Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Kazachstan

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:15:59
azja, azja centralna, kazachstan, eksport, informacje praktyczne

Kazachstan jest najsilniejszą i najbardziej rozwiniętą gospodarką wśród państw Azji Centralnej. Rząd Kazachstanu stara się przyciągać jak najwięcej inwestycji zagranicznych, stosując ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu biznesu.

Dlaczego warto inwestować w Kazachstanie?

 • Stabilna gospodarka i klimat polityczny.
 • Konkurencyjne położenie geograficzne i potencjał tras tranzytowych.
 • Kazachstan jest bogaty w surowce naturalne, takie jak: ropa, gaz, uran, węgiel, rudy żelaza, srebro, boksyty, cynk, złoto, miedź, chrom.
 • Dostęp do konsumentów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin.
 • W Kazachstanie inwestorzy zagraniczni objęci są szczególną ochroną.
 • Wsparcie rządowe dla inwestorów zagranicznych w priorytetowych sektorach gospodarki.

 

System finansowy

 • Kazachstański system finansowy jest najlepiej rozwinięty spośród państw Azji Centralnej.
 • W Kazachstanie swoją działalność prowadzi ponad trzydzieści banków komercyjnych.
 • Od 2012 r. transakcje między podmiotami prawnymi powinny być dokonywane drogą bankową, a transakcje przekraczające sumę 1,6 mln tenge powinny być wykonywane tylko przelewem bankowym. W przeciwnym razie grozi kara do 5% kwoty płatności.
 • W Kazachstanie funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych (KASE), na której obecnych jest ponad sześćdziesiąt firm, w tym banków i funduszy emerytalnych.

 

Otwarcie rachunku bankowego

Firma, która uzyskała wpis do państwowego rejestru może otworzyć rachunek bankowy. Inwestorzy mogą otwierać konta bankowe zarówno w walucie krajowej, jak i zagranicznej. Przedstawicielstwa i odziały mają prawo do pracy z rachunkami zagranicznymi.

 

System podatkowy

Dla przedsiębiorstw planujących działania inwestycyjne przewidziano ulgi podatkowe np.: zwolnienie z opodatkowania wwożonego sprzętu inwestycyjnego, możliwość użytkowania państwowych gruntów, preferencyjne stawki podatku od nieruchomości gruntu.

 

Podatek CIT. Stawka podatkowa 10% - działalność rolnicza i 20% - pozostała działalność.

 

Podatek VAT. Stawka podatkowa 12%. Podatek naliczany od wartości sprzedaży towarów, robót, usług i importu. Eksport towarów objęty jest zerową stawką. Zwolnieniu podatkowemu podlegają np. usługi finansowe świadczone przez instytucje finansowe, usługi leasingu finansowego, usługi notarialne i adwokackie. Osoby prawne (w tym przedstawicielstwa i oddziały) powinny zarejestrować się jako płatnicy VAT jeśli ich roczne obroty będą większe niż roczny pułap określony przez władze Kazachstanu. Okres rozliczeniowy podatku VAT to kwartał kalendarzowy.

 

Przychody indywidualnych przedsiębiorców podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

 

Podatkiem akcyzowym objęte są produkcja i import towarów: alkoholowych i tytoniowych na teren Kazachstanu, paliwa (z wyłączeniem paliwa lotniczego), pojazdów silnikowych i mechanicznych o pojemności powyżej trzech tysięcy centymetrów sześciennych (z wyłączeniem autobusów, minivanów i pojazdów dla osób niepełnosprawnych), ropy naftowej i gazu, produktów leczniczych zawierających alkohol.

 

Dodatkowym podatkiem obarczone są też osoby prawne wydobywające węgiel i ropę.

 

Podatek od użytkowania gruntów płaci się w momencie nabycia praw do użytkowania ziemi. W Kazachstanie obowiązuje również podatek od poszukiwań surowców naturalnych oraz eksploatacji surowców. Ponadto przedsiębiorcy muszą płacić podatek od gruntów, na których zlokalizowane jest ich przedsiębiorstwo.

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek płacenia podatku od nieruchomości.

