Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Uwaga! Nowa dokumentacja konkursowa: V i VI nabór 2019
Artykuł

Uwaga! Nowa dokumentacja konkursowa: V i VI nabór 2019

Zamieszczamy aktualną dokumentację konkursową dotyczącą V naboru 2019: Chiny, USA, ZEA oraz VI naboru 2019: Japonia, Kanada, Norwegia.

Obrazek z napisem Important (ważne) i wykrzyknikiem w czerwonym trójkącie

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy aktualną dokumentację konkursową dotyczącą V naboru 2019: Chiny, USA, ZEA oraz VI Naboru 2019: Japonia, Kanada, Norwegia.

Uwaga! Dla ww. naborów wprowadzony zostaje m.in. nowy system wypłacania wsparcia finansowego w ramach etapu zagranicznego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową oraz nowymi zasadami.

Poniżej wyszczególnione zmiany w Umowach o powierzenie Grantu:

§ 6 Sposób realizacji i rozliczenia etapu II – wsparcie w formie bezgotówkowej i gotówkowej

 1. Agencja w 100% finansuje grant w formie bezgotówkowej o wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy).
 2. Agencja udziela wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym w wysokości nie większej niż wskazana w § 4 ust. 2. Środki będą przekazywane przez Agencję na rachunek bankowy Grantobiorcy prowadzony przez …………………………., nr …………………………………, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3
 3. Grantobiorca otrzyma wsparcie finansowe o charakterze gotówkowym w następujących transzach:
  1. transzy nr 1 stanowiącej maksymalnie 30% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia uzyskania pozytywnej oceny strategii ekspansji, o której mowa w § 2 ust. 4;
  2. transzy nr 2 stanowiącej maksymalnie 40% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia co najmniej 70% otrzymanej wcześniej transzy nr 1;
  3. transzy nr 3 stanowiącej maksymalnie 20% kwoty wsparcia o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, przekazywanej w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz nr 1 i 2;
  4. transzy nr 4 będącej płatnością końcową stanowiącą refundację pozostałej kwoty wydatków poniesionych w ramach wsparcia finansowego o charakterze gotówkowym wskazanej w § 4 ust. 2, wypłaconej po akceptacji przez PAIH S.A. końcowego wniosku rozliczającego wydatki sfinansowane z nierozliczonych transz oraz ze środków Grantobiorcy; Grantobiorca jest zobowiązany przedłożyć końcowy wniosek rozliczający najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o którym mowa w § 3.
 4. Warunkiem wypłaty środków, o których mowa w ust. 3 jest ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia wykonania Umowy, o którym mowa w § 12.
 5. Agencja dokona akceptacji kompletnych wniosków rozliczających w terminie do 21 dni od dnia ich złożenia za pośrednictwem SOE wraz ze skanami dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych: faktur/rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, dowodów zapłaty oraz innych dokumentów potwierdzających zgodność poniesionych wydatków z Umową, w szczególności dokumentów potwierdzających wybór wykonawców zgodnie z §10. Niezłożenie przez Grantobiorcę wniosków rozliczających w okresach umożliwiających rozliczenie w ostatecznym terminie wskazanym w ust. 3 może skutkować nierozliczeniem środków wydatkowanych w ramach projektu i koniecznością zwrotu wsparcia otrzymanego w ramach projektu. Agencja dopuszcza możliwość rozliczenia całości przyznanego grantu we wcześniejszym terminie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zespół Projektu Polskie Mosty Technologiczne

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Na grafice znajdują się cztery loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski (flaga), Polskiej Agencji Inwestycji Handlu i Unii Europejskiej (flaga)

Pliki do pobrania

Regulamin_5i6N_2019_04.06.2020

PPE_PL_Regulamin_5i6N_2019_04.06.2020.pdf

PDF (237,96KB)

1.4a Sytuacja finansowa wnioskodawcy sporządzającego sprawozdanie finansowe

PPE_PL_1.4a-Sytuacja-finansowa-wnioskodawcy-sporzadzajacego-sprawozdanie-finansowe.xls

XLS (134,50KB)

1.4b Sytuacja finansowa wnioskodawcy nie sporządzającego sprawozdania finansowego

PPE_PL_1.4b-Sytuacja-finansowa-wnioskodawcy-nie-sporzadzajacego-sprawozdania-finansowego.xlsx

XLSX (72,16KB)

3. Wzór umowy o powierzenie grantu_5i6N_2019_04.06.2020

PPE_PL_3.-Wzor-umowy-o-powierzenie-grantu_5i6N_2019_04.06.2020.pdf

PDF (382,10KB)

6. Zmiana budżetu

PPE_PL_6.-Zmiana-budzetu.xlsx

XLSX (12,85KB)

7. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

PPE_PL_7.-Oswiadczenie-o-spelnianiu-kryteriow-MSP.pdf

PDF (431,26KB)

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.