów w danym regionie. Poza typowymi kierunkami eksportu w Europie staramy się współpracować z partnerami z Afryki i Azji, gdzie przychodzą nam z pomocą zespoły Zagranicznych Biur Handlowych PAIH, wspierając nasze działania i promując polskie produkty. Rynek wyrobów budowlanych jest skomplikowany oraz obwarowany lokalnymi regulacjami, dlatego tak istotne jest właściwe dobranie oferowanego zakresu produktowego i dostosowanie się do wymagań klientów – wskazuje Radosław Bartochowski, Dyrektor Eksportu Erkado, polskiego producenta drzwi.

Wśród wyrobów stolarki otworowej wiodącą rolę wciąż odgrywają produkty z tworzyw sztucznych oraz aluminium. Polska stolarka od lat aktywnie promuje się także na najważniejszych branżowych imprezach na świecie.

W poszukiwaniu nowych rynków zbytu

Duża część zapytań trafiających do PAIH jest generowana przez firmy zajmujące się na co dzień produkcją materiałów, narzędzi i elementów budowlanych. Ta szeroka kategoria obejmuje m.in. armaturę łazienkową, konstrukcje stalowe, materiały wykończeniowe czy płytki ceramiczne. To właśnie ta ostatnia grupa stano­wi kolejny przykład produktów podbijających nowe rynki. Wielkość pro­dukcji płytek ceramicznych plasuje nas na trzecim miejscu w Europie (za Hiszpanią i Włochami), a roczny eksport, skoncentrowany w głównej mierze na krajach europejskich, wyniósł około 700 milionów złotych.

Mimo trudnej sytuacji na światowych rynkach, polskie firmy nie zaprzestają poszu­kiwania nowych rynków zbytu dla swoich produktów. Jednym z takich przedsiębiorstw jest Comensal, któ­ry od niemal 30 lat produkuje narzędzia budowlane. Firma jest obecna na większości rynków europejskich, a przy pomocy PAIH konsekwent­nie prowadzi negocjacje w kierun­ku poszerzenia portfolio o rynki pozaunijne.

Bardzo zależało nam, żeby jesz­cze w tym roku poszerzyć portfolio o klientów spoza Europy. Obawialiśmy się, że globalna pandemia i lo­kalne, trudne uwarunkowania finansowo-prawne pokrzyżują nam plany. Na szczęście mieliśmy po swojej stro­nie zaufanego partnera w postaci Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Mam nadzieję, że jej eksperci będą nam towarzyszyć również w realiza­cji kolejnych projektów – podkreśla Wiktoria Skopiak, Dyrektor ds. Eks­portu Comensal.

Ekopatent z wykorzystaniem butelek PET

Trudna sytuacja wywołana pande­mią nie pokrzyżowała także planów firmy SADDAR, specjalizującej się w produkcji ekologicznych elemen­tów budowlanych. Kompozytowa ekokotwa znajdująca się w ofercie fir­my to produkt oparty na zastrzeżonej konstrukcji i innowacyjnym w skali światowej pomyśle wykorzystania do jego produkcji butelek PET. Dotychczasowa hegemonia producentów i dostawców kotew stalowych została przełamana autorskim rozwiązaniem polskiej firmy SADDAR – z sukcesem podbijającej już Europę Zachodnią. Do ostatnich osiągnięć firmy zaliczyć należy podpisanie kontraktu z amerykańską siecią 350 hipermarketów budowlanych.

Wprowadzenie wyrobów SADDAR do sieci amerykańskich hipermarke­tów budowlanych to pierwszy krok we wsparciu, jakiego udzieliło biu­ro handlowe PAIH w Waszyngtonie. Następny krok to zbudowanie na rynku USA wiedzy o zaletach polskiego produktu dla środowiska naturalnego.

Naszym celem jest zapewnie­nie idealnego ekologicznego produk­tu, który istotnie przyczyni się do poszanowania środowiska naturalnego. Oprócz rozpoczętej właśnie eks­pansji w USA w ciągu najbliższych 3 lat planujemy również umocnić się w Europie, zdobywając 25 proc. ryn­ku. Przy poziomie produkcji 1,5 mln sztuk rocznie i zużyciu 20 butelek na jedną ekokotwę będziemy poddawać recyklingowi aż 30 mln butelek plastikowych. Dumnie możemy zatem mówić o naszych „zielonych” zasługach – wskazuje Dariusz Sadowiński, założyciel firmy SADDAR.

Nowoczesne rozwiązania modułowe

Rynek amerykański może stać się szansą dla kolejnych rozwią­zań, które w ostatnich latach zyskują dużą popularność i są coraz czę­ściej oferowane przez polskie firmy budowlane. Mowa o obiektach powstających w technologii prefabrykacji. Jak wynika z danych GUS, w 2019 r. nad Wisłą powstało w ten sposób prawie 11 tys. mieszkań i do­mów. Polskie prefabrykaty trafiają także regularnie na rynki zagra­niczne, wśród których szczególną popularnością cieszą się kraje skandynawskie oraz Niemcy. Zalety roz­wiązań modułowych, m.in. krótszy czas realizacji, mniejsza uciążliwość dla otoczenia, w tym środowiska, pozwalają polskim firmom myśleć o ekspansji także na rynki poza Sta­rym Kontynentem. Hotele oraz do­my stawiane przez polskie firmy me­todą modułową można spotkać już m.in. na nowojorskim Manhattanie, w Londynie, Edynburgu, a nawet na Karaibach. To właśnie w tych miej­scach inwestycje zrealizowała rodzinna firma Polcom – jeden z czołowych dostawców modułowych hoteli w Europie.

Zaawansowane technologie budownictwa pasywnego

Nowoczesne rozwiązania w bu­downictwie dotyczą także materia­łów i technologii używanych przy stawianiu mieszkań oraz budynków w odniesieniu do oszczędności ener­gii. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się budownictwo energooszczędne, znacząco zmniejszając koszty ogrzewania i klimatyzacji. Jeszcze niższe koszty utrzymania charakteryzują domy pasywne, które cieszą się popularnością na rynkach Europy Zachodniej. Przykładem firmy odczytującej zmieniające się na świecie trendy w budownictwie jest założony w 1991 r. Izodom, je­den z europejskich liderów w zakre­sie dostawy zaawansowanych tech­nologii dla budownictwa pasywnego. Do swoich referencji może zaliczyć ponad  19 tys. budynków,  m.in. w Niemczech, Francji, Skandynawii, Rosji i na Ukrainie. W Zjednoczo­nych Emiratach Arabskich w techno­logii Izodom zbudowano 3 tys. willi, a w Maroku – pałac rodziny królewskiej liczący 10 tys. m2 powierzchni użytkowej. Działając na 43 rynkach Europy, Azji i Afryki, Izodom opraco­wał komplet materiałów do budowy fundamentów, ścian, stropów i izola­cji dachów, z sukcesem oferując wy­soką jakość budynków oszczędzających energię dostępną dla klientów z najdalszych zakątków globu.

Smart home

Wśród firm oferujących nowocze­sne rozwiązania dla budownictwa znajdują się także te mające w swo­jej ofercie innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Elementy smart home zapewniają sterowanie domowym ogrzewaniem, wentylacją czy oświetleniem, a polscy pro­ducenci takich rozwiązań znajdują kolejne grupy odbiorców za grani­cą. Coraz częściej współpracują z ni­mi producenci podstawowych ele­mentów wykończeniowych, w tym stolarki otworowej. Dzięki wsparciu PAIH polskie rozwiązania dla do­mów inteligentnych dystrybuowane są m.in. na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej oraz na Węgrzech.

PAIH na linii wsparcia

Polska Agencja Inwestycji i Han­dlu (PAIH) jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Jest tak­że pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

Polskich przedsiębiorców zachęcamy m.in. do udziału w organizowanych przez PAIH webinariach branżowych oraz do kontaktu w celu analizy potencjału eksportowego, identyfikacji rynków perspektywicznych i wsparcia w zakresie znalezienia potencjalnych kontrahentów na rynkach docelowych.

PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

Autor: Wojciech Chatys – starszy konsultant w zespole ekspertów branżowych, Centrum Eksportu PAIH S.A.

  • Wszystko
  • Aktualności (13)
  • Wiedza (10)
  • Kalendarz (71)
  • Centrum Wsparcia (55)
Wyszukiwanie zaawansowane

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.