 

Nabywanie nieruchomości

Cudzoziemcy na stałe zamieszkujący obszar Kazachstanu mają takie same prawa mieszkaniowe co Kazachowie. Osoby z kartą pobytu mogą posiadać nieruchomości. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym mogą nabywać na własność lokale mieszkalne. Obcokrajowcy mogą również posiadać na własność ziemię z przeznaczeniem na budowę lub zabudowaną obiektami mieszkalnymi lub/i produkcyjnymi.

 

System zamówień publicznych

Przetargi na realizację zamówień publicznych mają formę elektroniczną. Zamówienia publiczne mogą być realizowane w następujących formach: konkurs, konkurs dwuetapowy, zapytanie o propozycję cenową, zakup z jednego źródła, zakup na aukcjach, zakup za pośrednictwem giełd towarowych. Rząd Kazachstanu stosuje preferencje dla kazachstańskich przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym powyżej 50% są niedopuszczane do udziału w przetargach. Przedsiębiorstwa, których kapitał zagraniczny jest wyższy niż 50%, ale wytwarzają w Kazachstanie wyroby gotowe, zatrudniają powyżej 85% procent miejscowej ludności w stosunku do wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników lub są rezydentami Kazachstanu mogą brać udział w przetargach. Należy pamiętać, że oddziały zagranicznych spółek są całkowicie wykluczone z udziału w przetargach.

 

Preferencje cenowe dla kazachstańskich podmiotów gospodarczych w zamówieniach publicznych: 20% w przypadku zakupów towarów, 15% w przypadku zakupu usług i zleceń budowlanych.

 

Informacje na temat zamówień publicznych dostępne są na oficjalnej stronie rządowej.

 

Taryfa celna

 

W Kazachstanie stosowane są trzy rodzaje stawek celnych:

 • Stawki ad valorem (ustalane jako procent wartości celnej towaru).
 • Stawki specyficzne (ustalane w odniesieniu do ilości towaru).
 • Stawki kombinowane tzw. mieszane (ustalane w odniesieniu do wartości i ilości towarów).

Stawka celna na produkty rolno-żywnościowe wynosi 10,2%, dla towarów przemysłowych: 5,6% oraz 8,7%.

 

Szczegółowe informacje na temat ceł można uzyskać pod adresem internetowym Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

 

Eksportując towary do Kazachstanu należy zwrócić uwagę na aktualne kontyngenty taryfowe obowiązujące na import danych towarów. Kontyngenty zostały wprowadzone przez Eurazjatycką Komisję Gospodarczą i oznaczają, że ustaloną ilość danego towaru wwozi się po obniżonej stawce celnej. Po przekroczeniu ustalonej wielkości stawki celne na dany produkt są podwyższane. W celu importowania produktów w ramach obowiązujących kontyngentów taryfowych należy posiadać licencję.

 

W Kazachstanie stosuje się cła eksportowe m.in. na niektóre metale szlachetne, stal, złom, ropę naftową, oleje ropopochodne, skóry. Występują również sezonowe zakazy eksportu dotyczące produktów, takich jak: oleje roślinne, gryka, niektóre produkty naftowe.

 

Przykładowe stawki cła eksportowego:

 • Ropa i produkty naftowe - 60 USD/tona
 • Aluminium - 15%, ale nie mniej niż 100 USD/tona
 • Wełna - 10%, ale nie mniej niż 50 Euro/tona
 • Żelazo, stal, szyny kolejowe - 20%, ale nie mniej niż 20 Euro/tona
 • Skóry - 20%, ale nie mniej niż 20 Euro/tona

 

Inne ograniczenia w dostępie do rynku kazachstańskiego

 • Kontrole przedsiębiorstw przez administrację kazachstańską.
 • Utrudnienia w dostępie do otrzymywania licencji na wykonywanie działalności objętej licencjonowaniem.
 • Ograniczona jest również możliwość zatrudniania pracowników z zagranicy. Ustawodawstwo Kazachstanu reguluje ilość pracowników zagranicznych w ogólnej liczbie pracujących.

