Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Egipt

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 20:43:57
egipt, afryka, informacje praktyczne, eksport

Eksport polskich produktów do Egiptu wyniósł w 2015 r. 390,3 mln USD. Polskie podmioty gospodarcze rozwijają działalność na rynku egipskim, zwłaszcza w zakresie świadczenia usług w sektorach ropy i gazu, transportu morskiego oraz usług turystycznych.

Największym polskim inwestorem na rynku egipskim jest spółka PGNiG S.A. inwestująca w poszukiwania i eksploatację złóż gazu i ropy. Firma GEOFIZYKA Toruń sp. z o.o. - funkcjonuje w charakterze kontraktora akwizycji danych sejsmicznych i pomiarów wiertniczo - gazowych, a Polski Rejestr Statków świadczy usługi na rynku egipskim w zakresie certyfikacji bezpieczeństwa okrętów morskich oraz nilowych statków pasażerskich. Usługi lotnicze na trasie Warszawa - Kair świadczy polski przewoźnik lotniczy PLL LOT. Ponadto polskie firmy są obecne w usługach turystycznych, konsultingu, pośrednictwie nieruchomościami, ubezpieczeniach oraz w branżach produkcji metalowej, sprzętu specjalistycznego, sprzętu oświetleniowego, a także produkcji spożywczej.

 

Perspektywiczne branże

 • branża energetyczna
 • zapotrzebowanie na instalacje i sprzęt wiertniczy
 • urządzenia, maszyny i podzespoły do produkcji, dystrybucji i przetwórstwa ropy i gazu
 • sektor wyposażenia medycznego
 • przemysł farmaceutyczny
 • surowce i produktów spożywcze, w tym głównie pszenica i inne ziarna, mięso, olej, produkty mleczarskie
 • produkty z branży ICT
 • branża motoryzacyjna
 • branża kolejowa (szyny, urządzenia i tabor kolejowy)
 • branża chemiczna
 • branża papiernicza

 

Zamówienia publiczne

Zamówienia rządowe realizowane są w formie przetargu bądź negocjacji pomiędzy właściwą egipską agendą rządową a potencjalnymi dostawcami, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • przetarg ograniczony: może być ogłoszony, gdy charakter zamówienia/przetargu wymaga specyficznie określonej kategorii dostawców, konsultantów, techników, ekspertów itp., zarówno z Egiptu, jak i z zagranicy.
 • przetarg krajowy: ogłaszany, gdy wszelkie przyszłe kontrakty mają być zwarte z lokalnymi kontrahentami.
 • negocjacje ograniczone: w przypadku, gdy liczba dostawców jest ograniczona m.in. z uwagi na szczególne wymogi techniczne lub względy bezpieczeństwa kraju.
 • bezpośrednie zakontraktowanie - w szczególnych przypadkach.

 

Brak jest ustalonego odgórnie standardowego wzoru kontraktu przetargowego. Każde z ministerstw lub agend rządowych ustala indywidualnie swój własny projekt.

 

Informacje o przetargach muszą być opublikowane w prasie lokalnej lub międzynarodowej (w zależności od charakteru przetargu), ponadto muszą gwarantować równy dostęp i możliwość konkurencji. W praktyce nadal stosowane są ułatwienia i przywileje dla podmiotów egipskich, m.in. w formie przyznawania im 15% preferencji cenowej, zwalniania z płatności zobowiązań przetargowych i depozytu wykonalności. Z warunków równej konkurencji wyłączone są sektory telekomunikacji ziemnej, produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, dystrybucji gazu, transportu kolejowego, usług pocztowych - w sektorach tych w Egipcie operują państwowe monopole.

 

Procedury przetargowe

Podmioty zagraniczne mogą brać udział w przetargach jedynie za pośrednictwem egipskich agentów/pośredników. Przetarg musi zostać rozstrzygnięty na rzecz firmy, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę i wysoką jakość realizacji. Oferta egipskiego przedsiębiorstwa przewyższająca wartość oferty firmy zagranicznej o mniej niż 15% jest traktowana priorytetowo.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium do 2% wartości przetargu, podlegającego zwrotowi uczestnikom. Podmiot wygrywający przetarg jest zobowiązany do wpłacenia depozytu wykonalności w wysokości 5% wartości przetargu w terminie 10 dni po ogłoszeniu jego wyniku.

 

Rząd egipski ma obowiązek zapłaty wykonawcy 95% wartości kontraktu w okresie 60 dni od dnia wymagalności płatności.

