Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek perspektywiczny - Algieria

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:45:37
algieria. rynek perspektywiczny

Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców – ALGIERIA

Informacje o programie promocji.

Program promocji opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską gospodarkę. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji wybranych branż na rynku algierskim.

 

Adresaci programu promocji.

1. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział w ramach programu promocji.

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu

1. Przedsiębiorca spoza branży budowlanej, w trakcie trwania całego programu zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej 2 działaniach targowych, o których mowa w poniższej tabeli. Przedsiębiorca z branży budowlanej, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy

 • w przynajmniej 2 działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej 1 z tych działań stanowić powinna impreza targowa, na której zorganizowane zostanie stoisko informacyjno – promocyjne,

lub

 • w przynajmniej 3 działaniach targowych, o których mowa poniżej, jeżeli przedsiębiorca nie jest zainteresowany bądź nie ma możliwości wskazania działania targowego, na którym zostanie zorganizowane stoisko informacyjno – promocyjne.
L.p. Nazawa targów Miejsce Termin Stosiko informacyjne
BRANŻA BUDOWLANA

1.

BATIMATEC

Algier

maj 2017, kwiecień/maj/czerwiec 2018, 2019

Stoisko 2018 oraz 2019

2.

ORAN BATI’WEST

Oran

październik 2017, 2018, 2019

 

3.

SITP

Algier

listopad 2017, 2018, 2019

 

BRANŻA SPOŻYWCZA

4.

DJAZAGRO

Algier

10-13 kwietnia 2017, kwiecień 2018, 2019

 

BRANŻA NAFTOWA I GAZOWA

5.

NAPEC

Oran / Algier

21-24 marca 2017 (Oran), marzec 2018, 2019 (naprzemiennie Oran / Algier)

 

6.

HASSI MESSAOUD EXPO

Hassi Messaoud

listopad 2017, 2018, 2019

 

BRAŻA MEDYCZNA

7.

SIEHM

Algier

2-5 marzec 2017, marzec 2018, 2019

 

BRANŻA SAMOCHODOWA

8.

EQUIP AUTO ALGERIA

Algier

27 lutego – 2 marca 2017, marzec 2018, 2019

 

INNE

9.

FIA

Targi wielobranżowe

Algier

8-13 maja 2017, maj/czerwiec 2018, 2019

Stoisko 2018

 

10.

SIMA-SIPSA

Branża rolniczo-hodowlana

Algier

10–13 października 2017, 2018, 2019

Stoisko 2017

 

11.

SIEE - POLLUTEC

Branża technologie środowiskowe i wodne

Algier

13-16 lutego 2017, luty 2018, 2019

 

12.

ERA

Branża OZE

Oran

październik 2017, 2018, 2019

 

13.

Alger Industrie

Branża ogólno-przemysłowa

Algier

październik 2017, 2018, 2019

 

 

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek algierski, w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu jest zobowiązany do wzięcia udziału w minimum jednej grupowej, wyjazdowej misji gospodarczej. Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu. W ramach etapu przedmisyjnego organizator misji zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. W ramach etapu pomisyjnego, organizator jest zobowiązany do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 działaniu, o którym mowa w pkt. B.

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

6. Przedsiębiorca przed wyjazdem na targi zobowiązany jest wziąć udział w zorganizowanym w Polsce seminarium informacyjnym na temat realiów prowadzenia biznesu w Algierii.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 6 przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy, działających na rynku algierskim, bezpośrednio związanych z branżą, którą reprezentuje przedsiębiorca. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji. Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego opis przebiegu misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań fakultatywnych - uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 •  nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl i www.mr.gov.pl.

 

Działania promocyjne ogólne.

1. Realizator programu promocji na rynku algierskim zostanie wybrany przez Ministerstwo Rozwoju zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze realizatora programu promocji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Portalu Promocji Eksportu.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących polską gospodarkę na rynku algierskim zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • dostęp do informacji nt. rynku,
 • reklamy i publikacje w algierskiej prasie, w tym branżowej,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi;
  • możliwość korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym pod warunkiem, że będzie on pasować do ogólnego charakteru stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

Algieria
pdf | 280,83 KB
Pobierz