 

Procedury przywozowe

Każdy importer lub producent krajowy ma obowiązek uzyskać świadectwo rejestracji produktu do sprzedaży. Instytucjami certyfikującymi są: Państwowy System Regulacji Technicznej, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Komitet regulacji Technicznej i Metrologii „GOSTANDART”. Certyfikaty spożywcze i weterynaryjne wydaje Urząd Państwowy „Komitetu Inspekcji Państwowej w Kompleksie Agroprzemysłowym” Ministerstwa Rolnictwa. Jednolite i obowiązkowe wymagania w stosunku do produkcji i procesu produkcji opisane są w regulacjach technicznych Unii Celnej. Szczegółowe zmiany w zakresie informacji i aktów prawnych znajdują się na stronie internetowej Departamentu Technicznego Regulowania Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej

Inwestorzy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w Kazachstanie w następujących formach:

 • Przedstawicielstwa i filie nie posiadają w Kazachstanie osobowości prawnej.

Przedstawicielstwo jest oddziałem zagranicznej osoby prawnej, nie posiadającej prawa do prowadzenia działalności gospodarczej przynoszącej dochód.

Filia jest oddziałem zagranicznej osoby prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak firma macierzysta i może przynosić dochód.

Kierownik przedstawicielstwa lub filii działa na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa udzielanego przez firmę macierzystą.

W celu rejestracji filii lub przedstawicielstwa, których przedmiotem działania jest działalność bankowa, należy uzyskać zgodę Narodowego Banku Republiki Kazachstanu na rozpoczęcie takiej działalności.

 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną.

Jej udziałowcami może być jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Kapitał statutowy podzielony jest na udziały. Udziałowcy ponoszą ryzyko strat związanych z działalnością spółki od wysokości wniesionych przez nich udziałów. Udziałami mogą być środki pieniężne, papiery wartościowe, przedmioty, prawa własności. Spółka posiada organ wykonawczy składający się z jednej osoby lub ciała kolektywnego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać również radę nadzorczą i komisję rewizyjną.

 

Głównym dokumentem jest umowa założycielska poświadczona przez notariusza i zawarta w formie pisemnej, podpisana przez każdego udziałowca lub jego pełnomocnika. W skład dokumentu wchodzi decyzja o utworzeniu spółki, nazwa i adres spółki, nazwa i adres siedziby, spis udziałowców, ich prawa i zobowiązania, rozmiar kapitału założycielskiego, spis poszczególnych udziałów, zaświadczenie o rozmiarze i terminie wniesienia wkładu pieniężnego lub naturalnego przez każdego, zatwierdzony statut, warunki reorganizacji lub zakończenia działalności. Drugim ważnym dokumentem jest statut, który określa stan prawny spółki. Minimalna wartość kapitału zakładowego wynosi 100 tenge (1-2 zł) dla małych przedsiębiorstw, 173 100 tenge (około 2250 zł) dla dużych.

 

 • Spółka akcyjna może być zamknięta (emisja akcji jest ograniczona do akcjonariuszy, których liczba nie może być większa niż stu i nie mogą być one przedmiotem obrotu na giełdzie) oraz otwarta (nieograniczona liczba akcjonariuszy, którzy dowolnie dysponują swoimi akcjami i jej akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych, ten rodzaj spółki powinien mieć nie mniej niż pięciuset akcjonariuszy).

 

Minimalna wartość kapitału założycielskiego to 86 550 000 tenge (ok. 1 124 026 zł). Akcje emitowane przez Spółkę mogą być zwykłe i uprzywilejowane.

 

Akcje Spółki Akcyjnej należy zarejestrować w Agencji ds. Kontroli i Nadzoru Rynku Finansowego oraz Instytucjach Finansowych Republiki Kazachstanu.

 

Rejestracja osób prawnych

Państwowa rejestracja: osób prawnych, oddziałów i przedstawicielstw dostępna jest poprzez rządową stronę internetową.

 

Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

 • Aplikacja w określonej formie podpisana przez założyciela lub osobę upoważnioną.
 • Wykaz dokumentów założycielskich w języku kazachskim i rosyjskim w trzech kopiach.
 • Dokument potwierdzający rejestrację państwową osoby prawnej, oddziału (przedstawicielstwa). Zaświadczenie powinno być wydane przez organ rejestracyjny.
 • Rejestracja osób prawnych z udziałem zagranicznym prowadzona jest w trybie ustalonym przez prawodawstwo Kazachstanu. Dlatego podczas rejestracji należy przedłożyć następujące dokumenty: wyciąg z rejestru handlowego - dokument poświadczający zalegalizowanie zagranicznej osoby prawnej jako podmiotu prawnego w państwie ojczystym. Dokument ten powinien być przetłumaczony notarialnie w języku kazachskim i rosyjskim. Ponadto należy przedstawić paszport lub inny dokument tożsamości założyciela przetłumaczony notarialnie na język kazachski i rosyjski. Należy również przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.
 • W celu otworzenia zagranicznego przedstawicielstwa lub oddziału osoby prawnej należy przedłożyć następujące dokumenty: oświadczenie o rejestracji podpisane przez upoważnioną osobę, oświadczenie o utworzeniu oddziału w trzech kopiach w języku rosyjskim i kazachskim, pełnomocnictwo wydane przez kierownika oddziału, kopię notarialną w językach państwowych oraz rosyjskim dokumentu zatwierdzającego utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa, zalegalizowany wypis z rejestru handlowego, dokument statutowy lub inny dokument potwierdzający zalegalizowanie przedstawicielstwa lub oddziału w Republice Kazachstanu, jako podmiotu działającego zgodnie z kazachstańskim prawem (dokument ten powinien być przetłumaczony na język rosyjski i kazachski), przetłumaczony na język rosyjski i kazachski dokument potwierdzający rejestrację podatkową oraz numer NIP w kraju siedziby głównej. Należy również przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.

 

W celu rozwoju gospodarki rząd Kazachstanu wprowadził szereg strategicznych programów

 • "Nurly Zhol" - program rozwoju infrastruktury na lata 2015-2019, mający na celu połączenie kazachstańskich regionów z głównymi szlakami tranzytowymi, modernizację infrastruktury logistycznej, społecznej i przemysłowej.
 • Państwowy Program Rozwoju Przemysłowo-Innowacyjnego w latach 2015-2019. Głównym celem jest stymulowanie dywersyfikacji i konkurencyjności w przemyśle wytwórczym.
 • Koncepcja przejścia do "zielonej gospodarki". Oczekuje się, że do 2050, 50% energii elektrycznej będzie generowane przez alternatywne i odnawialne źródła energii.
 • Narodowy plan "100 konkretnych kroków” to zbiór działań mających na celu wprowadzenie w życie reform instytucjonalnych: stworzenia profesjonalnego aparatu państwowego, egzekwowanie prawa, rozwój przemysłowy i wzrost gospodarczy.
 • W 2017 roku planowane jest otwarcie Finansowego Centrum w Astanie, które ma pomagać w rozwiązywaniu sporów finansowych i inwestycyjnych. W ramach Centrum pracować będą zagraniczni arbitrzy, którzy będą pomagać w postępowaniu sądowym. Ponadto pracownicy Centrum będą posługiwać się językiem rosyjskim, co znacznie ułatwi pracę z zagranicznymi inwestorami.

 

Preferencje dla inwestycji realizowanych w kluczowych projektach

 • Preferencje podatkowe

Zerowa stawka podatkowa na okres dziesięciu lat w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych.

Zerowa stawka podatkowa na okres dziesięciu lat w przypadku podatku gruntowego.

Zerowa stawka podatkowa na okres ośmiu lat w przypadku podatku własnościowego.

 

 • Dotacja inwestycyjna

Zwrot do 30% rzeczywistych kosztów robót budowlanych i instalacyjnych oraz zakupu sprzętu.

 

Preferencje w ramach projektów inwestycyjnych (w tym priorytetowe projekty inwestycyjne)

 • Zwolnienie z należności celnych: zerowe cła importowe na okres pięciu lat na sprzęt i części zapasowe oraz akcesoria, surowce i (lub) materiały.
 • Rzeczowe dotacje państwowe: bezpłatne grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia.

 

Inne zachęty

 • Stabilne ustawodawstwo: stabilność przepisów podatkowych z wyjątkiem podatku VAT i akcyzy (w zależności od umowy inwestycyjnej).
 • Centrum Obsługi Inwestorów.
 • Zagraniczna Siła Robocza: możliwość zatrudnienia bez zezwolenia na czas trwania budowy + rok po uruchomieniu projektu inwestycyjnego.
 • Wjazd bezwizowy (dla Polaków na okres 30 dni).
 • Inwestycyjny Ombudsman: w celu ochrony praw i interesów inwestorów.

 

Specjalne strefy ekonomiczne

Członkiem Strefy mogą zostać podmioty gospodarcze, które planują rozpocząć działalność w ramach działań priorytetowych w danej strefie.

 • Preferencje podatkowe. Zerowa stawka podatkowa w przypadku:
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku gruntowego
  • podatku własnościowego
  • VAT
  • podatku socjalnego na okres pięciu lat
 • Zwolnienie z należności celnych
  • Zwolnienie z należności celnych dla towarów importowanych na terytorium Specjalnych Stref Ekonomicznych i z nich eksportowanych do pozostałej części obszaru celnego Unii Celnej
 • Inne zachęty
  • Bezpłatna działka dla inwestorów
  • Uproszczone procedury zatrudniania przedsiębiorców

 

Strefy przemysłowe

W Kazachstanie występuje dziewięć stref przemysłowych obejmujących jedną prywatną:

 • W regionie Ałmaty: "Taldykorgan”, "Boraldai", "Arna" i prywatna: "DAMU".
 • W regionie wschodniego Kazachstanu: "Ondiris", ulica Mashinostroiteli.
 • W regionie południowego Kazachstanu: "Ontustik", "Kentau", "Turkistan".

 

Strefy przemysłowe to:

 • działki gruntowe wraz z infrastrukturą na budowę budynków i urządzeń do produkcji.
 • zakłady produkcyjne gotowe do wynajęcia lub sprzedaży przedsiębiorcy.
 • złożone strefy przemysłowe, które składają się zarówno z działek pod zabudowę i infrastruktury produkcyjnej.

 

Ochrona inwestorów

 • Gwarancja ochrony prawnej inwestorów zagranicznych.
 • Inwestorzy zagraniczni mają prawo do wykorzystywania dochodu oraz prowadzenia kont bankowych w lokalnej walucie, jak i walutach zagranicznych.
 • Inwestorzy zagraniczni są prawnie chronieni w przypadku nacjonalizacji przedsiębiorstw.

 

Platforma dialogu

Rada Inwestorów Zagranicznych przy Prezydencie Kazachstanu jest organem doradczym, który jest kierowany przez Prezydenta Kazachstanu. Działania Rady są obsługiwane przez administrację prezydenta Kazachstanu i ciało robocze Rady - Komitet Inwestycyjny. Poza przedstawicielami Kazachstanu, w skład rady wchodzą również podmioty zagraniczne (z Polski jest to Polfarma). Rada zajmuje się zagadnieniami operacji zagranicznych inwestorów, problemami związanymi z realizacją inwestycji zagranicznych, zagadnieniami wsparcia inwestorów zagranicznych, rozwoju technologicznego i dywersyfikacją gospodarki Kazachstanu.

 

Rada Poprawy Klimatu Inwestycyjnego. Rada działa od marca 2012 r. pod przewodnictwem premiera Republiki Kazachstanu, w celu rozwiązania problemów systemowych związanych z poprawą klimatu inwestycyjnego. Głównymi celami działalności Rady jest wdrożenie jednolitej polityki inwestycyjnej, która spełnia priorytety rozwoju gospodarczego, pomaga w przyciąganiu i efektywnym wykorzystaniu inwestycji krajowych i zagranicznych.

 

Działania państwowe wspierające biznes

Program przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w priorytetowych sektorach gospodarki. Program realizowany jest w czterech obszarach: wsparcie dla przedsiębiorców w nowych inicjatywach biznesowych, oddziały wsparcia dla przedsiębiorców w priorytetowych sektorach gospodarczych i sektorach produkcyjnych, zmniejszenie ryzyka walutowego dla przedsiębiorców, zapewnienie niefinansowych środków wsparcia dla przedsiębiorców.

Program realizowany jest w czterech obszarach mających wesprzeć działalność agralno-industrialną w zakresie: poprawy finansowania, poprawy dostępności towarów i usług, rozwoju systemów wsparcia państwa, poprawy efektywności państwowych systemów regulacji.

 • Program kompleksowego systemu wsparcia finansowego i technicznego dla przedsiębiorstw zorientowanych na eksport w sektorze poza energetycznym "EXPORTER 2020".
 • Program „PRODUCTIVITY 2020".

Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych w priorytetowych sektorach gospodarki poprzez zwiększenie wydajności pracy.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw działających co najmniej rok w priorytetowych sektorach gospodarki.

Wsparcie państwa w ramach Programu polega na: udzieleniu długoterminowego finansowania leasingu, zwrocie kosztów poniesionych w okresie sześciu-dwunastu miesięcy przed datą zgłoszenia w wysokości 40-50%, kompensacji części wydatków poniesionych przez podmioty prowadzące działalność przemysłową i innowacyjną towarów i usług wytworzonych na rynku krajowym.

 • Państwowe wsparcie innowacyjnej działalności przemysłowej.

Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową i innowacyjną, przedsiębiorstwa wdrażające innowacyjne projekty przemysłowe w priorytetowych sektorach gospodarki oraz promujących krajowe towary i usługi na rynkach zagranicznych.

Wsparcie państwa obejmuje m.in.:

 • finansowanie, w tym współfinansowanie projektów, finansowanie leasingu
 • udzielanie poświadczeń gwarancyjnych i poręczeń kredytowych
 • dotowanie oprocentowania kredytów udzielanych przez instytucje finansowe
 • wykwalifikowaną kadrę pracowników
 • udzielanie gruntów
 • wsparcie działalności na rynku krajowym

 

Elektroniczne serwisy dla biznesu

"Electronic government"

Umożliwia firmom automatyczną rejestrację państwową osób prawnych, rejestrację oddziałów i przedstawicielstw, likwidację działalności rachunkowej oraz pozwala uzyskać informacje na temat osób prawnych i informacji w celu wspierania działalności. Dla niektórych czynności wymagane jest posiadanie elektronicznego podpisu.

 

"Electronic public procurement"

Pozwala na udział w zamówieniach publicznych.

 

"E-licensing"

Umożliwia odbieranie licencji w trybie online, w tym duplikatów i zezwoleń. Ponadto portal zawiera pełną bazę danych wszystkich licencji wydanych w Kazachstanie.

 

"E-notary"

Pozwala znaleźć informacje na temat wszystkich notariuszy. System gwarantuje bezpieczeństwo w transakcjach, eliminuje oszustwa i nielegalne działalności. Portal pozwala także na sprawdzenie autentyczności dokumentów.

 

"Е-pay"

Zautomatyzowany system bezgotówkowej płatności online za usługi świadczone w ramach "elektronicznego rządu" z funduszy osób fizycznych i prawnych zdeponowanych na rachunkach bankowych.

 

Electronic digital signature (EDS)

EDS umożliwia odbiór usług publicznych w formie elektronicznej (online), jest odpowiednikiem elektronicznego podpisu. EDS można otrzymać składając formularz online na "EGOV". Konieczne jest również uzyskanie potwierdzenia zgłoszenia w Centrum Public Service.

 

Perspektywiczne branże dla polskiego eksportu

 • Rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł maszyn rolniczych oraz maszyn do przetwórstwa rolno-spożywczego.
 • Produkcja materiałów budowlanych oraz maszyny budowlane.
 • Transport i logistyka.
 • Górnictwo oraz maszyny i urządzenia górnicze.
 • Energetyka, sektor naftowo-gazowy, energetyka jądrowa oraz odnawialna.
 • Sektor usług finansowych.
 • Przemysł farmaceutyczny oraz sektor usług medycznych.
 • Technologie ochrony środowiska.
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej, tramwajowej oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.
 • Budownictwo: mieszkaniowe, przemysłowe oraz modernizacja obiektów.
 • Budowa pojazdów szynowych.
 • Przemysł chemiczny.
 • Przemysł motoryzacyjny.
 • Turystyka.

 


Ważne informacje

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Kazachstanie zapraszamy na stronę internetową Zagranicznego Biura Hnadlowego w Astanie.


***

Informacje pochodzą z: Investor's guide 2016, Invest in Kazakhstan (oficjalna strona Republiki Kazachstanu poświęcona inwestycjom zagranicznym) oraz Przewodnik po rynku - Republika Kazachstanu, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Astanie, Ałmaty 2016.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 2 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert