Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Korea Południowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:13:30
azja, korea poludniowa, eksport, informacje praktyczne

Władze Korei Południowej oczekują, że ich państwo stanie się logistycznym centrum Azji Północno-Wschodniej i firm z sektora wysokich technologii.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Zgodnie z prawem Korei Południowej bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na nabyciu przez cudzoziemców akcji lub udziałów koreańskiej firmy w celu stworzenia trwałych stosunków gospodarczych i/lub transferze technologii.

 

Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Nabycie udziałów lub akcji spółki koreańskiej

 • Kwota inwestycji powinna wynosić co najmniej 100 milionów won.
 • Obcokrajowiec powinien posiadać co najmniej 10% ogólnej liczby akcji uprawnionych do głosowania (tzw. voting stocks) wyemitowanych przez: koreańską korporację, firmę prowadzoną przez rząd Republiki Korei lub całkowitą inwestycję kapitałową.

 

Wkład w organizację non-profit (NPO)

Organizacja non-profit uznawana jest za zagraniczne inwestycje bezpośrednie, wówczas gdy posiada niezależne ośrodki badawcze w dziedzinie nauki i technologii oraz spełnia jeden z następujących warunków:

 • Skala regularnego zatrudnienia na pełen etat pracowników naukowych wynosi minimum pięć osób. Badacze posiadają przynajmniej stopień magistra w dziedzinie nauki i technologii lub tytuł licencjata w dziedzinie nauki i technologii, a ich kariera badawcza trwa nie mniej niż trzy lata.
 • Prowadzą prace badawczo-rozwojowe w celach biznesowych, którym towarzyszy wykorzystanie zaawansowanej technologii.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych prowadzonych przez organizacje non-profit nie powinna być mniejsza niż 50 mln won.

Organizacją non-profit może być:

 • Regionalne biuro międzynarodowej organizacji, która angażuje się w międzynarodową współpracę między cywilami a rządami państw.
 • Organizacja, która została ustanowiona w celu promocji m.in. nauki, sztuki, usług medycznych, edukacji oraz rozwija sieć ekspertów w odpowiednich dziedzinach i prowadzi wymianę handlową.

 

Pożyczki długoterminowe

Pożyczki z terminem zapadalności nie niższym niż pięć lat dostarczone do zagranicznej spółki przez następujące podmioty gospodarcze są ujmowane jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne:

 • przedsiębiorstwo macierzyste zagranicznej spółki inwestycyjnej,
 • firma, której inwestycje kapitałowe mają powiązanie z zagranicznym przedsiębiorstwem macierzystym zagranicznej spółki inwestycyjnej,
 • indywidualny zagraniczny inwestor,
 • działalność gospodarcza, której inwestycje kapitałowe mają powiązanie z indywidualnym inwestorem zagranicznym.

 

Ustawa o promowaniu inwestycji zagranicznych z 2014 r. jest podstawowym dokumentem regulującym ich działanie w Korei Południowej. Jednocześnie ma na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji zagranicznych poprzez dedykowane przedsiębiorcom zagranicznym wsparcie.

 

Promocja i kontrola zagranicznych inwestycji

Inwestorzy zagraniczni muszą się zmierzyć z wieloma trudnościami spowodowanymi politycznymi i ekonomicznymi czynnikami (ryzyko biznesowe), dlatego rząd Korei Południowej wdrożył różne procedury ochrony inwestorów np.:

 

 • Liberalizacja inwestycji zagranicznych

Zagraniczni inwestorzy mogą prowadzić działalność na terenie Korei Południowej bez żadnych ograniczeń, chyba że działalność taka:

 • zagrażałaby bezpieczeństwu narodowemu lub publicznemu,
 • może mieć negatywny wpływ na higienę miejsc publicznych i ochronę środowiska,
 • może szkodzić koreańskim zwyczajom i moralności.

 

 • Ochrona inwestycji zagranicznych obejmuje:
  • gwarancję zagranicznych przekazów pieniężnych,
  • traktowanie inwestorów zagranicznych na takich samych zasadach jak inwestorów krajowych.
 • Zasada równego traktowania podatkowego.