 

Informacje praktyczne

Agendą rządową wspierającą rozwój przedsiębiorczości oraz napływ inwestycji zagranicznych do Egiptu jest General Authority for Investment, która realizuje projekt „one stop shop” umożliwiający rejestrację przedsiębiorstwa w tzw. jednym okienku w okresie kilku dni.

 

Działalność gospodarcza może być podejmowana przez zagranicznych inwestorów we wszystkich branżach działalności bez względu na formę prawną firmy: budownictwo, produkcja, konsulting, turystyka, wydobycie ropy i gazu, usługi.

Pracownicy wolnych zawodów np. adwokat lub rewident księgowy z zagranicy nie mają prawa do reprezentowania swoich klientów oraz przedstawiania sprawozdań na rynku egipskim.

 

Egipska Ustawa 121/1982 wprowadziła wymóg, aby importer towaru przeznaczonego na sprzedaż na rynku egipskim był zarejestrowany w Rejestrze Importerów oraz posiadał egipskie obywatelstwo. Ustawa ta wprowadziła również dodatkowe warunki, np. konieczność posiadania doświadczenia w handlu.

 

Koszt rejestracji przedsiębiorstwa wynosi obecnie niewielką wartość.

 

Zniesiono ograniczenie maksymalnego pułapu 49% własności, odnoszące się do zakładania firm w sektorze bankowym i ubezpieczeń.

 

Istnieje możliwość posiadania przez firmę zagraniczną prawa własności do 100% inwestycji (z wyjątkiem sektorów produkcji obronnej i budownictwa) oraz gwarancji transferu zysku i repatriacji zainwestowanego kapitału.

 

Podjęcie działalności gospodarczej na rynku egipskim najczęściej następuje w wyniku zaangażowania lokalnego partnera handlowego lub bezpośredniego zaangażowania przedstawiciela, utworzenia oddziału lub spółki. Korzyści dla firm zagranicznych z udziału partnera lokalnego związane są szczególnie z koniecznością znajomości skomplikowanych procedur, prawnego wymogu udziału lokalnego agenta/przedstawiciela dla uczestnictwa firmy zagranicznej w przetargach lub z zapotrzebowania na usługi po-sprzedażowe, a także mogą wynikać z bariery językowej.

 

Formy prawne firm

Przedsiębiorcy zagraniczni mają możliwość wyboru formy prawnej dla działalności gospodarczej na rynku Egiptu z niżej wskazanych:

 • spółka jednoosobowa - należy do jednego właściciela;
 • spółka jawna - właścicielem jest dwóch lub więcej aktywnych wspólników;
 • spółka komandytowa - właścicielem jest jeden lub więcej aktywnych wspólników oraz jeden lub więcej partnerów cichych. Wspólnik aktywny może uczestniczyć w zarządzaniu spółką oraz ma nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, natomiast wspólnik cichy nie uczestniczy w zarządzaniu spółką i jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki do wysokości posiadanego udziału;
 • spółka akcyjna - ma minimum 3 akcjonariuszy; jest zarządzana przez zarząd składający się z minimum 3 członków; minimalny kapitał założycielski wynosi 250 000 funtów egipskich płatny w całości w okresie 5 lat;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ma minimum 2 wspólników; zarządzana jest przez dyrektora generalnego lub zarząd; kapitał założycielski wynosi 200 EGP;
 • oddział firmy zagranicznej - to korzystna forma prawna dla inwestorów zagranicznych;
 • przedstawicielstwo firmy zagranicznej – zakres działalności tego typu działalności jest ograniczony do analizy rynku i nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej generującej dochód.

 

Rejestracja podmiotu i wymagane dokumenty

Działalność gospodarcza na rynku egipskim podlega rejestracji. Agenci – pośrednicy lub przedsiębiorstwa działające w Egipcie na podstawie Prawa Rejestru Handlowego muszą zarejestrować działalność w rejestrze handlowym właściwym terytorialnie dla siedziby spółki.

 

Rejestracja musi być odnawiana co 5 lat. Po zarejestrowaniu osoby lub firmy w Egipcie jej nazwa handlowa, miejsce rejestracji, numer rejestracyjny musi widnieć na siedzibie firmy oraz na całej korespondencji.

 

Założenie firmy w Egipcie formalnie zajmuje 6 dni oraz wymaga spełnienia wymogów 6 procedur:

 • uzyskanie certyfikatu upoważnionego banku. Certyfikat wydaje oddział Bank of Alexandria w GAFI w terminie do 2 dni (koszt od 200 do 500 EGP);
 • przedłożenie dokumentów i wniesienie wymaganych opłat - uzyskanie szczegółowej faktury potwierdzającej wpłatę zajmuje 1 dzień (koszt 1489 EGP);
 • zgłoszenie u notariusza statutu założycielskiego firmy – zajmuje 1 dzień i jest nieodpłatne;
 • uzyskanie notyfikacji założenia firmy; po przedłożeniu statutu firmy w ciągu 1 dnia wydawany jest nieodpłatnie dekret zatwierdzający założenie firmy;
 • rejestracja w urzędzie podatkowym (nieodpłatna, zajmuje 1 dzień). Firmy są zobowiązane do rejestracji w urzędzie podatkowym dla odprowadzania podatku od sprzedaży przy wartości dochodów 54000 EGP dla firm przemysłowych i 150000 EGP dla firm handlowych;
 • rejestracja pracowników w National Organization of Social Insurance – odpowiednik zakładu ubezpieczeń społecznych (zajmuje 2 dni i jest nieodpłatna).

Relacje przedsiębiorców wskazują, że proces rejestracji zagranicznej firmy wymaga znacznego zaangażowania i trwa nawet do 6 miesięcy.

 

Dokumenty wymagane dla ustanowienia spółki w formie partnerstwa:

 • umowa podpisana między partnerami;
 • pełnomocnictwo notarialne upoważniające przedstawiciela do założenia spółki;
 • umowa najmu siedziby spółki;
 • kopia paszportu przedstawiciela.

 

Dokumenty wymagane dla założenia spółek akcyjnych:

 • umowa podpisana między partnerami – udziałowcami;
 • pełnomocnictwo w celu założenia spółki;
 • umowa najmu siedziby firmy;
 • zaświadczenie z banku o wpłacie kapitału założycielskiego;
 • kopie paszportów udziałowców.

 

Procedura zakładania oddziału firmy zagranicznej trwa od 3 do 6 miesięcy i wymaga przedstawienia dokumentów:

 • wniosek w imieniu inwestora – zagranicznej firmy założycielskiej do rejestru gospodarczego;
 • kopia statutu zagranicznej firmy założycielskiej oraz wypis z rejestru handlowego potwierdzony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wraz z tłumaczeniem na język arabski;
 • oryginał zezwolenia na otwarcie oddziału w Egipcie wraz z tłumaczeniem na język arabski;
 • oryginał zezwolenia założycielskiej firmy zagranicznej na zatrudnienie dyrektora oddziału potwierdzone przez MSZ Egiptu wraz z tłumaczeniem na język arabski;
 • oryginał zaświadczenia z założycielskiej firmy zagranicznej o braku jej oddziału w Egipcie;
 • oryginał pełnomocnictwa notarialnego założycielskiej firmy zagranicznej dla osoby reprezentującej firmę, potwierdzone przez MSZ Egiptu;
 • oryginał i 3 kopie zaświadczenie z banku o wpłacie w walucie zagranicznej równowartości 5000 EGP;
 • umowa najmu siedziby oddziału firmy;
 • kontrakty na budowę lub inne porozumienia z firmami egipskimi, profil firmy oraz świadectwa wskazujące na doświadczenie w branży.

 

Firma zagraniczna może założyć konto bankowe wraz z dokonaniem rejestracji działalności gospodarczej w Egipcie. Warunki wymagane do założenia konta bankowego przez cudzoziemca w Egipcie to ukończone 18 lat (dla konta oszczędnościowego) lub 21 lat (dla rachunku bieżącego) oraz minimalna wpłata początkowa w kwocie 5000 EGP lub 2000 $ (lub ekwiwalent w innej walucie). Konto oszczędnościowe i rachunek bieżący mogą otworzyć cudzoziemcy posiadający wizę pobytową ważną na okres co najmniej 1 roku, zaś cudzoziemcy niebędący rezydentami mogą otworzyć bankowe konto oszczędnościowe.

Wszystkie dokumenty dotyczące założenia firmy w Egipcie muszą być poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu oraz przetłumaczone na język arabski przez tłumacza przysięgłego.

 

Warunki zatrudnienia cudzoziemców

Cudzoziemcy ubiegający się o pracę w Egipcie muszą uzyskać pozwolenie na pracę z Ministerstwa Pracy i Imigracji. Liczba zatrudnionych cudzoziemców w oddziale firmy zagranicznej nie może przewyższać 10% wszystkich pracowników oddziału.

 

Przy przyznawaniu pozwoleń uwzględnia się kwalifikacje i doświadczenie pracownika z zagranicy. Cudzoziemiec nie może stanowić konkurencji na rynku pracy dla Egipcjan.

 

Pierwszeństwo w przyznaniu prawa do pracy dane jest cudzoziemcom urodzonym i przebywającym na stałe w Egipcie. Pozwolenia na zatrudnienie cudzoziemców są wydawane na okres 1 roku lub krótszy. Za wydanie pozwolenia na pracę pobierane są opłaty:

 • 2000 funtów egipskich za wydanie oraz każdorazowo za przedłużenie zezwolenia;
 • 4000 funtów egipskich za zezwolenie dla pracowników w firmach zatrudniających powyżej 10% cudzoziemców.

 

Cudzoziemiec nie może otrzymać zezwolenia na pracę jeśli praca ta może być wykonana przez pracownika egipskiego po odbyciu 3-6 miesięcznego szkolenia. Potrzeba zatrudnienia cudzoziemca przez przedsiębiorstwo – na okres maksymalnie 3 lat – musi wpisywać się w interes ekonomiczny kraju oraz potrzebę zagranicznej firmy. Firmy zatrudniające zagranicznych ekspertów lub techników muszą wyznaczyć dwóch egipskich asystentów o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu w celu ich szkolenia. Obowiązuje zakaz zatrudniania cudzoziemców w zawodzie celnika, przewodnika turystycznego oraz do wykonywania działalności handlowej import/eksport (import jest zabroniony jeśli cudzoziemiec jest wspólnikiem w firmie z wyjątkiem importu komponentów niezbędnych do działalności produkcyjnej firmy). Składki na ubezpieczenie społeczne są pobierane od pracowników egipskich i wynoszą 11% do 14% dochodu płacone przez pracownika oraz 24% do 26% płacone przez pracodawcę.

 

System podatkowy w Egipcie

Podatek CIT

Wprowadzona została stawka podatku CIT na poziomie 20%. Dochody firm operujących w sektorze ropy i gazu są obciążone stawką podatkową na poziomie 40%. Z podatku dochodowego zwolnione są zyski z lokat w papierach wartościowych, dochody z dywidend oraz lokat bankowych.

 

Podatek PIT

Dochody indywidualne są opodatkowane stawką maksymalną w wysokości 20%. Wprowadzone zostały progi dla podatku PIT (dochody do 5 tys. EGP są zwolnione z podatku):

 • stawka 10% jest stosowana wobec rocznych dochodów indywidualnych w przedziale 5000 - 15000 EGP;
 • stawka 15% - wobec dochodów w przedziale 15000 – 20000 EGP;
 • stawka 20% - od dochodów powyżej 20000 EGP;
 • stawka 32% - wobec dochodów osobistych cudzoziemców o wartości przekraczającej 50 000 EGP.

 

Podatek od sprzedaży

System podatku od sprzedaży towarów przewiduje stawkę generalną 10%, która zwiększa się aż do poziomu 50% dla wyspecyfikowanych produktów. Stawka podatku od usług wynosi do 5%. Rząd egipski planuje wprowadzić podatek VAT, który miałby zastosowanie wobec większości towarów i usług.

 

Stawki amortyzacji rocznej

Skala rocznej amortyzacji ustalona przez urząd podatkowy wynosi: dla sprzętu komputerowego 50%, dla budynków 5%, dla maszyn 30%, natomiast 25% dla pozostałych środków trwałych.

 

Dokumenty

Egipskie regulacje postanawiają, że dokumenty dotyczące wydatków i zakupów muszą być wystawiane w imieniu firmy na oficjalnych fakturach. Ustawa o podatkach dopuszcza limit 7% wartości wydatków/zakupów nie wymagający potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. Wszystkie faktury potwierdzające wydatki muszą odpowiadać wymogom prawa podatkowego (numer, data wystawienia, logo i pieczęć firmy, podpis osoby uprawnionej, dane odbiorcy), by mogły zostać uznane przez urząd skarbowy.

 

Zeznanie podatku dochodowego oraz podatku od sprzedaży składane są kwartalnie w styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku. Zeznanie podatku dochodowego składa się także rocznie do 30 kwietnia. Składki podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego opłaca się do 15. dnia każdego miesiąca. Opłaty skarbowe są zależne są od liczby dokumentów i wynoszą 0,40 funta egipskiego za każdy dokument.

 

Ograniczenia pozataryfowe w dostępie do rynku towarowego

Każdy towar może być przedmiotem importu do Egiptu po opłaceniu wymaganego cła pod warunkiem, że nie jest on objęty zakazem importowym lub jego przywóz do Egiptu nie jest regulowany dodatkowo przepisami sanitarnymi, zdrowotnymi lub innymi ograniczeniami. W imporcie do Egiptu około 135 pozycji towarowych jest objętych obowiązkiem kontroli jakości przed zezwoleniem na ich wwóz na egipski obszar celny. Dla dokonania importu towarowego do Egiptu wymagane są: list przewozowy – konosament, świadectwo pochodzenia, faktura handlowa, deklaracja celna importowa, specyfikacja towarowa – lista załadowcza, certyfikat techniczny lub zdrowotny/sanitarny dla eksportu lub raport inspekcji importowej. Przykładem towarów objętych ograniczeniami pozataryfowymi są specjalistyczne i dietetyczne produkty żywnościowe, witaminy oraz farmaceutyki i pasze zwierzęce, które muszą być poddane procedurze uzyskania specjalnego zezwolenia wydawanego przez Ministerstwo Zdrowia, ważnego zazwyczaj do 5 lat.

Import towarowy do Egiptu może być dokonywany wyłącznie przez firmę egipską, zarejestrowaną w Generalnej Organizacji Kontroli Importu i Eksportu podległej Ministerstwu Przemysłu i Handlu Zagranicznego.

Zweryfikowane przez Komisję Europejską bariery w dostępie towarów do rynku egipskiego są specyfikowane jako:

 • opłaty i ograniczenia w eksporcie – Egipt stosuje opłaty i ograniczenia eksportowe z uwagi na inflację oraz w celu ochrony interesów krajowych konsumentów.
 • ograniczenia sanitarne w imporcie drobiu i produktów drobiarskich w związku z ptasią grypą A1.
 • ograniczenia sanitarne w imporcie wołowiny, baraniny oraz zwierząt żywych i materiału genetycznego w związku z zakażeniami BSE, wirusem Schmallenberga i wymogami halal.
 • wymóg metkowania produktów tekstylnych – dotyczy eksporterów odzieży i obuwia, obowiązek opatrzenia każdej sztuki importowanej do Egiptu etykietką informującą w j. arabskim o rozmiarze produktu, marce handlowej, nazwie firmy eksportera i importera, składnikach produktu, kraju pochodzenia produktu, sposobie przechowywania. Ograniczenie to zwiększa koszty produktu oraz opóźnia dostawy produktów, a ręczne przyszywanie etykietek przed wejściem produktu na obszar celny Egiptu jest kosztowne i czasochłonne. Poza tym umieszczanie nazwy importera na etykietkach jest problematyczne w kontekście globalnych sieci zaopatrzenia funkcjonujących w branży tekstylnej.

 

Ograniczenia w pozostałych obszarach współpracy

Egipt eliminuje świadczenie usług przez przedsiębiorców zagranicznych w zakresie usług morskich, w budownictwie, transporcie lotniczym. Import towarowy do Egiptu może odbywać się wyłącznie za pośrednictwem egipskich firm brokerskich stanowiących w 100% własność obywateli Egiptu.

 

Specjalne ułatwienia w dostępie do rynku

W Egipcie utworzone zostały specjalne strefy ekonomiczne oferujące ułatwienia podatkowe dla podmiotów zagranicznych podejmujących działalność gospodarczą w SEZ. Utworzone zostały także strefy bezcłowe, najczęściej w pobliżu lotnisk i portów, wobec których nie mają zastosowania ograniczenia w zakresie importu pod warunkiem eksportu ponad 50% produkcji firm.

 

Dwustronna współpraca gospodarcza Polski z Egiptem

Dwustronna współpraca gospodarcza Polski z Egiptem bazuje na Umowie Stowarzyszeniowej UE z Egiptem oraz na bilateralnych umowach gospodarczych pomiędzy Polską a Arabską Republiką Egiptu:

 • o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji,
 • o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • o współpracy w dziedzinie nauki i techniki,
 • o ustanowieniu regularnej komunikacji lotniczej,
 • o współpracy w transporcie morskim,
 • o współpracy w turystyce.

 


Dodatkowe informacje

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ, WPHI Kair, Przewodnika dla eksporterów po rynku Arabskiej Republiki Egiptu (WPHI Kair, 2016).Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 1

Pliki do pobrania

EgiptPrzewodnik po rynkuPAIHgrudzien2017
pdf | 9.26 MB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna Toruń

Na początek Dobór okien do domu jest niezwykle ważny nie tylko ze względu na wygląd i e...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

DJ Toruń

DJ konferansjer na wesele – podstawa udanej zabawy Ten, kto planuje wesele, marzy o tym,...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Licówki

Uzupełnienia protetyczne – licówki stomatologiczne Licówki należą do grup...
Polska - Toruń 2021-11-28 Dodał: Ola Trawińska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert