Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu  Nie przegap programu

  Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-03-09 09:36:24
  promocja, polska, ue, fundusze

  W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro z Unii Europejskiej w ramach polityki spójności.

  Pieniądze te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

   

  Trzeba pamietać, że VAT w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich będzie kosztem kwalifikowalnym, co oznacza możliwość jego refundacji.

   

  Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych, PAP/Jacek Turczyk

   

  W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności są obsługiwane przez sześć krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

   

  Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy polski program (27,4 mld euro z UE). Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną, ochronę zdrowia i kulturę.

   

  Priorytety programu:

  • Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  • Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  • Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  • Infrastruktura drogowa dla miast
  • Rozwój transportu kolejowego w Polsce
  • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury
  • Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwój ochrony zdrowia
  • Pomoc techniczna

   

  Program Inteligentny Rozwój jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich, tj. ponad 36 mld zł. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

   

  To następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013.

  Wsparcie dla przedsiębiorców z dwóch celów tematycznych (CT):

  • CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji - wsparcie skoncentrowane będzie przede wszystkim na priorytetowych obszarach gospodarki określonych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji.
  • CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

   

  Wsparcie adresowane m.in. do:

  • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP)
  • jednostek naukowych
  • klastrów
  • instytucji otoczenia biznesu

  Szczególny nacisk położony zostanie na współpracę w ramach konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw. Duże znaczenie będzie miało wspieranie obszarów określonych jako inteligentne specjalizacje (krajowe i regionalne).

   

  Program Wiedza Edukacja Rozwój (4,65 mld euro z UE i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych) to środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową.

   

  Program Polska Cyfrowa to prawie 2,2 mld euro z UE na szerokopasmowy internet, e-administrację i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

   

  Program Polska Wschodnia (2 mld euro z UE) to dodatkowe, obok programów krajowych i regionalnych, wsparcie dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze programu trafią na przedsiębiorczość i innowacyjność, transport publiczny i drogi w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej oraz kolej.

   

  Program Pomoc Techniczna to nieco ponad 700 mln euro z UE na „oliwienie” systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce tak, by inwestowanie tych pieniędzy odbywało się prawidłowo (m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze).

   

  Aktualne informacje dotyczące środków unijnych na lata 2014-2020 dostępne na Portalu Funduszy Europejskich

  Podział środków unijnych na programy krajowe

  • Program Infrastruktura i Środowisko - 27,41 mld euro
  • Program Inteligentny Rozwój - 8,61 mld euro
  • Program Polska Cyfrowa - 2,17 mld euro
  • Program Wiedza Edukacja Rozwój - 4,69 mld euro
  • Program Polska Wschodnia - 2 mld euro
  • Program Pomoc Techniczna - 700,12 mln euro

   

  Dokumenty programowe zaakceptowane przez Komisję Europejską:

   

  Instrumenty wsparcia

  Zestawienie zawiera instrumenty zasilane funduszami strukturalnymi w ramach Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej, jak również  budżetu państwa. Zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu „Koncepcja horyzontalnej polityki przemysłowej w Polsce”, zestawienie jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i cyklicznie aktualizowane.

   
  Zestawienie zawiera informacje o 153 instrumentach wsparcia w ramach szczegółowych podstaw prawnych oraz programów regulujących ich funkcjonowanie w następujących obszarach:
  • programy operacyjne
  • innowacje, inwestycje i ochrona
  • środowiska
  • przedsiębiorczość
  • promocja, szkolenia, bazy danych
  • restrukturyzacja
  • poręczenia, gwarancje, instytucje finansowe
  • rynek pracy
  • cło

  Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/files/Zbiorcze_ZIW_20150101.pdf

   

  Regionalny Program Operacyjny

  Komisja Europejska zaakceptowała Polsce wszystkie programy na nową perspektywę na lata 2014-2020, w tym programy regionalne (RPO) województw.

   

  Samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

   

  Głównym celem RPO jest zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Programy regionalne są zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

  WOJEWÓDZTWO

  CAŁKOWITA ALOKACJA NA RPO
  CENY BIEŻĄCE, EURO

  Dolnośląskie

  2 252 546 589

  Kujawsko-Pomorskie

  1 903 540 287

  Lubelskie

  2 230 958 174

  Lubuskie

  906 929 693

  Łódzkie

  2 256 049 115

  Małopolskie

  2 878 215 972

  Opolskie

  944 967 792

  Podkarpackie

  2 114 243 760

  Podlaskie

  1 213 595 877

  Pomorskie

  1 864 811 698

  Śląskie

  3 476 937 134

  Świętokrzyskie

  1 364 543 593

  Warmińsko-Mazurskie

  1 728 272 095

  Wielkopolskie

  2 450 206 417

  Zachodniopomorskie

  1 601 239 216

  Razem 15

  29 187 057 412

  Mazowieckie

  2 089 840 138

  Razem 16

  31 276 897 550

  Mazowieckie
  http://rpo.mazovia.pl/

   

  Śląskie

  http://rpo.slaskie.pl/

   

  Lubelskie

  http://www.rpo.lubelskie.pl/

   

  Podkarpackie

  http://rpo.podkarpackie.pl/

   

  Lubuskie

  http://rpo.lubuskie.pl/

   

  Warmińsko-Mazurskie

  http://rpo.warmia.mazury.pl/

   

  Pomorskie

  http://regionalne-programy-operacyjne.pl/main/pomorskie/

   

  Zachodniopomorskie

  http://www.rpo.wzp.pl/

   

  Podlaskie

  http://rpo.podlasie.pl/

   

  Świętokrzyskie

  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/

   

  Małopolskie:

  http://www.rpo.malopolska.pl/

   

  Łódzkie:

  http://www.rpo.lodzkie.pl/

   

  Opolskie:

  http://rpo.opolskie.pl/

   

  Dolnośląskie:

  http://www.rpo.dolnyslask.pl/

   

  Wielkopolskie:

  http://www.wrpo.wielkopolskie.pl

   

  Kujawsko-Pomorskie:

  http://www.mojregion.eu/

   

  Instrmenty wsparcia przedsiębiorców

  nformacje o podstawach prawnych, głównych beneficjentach i wysokości środków finansowych zawiera przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zestawienie aktualnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców, wdrażanych przez instytucje państwowe.

   

  Zestawienie zawiera dane o 153 instrumentach wsparcia w następujących obszarach:

  Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia według stanu na 1 stycznia 2015 r. 

   

  Dbamy o Markę Polskiej Gospodarki

  Budowanie silnej Marki Polskiej Gospodarki ma promować polską gospodarkę na rynkach międzynarodowych i pomóc polskim przedsiębiorcom w eksporcie.

   

  Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przeprowadzono szereg badań fokusowych oraz telefonicznych w dziewięciu krajach : USA, Holandii, Rosji, Francji, Niemiec, Ukrainy, Chin, Włoch i Czech, które miały wykazać rozpoznawalność polskich produktów. Badania wykazały niezadawalający wśród respondentów poziom wiedzy.

   

  Badania pozwoliły jednak określić najbardziej wartościowy i rozpoznawalny walor Polski. Jest nim kapitał ludzki, który oceniono najwyżej, obok takich cech jak: innowacyjność, jakość produktów, nowoczesność, wydajność itp.

   

  Na bazie tych opinii, powstał znak graficzny Marki Polskiej Gospodarki, który ukazuje właśnie tak dobrze oceniany potencjał ludzki naszego kraju. Znak ten odwołuje się do sieci uzupełniających się ludzi , która układa się w literkę P .

   

  Ważnym czynnikiem w promowaniu Marki Polskiej Gospodarki jest udział jak największego grona przedstawicieli biznesu oraz polskich instytucji, w tym administracji rządowej i samorządowej oraz środowisk naukowo-badawczych. Dlatego też Ministerstwo Gospodarki kieruje prośbę do wszystkich ww. instytucji o uwzględnianie logo przy wszelkiego rodzaju działaniach promocyjnych polskiej gospodarki.

   

  Tworzenie pozytywnego wizerunki Polski oraz umacnianie pozycji naszego kraju na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie Marki Polskiej Gospodarki, realizowany jest również m.in. poprzez branżowe programy promocji.

   

  W celu uniknięcia dużego rozproszenia działań promocyjnych, Ministerstwo Gospodarki wyselekcjonowało 15 branży, w stosunku do których , w okresie trzech lat, prowadzone są lub będą szeroko zakrojone działania promocyjne .Działania mają na celu wykreowanie wybranych polskich specjalności. Są to produkty oraz wyroby następujących branż : meblarskiej, spożywczej, jachtowej, jubilersko-bursztynniczej, IT/ICT, sprzętu medycznego i pomiarowego, stolarki okiennej i drzwiowej, budownictwa, przemysłu obronnego, turystyki medycznej, teksylno-galanteryjnej, kosmetycznej, maszyn i urządzeń górniczych, ochrony i zachowania zabytków.

   

  Branżowe programy promocji składają się z dwóch komponentów (części):

  • Komponent A – polegający na opracowaniu i realizacji branżowego programu promocji przeznaczonego dla przedsiębiorców,
  • Komponent B - polegający na opracowaniu i realizacji branżowego programu promocji przeznaczonego dla branży jako całości.

  Działania promocyjne w ramach komponentu A dotyczą przede wszystkim udziału w targach zagranicznych, misjach gospodarczych, konsultacjach, pokazach, spotkaniach branżowych, spotkaniach z kontrahentami, indywidualnych spotkaniach, doradztwie, szkoleniach, coachingu, opracowania i produkcji artykułów oraz materiałów promocyjnych, które dostosowane są do specyfiki danej branży.

   

  Działania w ramach komponentu B mają celu oddziaływanie na daną branżę jako całość. Dzięki tym działaniom promocyjnym oczekuje się podniesienia stopnia rozpoznawalności polskich wyrobów na rynkach światowych. Działania te nakierowane są na rynki pozaunijne (zamorskie). W przeciwieństwie do wymagającego rynku unijnego, borykającego się od wielu lat z dużym nasyceniem produktami, rynki zamorskie są wciąż postrzegane jako bardzo chłonne i zgłaszające duże zapotrzebowanie, zwłaszcza na produkty wysokoprzetworzone. Zapotrzebowanie tych rynków wzrasta w związku ze zmianą trendów, oraz nawyków żywieniowych lokalnych społeczności.

   

  Uwzględniając te czynniki, wyborano pięć krajów, perspektywicznych dla polskiego eksportu: Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan oraz Turcję. Działania promocyjne na tych rynkach dotyczą przede wszystkim udziału w ważnych imprezach targowych oraz misjach gospodarczych. Imprezy te zostały starannie wyselekcjonowane w celu zwiększenia oddziaływania na danym rynku, uwzględniając przede wszystkim prestiż danej imprezy.


  Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu)


  Czy ta informacja była pomocna?
  TAK/NIE 0 0


  Wybrane
  oferty polskich przedsiębiorstw

  Sklep rolniczy

  Jesteśmy sklepem rolniczym, który posiada w sprzedaży najlepsze części zamienne i akcesoria do ma...
  Polska - WIDAWA 2021-03-08 Dodał: Ryszard Golum Handel, Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa, Rolnictwo i leśnictwo Zobacz ofertę

  Usługa druku sitodrukowego

  Krótkie terminy realizacji nadruków wykonanych sitodrukiem – druk EXPRESS nawet do 24h ! Najniżs...
  Polska - TUCHÓW 2021-03-08 Dodał: Bogusław Maniak Tekstylia, Odzież i obuwie, Odzież, tekstylia, wyroby skórzane Zobacz ofertę
  </h3>TBZ dentysta<br />Popiela 13<br />Toruń 87-100<br /><a href = 574 786 931
  574 786 931
  TBZ dentysta
  tbzdentysta@gmail.com Renomowany gabinet sto">

  TBZ dentysta
  Popiela 13
  Toruń 87-100
  574 786 931...
  TBZ dentysta Popiela 13 Toruń 87-100 574 786 931 TBZ dentysta tbzdentysta@gmail.com Spraw...
  Polska - Toruń 2021-03-03 Dodał: Maciej Lutnik Zdrowie i medycyna Zobacz ofertę

  Zobacz więcej ofert