 

Restrykcje w inwestycjach zagranicznych

Kategorie działalności, w których inwestycje zagraniczne są niedozwolone, ale posiadają charakter publiczny:

 • usługi pocztowe,
 • indywidualne organizacje pomocy wzajemnej,
 • fundusze emerytalne,
 • administracja rynków finansowych,
 • działalność wspomagająca działalność usług finansowych,
 • organizacje artystyczne i religijne,
 • rzecznictwo ekologiczne,
 • organizacje polityczne i pracy,
 • usługi edukacyjne,
 • prawodawstwo i sądownictwo,
 • organy administracyjne,
 • ambasady.

 

Zabronione są inwestycje zagraniczne m.in. w takie działy jak:

 • wytwarzanie energii jądrowej,
 • radiofonia,
 • nadawanie informacji na żywo,
 • uprawa ryżu i jęczmienia,
 • wytwarzanie podstawowych nieorganicznych chemikaliów oraz hutnictwa, rafinacji i produkcji stopów metali nieżelaznych, z wyjątkiem wytwarzania i dystrybucji paliwa jądrowego.

 

Dozwolone jest inwestowanie w następujące sektory gospodarki jeśli:

 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%: hodowla bydła wołowego; rybołówstwo przybrzeżne; hurtowa sprzedaż mięsa; międzynarodowy, krajowy i mały transport lotniczy; wsparcie działalności transportu lotniczego; publikacja magazynów i periodyków.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%, a ilość akcji upoważniających do głosowania jest mniejsza niż ilość akcji koreańskich: przesył i dystrybucja energii elektrycznej.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 30%: publikacja gazet.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 49%: dystrybucja programów, sieć kablowa, transmisja za pomocą satelity lub inne formy transmisji, komunikacja: mobilna, satelitarna, przewodowa.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 25%: nowe agencje biznesowe.
 • ilość fabryk nabytych przez zagranicznych inwestorów od Koreańskiej Korporacji Elektrycznej (KEPCO) nie przewyższa 30% całkowitej ilości koreańskich elektrowni, wówczas można inwestować w elektrownie wodne i elektrociepłownie.
 • firma posiada joint venture ze spółką transportu wodnego Korei Południowej i udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%, dozwolone jest inwestowanie w przybrzeżny transport wodny pasażerów i towarów.

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - procedury

 

Procedury związane z bezpośrednimi inwestycjami w Korei Południowej składają się z następujących czynności:

 

1. Notyfikacja inwestycji zagranicznych

Notyfikacji można dokonać poprzez: zagranicznego inwestora lub jego agenta w:

 • delegowanym oddziale lub siedzibie głównej banku krajowego lub zagranicznego,
 • agencji KOTRA lub jej biurze regionalnym.

Czas przetwarzania powiadomienia o zagranicznych inwestycjach: natychmiast (zaświadczenie o wykonaniu zawiadomienia jest wydawane niezwłocznie).

Powiadomienie o zagranicznych inwestycjach składa się z wstępnej notyfikacji (przed nabyciem akcji) i późniejszego powiadamiania (po nabyciu akcji lub zawarciu umowy).

Wymagane dokumenty:

 • Dwie kopie formularza zgłoszeniowego według rodzaju inwestycji (np. długoterminowe pożyczki, nabycie akcji).
 • Dokumenty potwierdzające obywatelstwo wnioskodawcy:
  • Zagraniczne przedsiębiorstwo lub organizacja: certyfikat założycielski wydany przez rząd lub inne upoważnione organizacje macierzystego państwa inwestora lub dowód, że wspomniane przedsiębiorstwo lub organizacja mają siedzibę we wskazanym kraju. Indywidualne osoby zagraniczne: zaświadczenie o obywatelstwie, paszport lub inny dowód potwierdzający narodowość inwestora.
  • Jeśli inwestor posiada obywatelstwo koreańskie, powyższe dokumenty mogą być zastąpione zaświadczeniem o miejscu zamieszkania wydanym przez rząd albo inną autoryzowaną jednostkę, lub zagraniczne świadectwo zamieszkania wydane przez ambasadę Korei Południowej.
 • Pełnomocnictwo.
 • Pozostałe dokumenty:
  • Dokumenty poświadczające przedmiot inwestycji.
  • Inne dokumenty poświadczające nabycie udziałów akcji.
  • Ponadto dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane w przypadku inwestycji zagranicznych polegających na:
   • nabyciu nowo wyemitowanych akcji lub w formie wkładu;
   • zatwierdzaniu inwestycji zagranicznych poprzez przejęcie istniejących akcji;
   • nabyciu akcji np. poprzez fuzję.

2. Transfer funduszy inwestycyjnych

Transfer funduszy inwestycyjnych powinien odbywać się za pomocą banku walutowego inwestora, ponieważ fundusze ze źródeł koreańskich nie są uznawane za inwestycje zagraniczne. W procesie płacenia za akcje bank wydaje zaświadczenie o zdepozytowaniu środków na wypłatę akcji oraz dokument potwierdzający zakup waluty obcej.

 

3. Rejestracja inkorporacji

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy złożyć je we właściwym sądzie i okręgu podatkowym.

 

4. Przeniesienie wpłaconego kapitał na konto przedsiębiorstwa

Po zakończeniu rejestracji działalności, nowa spółka staje się częściowo lub całkowicie prawomocna. W tym czasie bank zbiera wymagane dokumenty i przekazuje wpłacony kapitał na konto nowoutworzonej korporacji.

 

Rejestracja przedsiębiorstwa z inwestycją zagraniczną

Inwestor zagraniczny powinien zarejestrować się w delegowanej instytucji w ciągu 30 dni od daty, w której wystąpiła jedna z następujących przyczyn:

 • płatność za przedmiot inwestycji została zakończona,
 • akcje zostały nabyte,
 • zakończono wkład do organizacji non-profit.

Wymagane dokumenty:

 • Aplikacja rejestracji przedsiębiorstwa.
 • Kopia zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców zagranicznych i świadectwa rejestracji firmy.
 • Księgi papierów wartościowych lub dokument poświadczający, że zapłata za akcje została przekazana.

Dodatkowe dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające przedmiot inwestycji.
 • Kopia świadectwa ukończenia inwestycji rzeczowych (investment-in-kind).
 • Kopia raportu z dochodzenia prowadzonego przez inspektora lub pisemnego oświadczenia rzeczoznawcy, według wytycznych z dokumentu Commercial Act oraz pełnomocnictwo jeśli agent sporządził raport.

 

Dalsze zarządzanie inwestycjami zagranicznymi

Po zakończeniu formalności związanych z opłaceniem przedmiotu inwestycji lub nabyciem akcji, inwestor powinien aplikować o rejestrację zagranicznego przedsiębiorstwa inwestycyjnego do prezesa KOTRA lub szefa banku walutowego zgodnie z przepisami zawartymi w dokumencie Act and Statues of the Republic of Korea. Ponadto wszelkie zmiany wynikające ze aktualizacji nazwy firmy lub jej udziałów powinny być zarejestrowane.

 

Ponadto, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rejestracji, może ona zostać anulowana przez Ministra Handlu, Przemysłu i Energii.

 

Istnieją trzy możliwości, za pomocą których inwestor zagraniczny może wejść na rynek koreański:

 • korporacja
  • zakres działania regulowany jest przez dokument Foreign Investment Promotion Act.
  • jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne występuje w postaci przedsiębiorstwa koreańskiego z udziałami zagranicznymi. Wówczas inwestor zagraniczny i firma koreańska posiadają niezależne konta i są oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.
  • notyfikacji udziela KOTRA, siedziba lub oddział banku walutowego.
  • minimalna kwota rachunku inwestycyjnego wynosi sto milinów won.
  • zakres zobowiązań podatkowych: obowiązkowi podatkowemu podlegają wszystkie dochody krajowe i zagraniczne.
  • stawka podatku od osób prawnych: 10% powyżej 200 mln won, 20% od 200 mln do 20 bln, 22% poniżej 20 bln.

 

 •  lokalny oddział lub biuro łącznikowe
  • zakres działalności regulowany przez dokument Foreign Exchange Transactions Act.
  • skategoryzowane jako koreańskie odziały zagranicznych korporacji.
  • siedziba i odział są pojedynczą jednostką gospodarczą, dlatego mają skonsolidowane knota.
  • notyfikacje wydaje odział zagranicznego banku walutowego, a zezwolenie na prowadzenie działalności – Ministerstwo Strategii i Finansów.
  • nie ustalono minimalnej kwoty rachunku inwestycyjnego.
  • zakres zobowiązań podatkowych: obowiązkowi podatkowemu podlegają tylko źródła krajowe.
  • stawka podatku od osób prawnych: 10% powyżej 200 mln won, 20% od 200 mln do 20 bln, 22% poniżej 20 bln.

 

Procedury ustanowienia koreańskiego biura zagranicznego przedsiębiorstwa

 

Istnieją dwa rodzaje koreańskich oddziałów zagranicznych firm: odział i biuro łącznikowe:

 • odział podejmuje działania sprzedażowe,
 • biuro łącznikowe – nie prowadzi czynności sprzedażowych generujących zysk, w zamian może zajmować się obszarem: B+R oraz badań rynkowych np. kontrola jakości czy reklama.

 

Procedury utworzenia zagranicznego oddziału lub biura łącznikowego:

 1. Aplikacja o utworzenie oddziału (skierowana do zagranicznego banku walutowego lub Ministerstwa Strategii i Finansów).
 2. Oddział: rejestracja przedsiębiorstwa w biurze sądowym.
 3. Odział lub biuro łącznikowe: aplikacja wydania numeru rejestracyjnego firmy w biurze podatkowym.

 

Powiadomienie o utworzeniu oddziału:

 • Notyfikacja wypełniana przez szefa wyznaczonego banku walutowego. Wymagane dokumenty:
  • Formularz zgłoszeniowy o ustanowieniu oddziału zagranicznej firmy.
  • Świadectwo mianowania dyrektora oddziału.
  • Dokument poświadczający nazwę firmy, lokalizację, główne działania biznesowe.
  • Dokumenty potwierdzające pozwolenia (jeśli są wymagane).
  • Statut siedziby głównej.
  • Protokoły z posiedzenia Rady zawierające plany przedsiębiorstwa mające na celu utworzenie oddziału lub biura łącznikowego w Korei oraz szczegółowe informacje na temat umocnienia jego pozycji w Korei.
  • Specyfikacje linii biznesowych, które firma zamierza prowadzić w Korei i zakres ich działalności.
  • Pełnomocnictwo jeśli odział jest otwierany przez pełnomocnika.

 

Wymagane jest również notyfikowanie Ministra Strategii i Finansów, jeśli oddział ma działać w następującym obszarze:

 • finansowym innym niż bankowość, w tym: pożyczki funduszowe, pośrednictwo i organizowanie zagranicznych finansów i finansowania ratalnego;
 • związanym z papierami wartościowymi i ubezpieczeniami;
 • ograniczonym w Foreign Investment Promotion Act lub innymi dokumentami prawnymi.

 

Rejestracja siedziby oddziału

Rejestracji wymaga jedynie odział, ponieważ prowadzi działalność sprzedażową, nie jest ona wymagana w przypadku biura łącznikowego.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy o ustanowieniu oddziału zagranicznej firmy.
 • Dokument poświadczający nazwę firmy, lokalizację, główne działania biznesowe.
 • Dokumenty potwierdzające pozwolenia (jeśli są wymagane).
 • Statut siedziby głównej.
 • Protokoły z posiedzenia Rady zawierające plany firmy mające na celu utworzenie oddziału w Korei oraz szczegółowe informacje na temat umocnienia jego pozycji w Korei.
 • Specyfikacje linii biznesowych, które firma zamierza prowadzić w Korei i zakres ich działalności.
 • Pełnomocnictwo, jeśli odział jest otwierany przez pełnomocnika.
 • Formularz wniosku o rejestrację pieczęci przedstawiciela koreańskiego biura.
 • Przedstawiciele oddziału przyjmują dokument nominacji z podpisem notarialnym oraz zaświadczenie o adresie.

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być potwierdzone przez odpowiedni organ rządu państwa macierzystego dla danej spółki.

 

Zamknięcie oddziału i odzyskanie likwidowanych funduszy

W przypadku zamknięcia biura inwestor zagraniczny powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi wyznaczonego banku walutowego. Kwota zwrotu nie powinna przekraczać sumy funduszy operacyjnych wprowadzonych do lokalnego oddziału, zarobionych nadwyżek i innych funduszy rezerwowych.

 

Dokumenty wymagane do zamknięcia oddziału:

 • Wypełnione przez likwidatora zaświadczenie o zamknięciu oddziału zagranicznego spółki zagranicznej.
 • Dokumenty poświadczające zamknięcie biura.
 • Oryginalna kopia zaświadczenia o utworzeniu oddziału.

 

Dokumenty wymagane przy odzyskiwaniu funduszy:

 • Zaświadczenie o zamknięciu oddziału zagranicznego spółki zagranicznej.
 • Raport z likwidacji sporządzony przez Certified Public Accountants (CPA).
 • Zaświadczenie o płatności podatkowej.
 • Specyfikacja wprowadzonych funduszy operacyjnych, nadwyżka dochodowa i inne fundusze rezerwowe.
 • Poświadczenie bilansu bankowego.
 • Kopia poświadczenia rejestru zamknięcia lub likwidacji, jeśli odział był zaangażowany w działalność sprzedażową.
 • Jeśli kopia poświadczenia rejestru zamknięcia lub likwidacji jest niemożliwa do przedstawienia, należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • Poświadczenie zamknięcia działalności.
  • Dokument poświadczający mianowanie likwidatora.
  • Dokument potwierdzający publiczne ogłoszenie dla wierzycieli (np. kopia gazety, w której zamieszczono taką informację).
  • Odprawy zaległych wynagrodzeń dla pracowników koreańskich.

Zachęty inwestycyjne

 • Obniżenie lub zwolnienie prze okres siedmiu lat (100% przez pierwsze pięć lat, 50% przez kolejne dwa lata) z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego:
  • z branży usług wsparcia biznesu i biznesu towarzyszącemu wysokim technologiom,
  • dla przedsiębiorstw działających w strefie: inwestycji zagranicznych, wolnego handlu, Saemangeum i Jeju (zaawansowanym kompleksie naukowo-technologicznym, strefie promocji inwestycji).
 • Obniżenie lub zwolnienie przez okres pięciu lat (100% przez pierwsze trzy lata, 50% przez kolejne dwa lata) z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w:
  • wolnych strefach ekonomicznych;
  • obszarze projektu Saemangeum;
  • projektach rozwojowych w: strefie promocji inwestycji Jeju, wolnych strefach przemysłowych, obszarze Saemangeum, w miejskiej strefie rozwoju miast;
  • zagranicznych strefach inwestycyjnych;
  • miejskich strefach rozwoju miasta;

oraz dla przedsiębiorstw, którym przysługuje obniżenie lub zwolnienie z podatku.

 • Zwolnienie lub obniżenie lokalnych podatków dotyczy:
  • posiadanego lub nabytego przez zagraniczne przedsiębiorstwo mienia,
  • podatku od nabycia (akcji),
  • podatku od rejestracji,
  • podatku własnościowego.

Zwolnienia podatkowe mogą wynosi 50% lub 100% i są wyprowadzane z podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych w danym okresie podatkowym.

 • Zwolnienie ze stawek celnych

Zwolnienie z ceł dotyczy:

 • Dóbr inwestycyjnych otrzymanych jako inwestycje kapitałowe od inwestora zagranicznego.
 • Dobra kapitałowe, które zostały zakupione przez inwestorów zagranicznych jako przedmiot inwestycji.

Zwolnienie z ceł, stosuje się wyłącznie do dóbr inwestycyjnych, których deklaracja przywozowa została zakończona w ciągu pięciu lat od daty złożenia notyfikacji o utworzeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Korei.

Jeśli niemożliwe jest złożenie zgłoszenia przywozowego w tym okresie z powodu opóźnienia w zatwierdzeniu zakładu produkcyjnego lub innych przyczyn, okres może zostać przedłużony o rok po zatwierdzeniu przez Ministra Strategii i Finansów.

Zwolnienia z indywidualnych ceł, podatku akcyzowego i podatku od wartości dodanej przysługują przedsiębiorstwom, których działalność ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności koreańskich gałęzi przemysłu lub działają w obszarze zaawansowanych technologii. Z ceł zwolnione są również firmy prowadzące działalność w strefach: inwestycji zagranicznych, wolnego handlu, projektów rozwojowych stref ekonomicznych i wykonawcy promocyjnych projektów inwestycjach w strefie Jeju.

 

Inne rodzaje wsparcia podatkowego:

 • Cudzoziemiec, który dostarcza technologię do Korei (zgodnie z umową wprowadzania technologii inżynierskich) lub podejmuje prace jako naukowiec w przedsiębiorstwach z inwestycjami zagranicznymi w placówkach B+R jest uprawniony do 50% obniżenia podatku dochodowego od zarobionych dochodów pochodzących z oferowania swoich usług na rzecz Korei Południowej. Zwolnienie obowiązuje do miesiąca, w którym upłynęły dwa lata od daty pierwszego dnia pracy, w którym dany cudzoziemiec zaoferował swoją pracę w Korei. Uwaga: zwolnienie to dotyczy jedynie osób, które rozpoczęły świadczenie usług przed 31 grudnia 2018 r.
 • Zagraniczni kierownicy i pracownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod podatkowych:
  • Liniowa stawka podatkowa wynosząca 17% od dochodu zagranicznego pracownika, który został uzyskany w Korei zgodnie przepisami dekretu wykonawczego Foreign Investment Promotion Act.
  • Zagregowana stawka podatkowa stosowana jest w przypadku, gdy dany cudzoziemiec nie jest rezydentem, wówczas zwolnienia i specjalne potrącenia nie mają zastosowania.
 • Dotacja pieniężna

Przy wsparciu pieniężnym władze rządowe i lokalne biorą pod uwagę m.in.:

 • czy odpowiednie inwestycje zagraniczne obejmują zaawansowane technologie,
 • wpływ na transfer technologii,
 • skalę utworzenia nowych miejsc pracy,
 • czy inwestycje zagraniczne pokrywają się z inwestycjami koreańskimi,
 • prawidłowość lokalizacji inwestycji zagranicznej,
 • wpływ na lokalną i narodową gospodarkę,
 • rentowność inwestycji.

 

 • Wsparcie terenów przemysłowych

Przestrzeń do wykonywania działalności przemysłowej dzieli się na:

 • Miejsca tworzone zgodnie z planem zagospodarowania (indywidualnego lub rządowego), w których powstają fabryki i otoczenie przemysłowe np. kompleksy: państwowe, miejskie wysokich technologii, rolnicze i okręgi przemysłowe.
 • Miejsca, w których indywidualni przedsiębiorcy tworzą swoje fabryki – w takim przypadku wymagane są pozwolenia na budowanie przedsiębiorstw poza specjalnymi strefami.

 

Zagraniczne strefy inwestycyjne

Kompleks:

 • Wymagania:
  • przedsiębiorstwo zarejestrowane jako inwestycja zagraniczna,
  • min. 30% wskaźnika zagranicznych inwestycji,
  • fabryka musi być wybudowana w ciągu 5 lat od daty podpisania kontraktu.
 • Przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw zagranicznych z 50% lub większym wskaźnikiem inwestycji zagranicznych.
 • Lokalizacja: przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w kompleksie przemysłowym, które posiada zintegrowany terminal logistyczny i wspólne centrum dystrybucyjne.
 • Wsparcie lokalizacji: grunty są nabywane, a następnie dzierżawione najemcom.
 • Obniżenie lub zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, ceł itp.
  • Kwalifikacje:
   • Produkcja: 10 milionów USD lub więcej.
   • Logistyka: 5 milionów USD lub więcej.
  • Okres redukcji lub zwolnienia:
   • Podatek krajowy obniżony na pięć lat: 100% zwolnione od trzech lat, 50% obniżone na następne dwa lata.
   • Podatek lokalny: zmniejszony lub zwolniony do 15 lat.
  •  Zmniejszenie lub zwolnienie z czynszu:
   • Firmy inwestujące w wysokie technologie w kwocie 1 miliona USD lub więcej: 100% zwolnienia.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące w kwocie 5 milionów USD lub więcej: obniżenie podatku o 75% (100% zwolnienie części i materiałów przemysłowych, 50% zwolnienia dla ogólnych komponentów przemysłowych).
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 200 pracowników lub więcej: 100% zwolnienia podatkowego.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 150 pracowników lub więcej: 90% zwolnienia podatkowego.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 70 pracowników lub więcej: 75% zwolnienia podatkowego.
 • Minimalna kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
  • Inwestycje powinny zostać zakończone w ciągu pięciu lat od daty podpisania umowy.
  • Kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinna wynosić co najmniej równowartość ceny gruntu (na podstawie oficjalnie oszacowanej ceny gruntów).
 • Obszar budowy fabryki: współczynnik zabudowy wymagany w celu opłacalności przemysłowej wynosi od 12 do 20%.

 

Obszar indywidualny:

 • Doskonała lokalizacja dla dużej skali inwestycji, ponieważ wymaga się co najmniej 50% udziałów zagranicznych w inwestycji.
 • 7-letnie zwolnienie podatkowe.
 • Nie ma ograniczenia lokalizacji – inwestor może sam ją wybrać.
 • Normy wyznaczania lokalizacji: wyznaczone po rozważeniu, gdy zainwestowana kwota przekracza wymaganą minimalną kwotę (30 mln USD lub więcej w przypadku produkcji, 20 mln USD w przypadku turystyki, 10 mln USD w przypadku logistyki).
 • Wsparcie finansowe jest dostarczane indywidualnie.
 • Obniżenie lub zwolnienie z podatku:
  • Krajowy podatek zredukowany na okres siedmiu lat (100% zwolnienia w ciągu pierwszych pięciu lat, 50% zwolnienia w ciągu kolejnych dwóch lat).
  • Podatek lokalny: zmniejszony lub zwolniony w okresie do 15 lat.
  • Zmniejszenie lub zwolnienie z czynszu: czynsz za wynajem jest zredukowany o 100%.
 • Minimalne wymagania dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
  • Inwestycje powinny zostać zakończone w ciągu pięciu lat od daty podpisania umowy.
  • Powinny zostać spełnione określone wymogi finansowe dla sektora przemysłowego.

 

Typ usługowy

 • Przeznaczony dla usług biznesowych, takich jak: badania i rozwój, usługi finansowe, usługi kulturowe i turystyczne.
 • Minimalny rachunek inwestycyjny wynosi 100% wartości dzierżawionych gruntów lub budynku.
 • Powierzchnia budowy zakładu powinna wynosić 40%, czyli dwa razy więcej niż standardowy współczynnik powierzchni fabryki.
 • Rozpoczęcie działalności powinno nastąpić w ciągu trzech lat od podpisania kontraktu.

 

Strefy wolnego handlu

Strefy wolnego handlu w Korei Południowej to: lotniska, porty morskie, kompleksy dystrybucyjne, terminale towarowe itd. wyznaczone jako strefy wolnego handlu w celu przyciągnięcia firm produkcyjnych i logistycznych oraz do wytworzenia efektu synergii poprzez skupienie przedsiębiorstw w jednym obszarze. W strefie wolnego handlu podatki krajowe i lokalne są zredukowane lub zwolnione w zależności od branży i wielkości inwestycji. Ponadto obniżono cła na towary zagraniczne i niektóre produkty koreańskie wwożone do stref wolnego handlu oraz zastosowano zerową stawkę podatku VAT.

 

W strefach wolnego handlu produkty wwożone na ich terytorium nie podlegają skomplikowanym procedurom celnym, firmy mogą wynajmować grunty lub fabryki, tworzone są korzystne warunki biznesowe dla zagranicznych firm inwestujących w działalność: produkcyjną zorientowaną na eksport oraz logistyczną, taką jak składowanie, dystrybucja i załadunek. Strefy wolnego handlu to optymalne lokalizacje dla dużych firm zagranicznych, które prowadzą działalność produkcyjną i logistyczną.

 

Wolne strefy ekonomiczne

Wolne strefy ekonomiczne to obszary przeznaczone do aktywnego przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez zagwarantowanie w jak największym stopniu bezpłatnych działań biznesowych i stosowanie zachęt inwestycyjnych (złagodzenie różnych przepisów, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto na terenie wolnych stref ekonomicznych wprowadzono różne zachęty podatkowe, deregulację, dogodne warunki mieszkaniowe oraz uproszczone usługi administracyjne. W wolnych strefach ekonomicznych dopuszczone jest funkcjonowanie zagranicznych placówek edukacyjnych i szpitali oraz świadczone są usługi w językach obcych.

 

Nazwy stref inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów zagranicznych

źródło: Doing Business in Korea, KOTRA.


Rynek Korei Południowej daje możliwości rozwoju w następujących sektorach:

 • Przemysł lotniczy - rząd Korei Południowej planuje stworzyć mały łańcuch produkcyjny samolotów koreańskiego producenta - Korean Airspace Industries Ltd. Istnieje możliwość dostarczania podzespołów i współpracy przy produkcji.
 • ICT - szansa dla producentów: oprogramowania, telefonii komórkowej 4G, gier (w tym gier mobilnych), systemów identyfikacji biologicznej, bezpieczeństwa Internetu i zielonych technologii informacyjnych.
 • Automotive - Korea Południowa jest jednym z wiodących producentów motoryzacyjnych na świecie, dlatego oferuje szerokie możliwości importowe dla dostawców komponentów i wzornictwa, w szczególności w rozwoju pojazdów niskoemisyjnych i elektrycznych.
 • Produkty konsumenckie, głównie modowe i żywnościowe - Korea Południowa jest rynkiem ze stale zwiększającym się poziomem dochodów do dyspozycji konsumentów.
 • Edukacja, w szczególności szkolenia w języku angielskim, w tym szkolenia dostarczane za pośrednictwem e-learningu. Korea Południowa jest jednym z największych rynków edukacji na świecie.
 • Energia odnawialna (wiatrowa, wodna, słoneczna) - Korea Południowa obecnie importuje 96% swoich pierwotnych potrzeb energetycznych, ale stara się znacznie zmniejszyć zależność od importu ropy naftowej i gazu.
 • Zielone technologie - zgodnie z ukierunkowaniem na politykę "Zielonego Wzrostu" istnieje wiele możliwości rozwoju i stosowania ekologicznych technologii, zwłaszcza w redukcji emisji dwutlenku węgla i zielonych technologiach wykorzystywanych przy budowie budynków.
 • Biotechnologia i farmaceutyka oraz usługi prozdrowotne - szybko starzejąca się populacja Korei Południowej i wzrost popularności zdrowego stylu życia wpływają na zapotrzebowanie na: leki, suplementy diety i produkty naturalne oraz świadczenia opieki zdrowotnej, w tym urządzenia i telemedycynę.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Korei Południowej zapraszamy na stronę internetową Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Seulu.

***

Informacje pochodzą ze strony internetowej Doing Business in South Korea (IOE) oraz raportu Doing Business in Korea opracowanego przez KOTRA.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert