Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSprzęt medyczny

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-10-12 10:43:28
branżowe programy promocji, sprzęt medyczny, przyrządy pomiarowe, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży sprzętu medycznego - informacja dla przedsiębiorców

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży sprzętu medycznego opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę sprzętu medycznego. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora sprzętu medycznego.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007) :

32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych włączając dentystyczne;

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;

26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
 • Chiny,
 • Turcja,
 • Singapur,
 • Brazylia,
 • Republika Południowej Afryki (RPA)

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej sześciu (6) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej trzy (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań stanowić powinna impreza targowa na wybranym w ramach pkt A.1 rynku perspektywicznym.

L.p.

Nazwa targów Miejsce odbywania się targów Narodowe stoisko informacyjne

1.

FIME

Miami Beach lub Orlando Floryda USA

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2017, 2018.

2.

SALMED

Poznań,

Polska

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2018.

3.

 

MEDICA

Düsseldorf,

Niemcy

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2017, 2018.

4.

ARAB HEALTH

Dubaj,

ZEA

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2017, 2018, 2019.

5.

MEDLAB Middle East

Dubaj,

ZEA

 

6.

ASIA HEALTH

Singapur

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2018.

7.

EXPOMED EURASIA

Istambuł,

Turcja

Organizacja stoiska informacyjnego
podczas edycji 2017, 2018,

8.

China International Medical Equipment Fair (CMEF)

Chiny

Organizacja stoiska informacyjnego podczas edycji wiosennej 2018, 2019.

9.

HOSPITALAR

Sao Paulo, Brazylia

Organizacja stoiska informacyjnego podczas edycji 2017, 2018.

10.

AFRICA HEALTH

Johannesburg, RPA

Organizacja stoiska informacyjnego podczas edycji 2017, 2018.

11.

MEDICAL FAIR INDIA

Indie, Mumbaj, New Delhi

Organizacja stoiska informacyjnego o powierzchni 24 m² wraz ze strefą spotkań podczas edycji 2017, 2018.

12.

INDOMEDICARE EXPO

Jakarta, Indonezja

 

13.

Southeast Asian healthcare & Pharma Show

Kuala Lumpur, Malezja

 

14.

Kazakhstan International Healthcare Exhibition (KIHE)

Ałmaty, Kazachstan

 

15.

Iran Health

Teheran, Iran

 

16.

Iran Lab Expo

Teheran, Iran

 

17.

Zdravookhranieniye

Moskwa, Rosja

 

18.

Saudi Health

Riyhad, Arabia Saudyjska

 

19.

Korea International Medical & Hospital Equipment Show (KIMES)

Seul, Korea Południowa

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt 4.A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt. A.1.

 

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej (1) usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

 

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu, bądź prezentacji sprzętu/produktu firmy. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt.A.2 (z wyłączeniem krajów UE).

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w indywidualnych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b z minimum 2 kontrahentami oraz organizację pokazu, bądź prezentacji sprzętu/produktu firmy. Misja powinna mieć charakter indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt A.2 (z wyłączeniem krajów UE).

 

Przedsiębiorcy biorący udział w grupowych i indywidulanych wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych), których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza przyjazdowa może zostać zorganizowana wyłącznie dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą sprzętu medycznego pochodzących z krajów, o których mowa w pkt A.1 . Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany po zakończeniu misji do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji jest przedstawiany Realizatorowi branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych – uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno – promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę sprzętu medycznego

1. Realizator branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze Realizatora branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu. W ramach działań ogólnych promujących branżę sprzętu medycznego zaplanowano:

 • organizację misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów z krajów o których mowa w punkcie A.1. Misje zostaną zorganizowane w 2018 r., podczas odbywania się targów SALMED oraz w 2019 r.;
 • prowadzenie działań PR mającą na celu budowanie spójnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki, w tym koordynację działań komunikacyjnych branży sprzętu medycznego;
 • organizację na wybranych targach wskazanych w punkcie A.2, narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach. Dodatkowe działania promujące organizowane przez Realizatora branżowego programu-promocji branży sprzętu medycznego na narodowych stoiskach informacyjno-promocyjnych to m.in.:
  • organizacja punktu informacyjnego o polskim sektorze sprzętu medycznego;
  • organizacja strefy spotkań matchmakingowych;
  • poczęstunek;
  • profesjonalny film reklamowy prezentujący polską branżę sprzętu medycznego;
  • folder informacyjny prezentująca polskie firmy z branży;
  • materiały reklamowe o spójnej szacie graficznej;
  • interaktywna recepcja, uwzględniająca numerację stoisk poszczególnych firm oraz przewodnik po polskich stoiskach;
  • briefing dla prasy - oprowadzenie dziennikarzy po polskim stoisku oraz stoiskach polskich firm, prezentacja produktów, wywiady indywidualne.
 • Działania towarzyszące imprezom targowo-wystawienniczym:
  • kampania reklamowa branży sprzętu medycznego, indywidualnie dobrana do potrzeb poszczególnych rynków;
  • prowadzenie strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywność na portalach społecznościowych;
  • reklama w katalogu targowym;
  • publikacje PR w branżowych tytułach prasowych i portalach internetowych na danym rynku;
  • prowadzenie biura prasowego odpowiadającego za aktywne i reaktywne relacje z mediami, tworzenie informacji prasowych, rozpowszechnianie informacji o organizacji polskiego stoiska i polskiej branży sprzętu medycznego wśród lokalnych partnerów itp.;
  • organizacja „wieczoru Polskiego” po targach.

Efektem powyższych działań powinna być znacząca ilość publikacji w mediach branżowych.

 


Ważne informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Rozwoju.
Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

sprzetmedyczny 1.03.2017
pdf | 259,42 KB
Pobierz