Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Algieria

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 20:40:57
algieria, afryka, eksport

Polski eksport do tego Algierii wyniósł ponad 332 mln dolarów amerykańskich w 2015 r., w jego skład wchodziły: produkty pochodzenia zwierzęcego, środki transportu, urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty pochodzenia roślinnego, produkty przemysłu chemicznego, produkty mineralne.

Algieria w rankingach

 • W rankingu Doing Business 2016 Algieria plasuje się na 163. pozycji. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi na potrzeby zestawienia wynika, że w Algierii potrzeba dwudziestu pięciu dni na założenie firmy, wymaganych jest spełnienie dziewiętnastu procedur, aby otrzymać zezwolenie na budowę, na podłączanie do energii elektrycznej trzeba oczekiwać 159 dni, a na dokonanie odprawy celnej dwadzieścia siedem dni.
 • W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego nt. konkurencyjności w 2015 r. Algieria zajmuje obecnie 87. miejsce wśród 140 państw.
 • Algieria zajmuje 35. miejsce pod względem PKB na świecie i czwarte w Afryce.
 • W rankingu Transparency International badającym poziom korupcji na świecie Algieria zajmuje 88. miejsce wśród 167 państw.
 • W raporcie Global Innovation Index 2015 oceniającym poziom innowacyjności gospodarki (w tym dostęp do technologii informatycznych, poziom działalności badawczo-rozwojowej itd.) Algieria zajmuje 126. miejsce wśród 141 państw.
 • W analizie grupy Mercer oceniającej jakość życia w poszczególnych miastach na całym świecie Algier zajmuje 179. miejsce na 221 ocenianych miast.

 

Algierską gospodarkę charakteryzuje:

 • duży stopień ingerencji ze strony państwa,
 • odporność na międzynarodowe kryzysy gospodarcze ze względu na słabe powiązanie ze światowym rynkiem walutowym,
 • zależność od sprzedaży ropy i gazu (około 98% eksportu i 40-45% PKB),
 • zależność od importu zarówno środków produkcji, jak i żywności.

 

Inwestowanie w Algierii

Inwestorzy chcący prowadzić działalność w Algierii mają obowiązek:

 • posiadania większościowych udziałów (min. 51%) przez algierskich partnerów w projektach o charakterze inwestycyjnym (zasada 51/49%),
 • reinwestycji w projekty partnerskie (51/49%) w przypadku spółek zagranicznych, które uzyskały kontrakty w wyniku przetargów publicznych.

 

Kwestie problematyczne dotyczące inwestycji w Algierii

Często problemem jest uzyskanie gruntu pod realizację projektu inwestycyjnego, co stanowi jedną z głównych barier w szerszym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Algierii.

Realizacja dostaw dla sektora publicznego ma miejsce w ramach zamówień publicznych w drodze organizacji przetargów. Na rynku algierskim występuje bardzo silna konkurencja ze strony firm z najważniejszych gospodarczo krajów świata.

 

Promocja inwestycji zagranicznych

W Nigerii inwestorzy zagraniczni są traktowani na równi z inwestorami lokalnymi. Ponadto mają gwarancję nienaruszalności nabytych praw oraz możliwość rozstrzygania sporów na drodze arbitrażu, a nie przed sądami algierskimi.

W ostatnich piętnastu latach rząd algierski doprowadził do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, rynku ubezpieczeń i bankowości oraz liberalizacji rynku energii i gazu. Stworzono możliwość poszukiwań górniczych i eksploatacji podziemnych złóż, usprawniono warunki wykonywania działalności gospodarczej oraz zreformowano kodeks postępowania cywilnego i administracyjnego w celu skrócenia terminów odwołań sądowych i uproszczenia procedur.

Od zagranicznych inwestorów oczekuje się tworzenia nowych miejsc pracy, transferu technologii i wiedzy oraz kształcenia kadr.

 

Pierwsze kroki na rynku

Rozpoczynając działalność na rynku algierskim należy nawiązać kontakt z lokalnymi agentami i dystrybutorami. Pomogą oni w nawiązaniu lokalnych kontaktów biznesowych oraz w procedurach prawnych i biurokracji. Pomoc w szukaniu odpowiednich partnerów można uzyskać kontaktując się w WHPI Ambasady RP w Algierze lub z Gospodarczą Izbą Polsko-Algierską działającą przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W dłuższej perspektywie, traktując ten rynek jako kluczowy, warto rozważyć wysłanie do Algierii swojego stałego przedstawiciela.

 

Uwarunkowania prawne dla eksporterów i inwestorów

Korzyści z inwestowania w Algierii wynikają z lokalizacji oraz wpływu inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Podstawowymi zaletami są m.in.:

 • zwolnienie z opłat celnych na importowane dobra, które będą wykorzystywane bezpośrednio do realizacji inwestycji
 • zwolnienie z podatku VAT na dobra i usługi importowane lub zakupione lokalnie, które będą wykorzystywane bezpośrednio do realizacji inwestycji
 • zwolnienie z podatku od nabycia praw majątkowych na zakup nieruchomości w ramach realizowanej inwestycji
 • zwolnienie z niektórych opłat związanych z zarejestrowaniem firmy.

 

Powyższe korzyści można uzyskać na okres od 1 do 3 lat w trakcie realizacji projektu. Ponadto istnieją dodatkowe preferencje na okres eksploatacji:

 • o zwolnienie z podatku od zysków przedsiębiorstw
 • o zwolnienie z podatku obrotowego.

Te dodatkowe preferencje można uzyskać na okres do 3 lat, jeśli w momencie rozpoczęcia realizacji danego projektu tworzymy do 100 miejsc pracy lub nawet do 5 lat, w przypadku, gdy dany projekt w momencie rozpoczęcia tworzy co najmniej 101 miejsc pracy.

 

Niektóre preferencje mogą obowiązywać nawet 10 lat jeśli dotyczą realizacji projektów realizowanych południowych prowincjach oraz wybranych północnych regionach.

 

Wymogiem inwestowania w Algierii jest udział lokalnych partnerów minimum w 51%. Utrudnieniem może być potrzeba częstych kontaktów osobistych, które stanowią podstawę kultury biznesu w Algierii.

 

Realizując inwestycje w strefach, których rozwój wymaga szczególnego udziału państwa, inwestorzy korzystają ze specjalnych przywilejów. Dotyczy to również inwestycji mających szczególne znaczenie dla gospodarki kraju i tych z zakresu technologii chroniących środowisko i zasoby naturalne. Krajowa Rada ds. Inwestycji określa strefy pod inwestycje i sporządza wykaz inwestycji zatwierdzonych do realizacji. Na etapie realizacji inwestycji, poza korzyściami płynącymi z systemu ogólnego, przedsiębiorcy korzystają również z:

 • opłaty rejestracyjnej po niższej stawce dla aktów założycielskich spółek i zwiększenia kapitału;
 • częściowego lub całkowitego przejęcia przez państwo kosztów wydatków poniesionych na roboty infrastrukturalne niezbędne do realizacji inwestycji;
 • zwolnienia przez okres dziesięciu lat działalności z podatków od zysków od przedsiębiorstw i od działalności gospodarczej;
 • zwolnienia od dnia nabycia przez okres dziesięciu lat z podatku gruntowego od nieruchomości, które wchodzą w skład projektu;
 • przyznania dodatkowych przywilejów, które mają na celu ulepszenie lub ułatwienie inwestycji, takich jak przeniesienie deficytów i terminów amortyzacyjnych.

 

W przypadku inwestycji o szczególnym znaczeniu dla gospodarki krajowej inwestor korzysta przez maksymalny okres pięciu lat ze zwolnienia z:

 • podatków, opłat i innych odpisów o charakterze podatkowym dotyczących wyrobów pochodzących z importu i z rynku lokalnego, dóbr i usług niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • opłaty rejestracyjnej dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości przeznaczonych do produkcji;
 • opłaty rejestracyjnej dla aktów założycielskich spółek i zwiększenia kapitału;
 • podatku gruntowego od nieruchomości przeznaczonych pod produkcje.

W fazie realizacji inwestor korzysta maksymalnie przez dziesięć lat ze zwolnienia z podatków od zysków od przedsiębiorstw i od działalności gospodarczej.

 

Instytucje wspierające inwestycje w Algierii

Krajowa Rada ds. Inwestycji jest odpowiedzialna za strategię, politykę wsparcia, w szczególności:

 • przedkładanie propozycji dotyczących strategii i priorytetów dla rozwoju inwestycji;
 • analizowanie i zatwierdzanie krajowego programu inwestycyjnego;
 • składanie propozycji dotyczących dostosowania inicjatyw podjętych przez inwestora;
 • analizowanie zapotrzebowania na nowe ulgi, jak również modyfikację już istniejących;
 • analizowanie i zatwierdzanie kryteriów identyfikacji projektów mających duże znaczenie dla gospodarki;
 • wydawanie opinii na temat stref mających skorzystać z systemu derogacyjnego;
 • ocenianie kredytów potrzebnych do sfinansowania krajowego programu promocji inwestycji;
 • składanie rządowi propozycji decyzji i działań w celu promowania inwestycji;
 • zachęcanie do tworzenia i rozwoju instytucji i instrumentów finansowych wspierających inwestycje.

 

Krajowa Agencja ds. Rozwoju Inwestycji. Do zadań agencji należy:

 • zapewnienie promocji i rozwoju inwestycji;
 • informowanie i wspieranie inwestorów;
 • ułatwianie realziacji projektów za pośrednictwem instytucji Jednego Okienka;
 • przyznawanie ulg i przywilejów związanych z inwestycją;
 • pomoc w nabywaniu gruntów pod inwestycje;
 • zapewniać przestrzeganie zobowiązań zaciągniętych przez inwestora.
 • zapewnianie usług polegających na nawiązaniu stosunków gospodarczych i ułatwianie zawierania umów pomiędzy firmami algierskimi i zagranicznymi;
 • wspieranie inwestorów w kontaktach z lokalną administracją;
 • indywidualne wsparcie dla inwestorów nierezydentów i dopełnianie dla nich formalności związanych z realizacją projektu;
 • przygotowanie bazy ofert biznesowych i propozycji współpracy zbliżonych do zakresu inwestycji;
 • przygotowanie systemów informacji bezpośrednio dostępnych dla przedsiębiorców;
 • określanie i usuwanie przeszkód zagrażających dobrej realizacji projektu;
 • zarządzanie portfelem nieruchomości i informowanie inwestorów o dostępnych ofertach;
 • rozwój wzajemnej współpracy;
 • prowadzenie statystyk i zbieranie informacji na temat postępu projektów;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez inwestorów podpisanych zobowiązań.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Algierii

Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą zacząć tworzenie firmy w Algierii od zwrócenia się do lokalnego przedstawiciela. Mogą również rozpocząć działalność poprzez otwarcie własnego przedstawicielstwa lub biura łączności. Rozwiązanie to zapewnia ograniczenie wydatków przy jednoczesnym zapewnieniu stałej obecności w Algierii. Zagraniczne firmy mogą również otwierać swoje filie, które są jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej i które (zarówno od strony prawnej, jak i ekonomicznej) podlegają bezpośrednio firmie macierzystej. W Algierii najczęściej spotyka się spółki z o. o., spółki akcyjne i jednoosobowe spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

 

Zanim wybierzemy odpowiednią formę działalności warto zapoznać się z elementami wspólnymi dla większości firm:

 

Nazwa: trzeba upewnić się, czy proponowana nazwa zakładanej firmy nie jest już w użyciu. W tym celu należy uzyskać zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Handlowym, wydawane przez Krajowe Centrum Rejestru Handlowego.

 

Przedmiot działalności: zasadniczo jest dowolny, pod warunkiem poszanowania obowiązującego prawa w sytuacji wybrania działalności podlegającej specyficznym ograniczeniom.

 

Aport: może być wniesiony w środkach płatniczych (obowiązek złożenia zabezpieczenia u notariusza lub instytucji o charakterze finansowym). Dla nierezydentów algierskich środki finansowe zabezpieczone zostaną na specjalnym koncie dewizowym w imieniu tworzącej się firmy w banku. Aport może być wniesiony również w naturze; wartość potwierdzi komisarz wyznaczony decyzją sądu na podstawie zgłoszenia założycieli firmy.

 

Kapitał zakładowy: minimalny kapitał zakładowy dla firmy, której podstawowa działalność stanowi sprzedaż importowanych towarów wynosi w przypadku spółki z o.o. do wysokości 100 tys. DA, tj. ok. 1 tys. euro.

 

Odpowiedzialność: w zależności od sytuacji, za długi firmy, za popełnione uchybienia w stosunku do obowiązującego prawa, nieprzestrzeganie statutu lub za niegospodarność zarządzający odpowiadają indywidualnie lub solidarnie.

 

Statut: powinien być podpisany przez każdego ze wspólników czy akcjonariuszy osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Wspólnicy wybierają radę nadzorczą lub zarządzającego, a stosowny zapis umieszczają w statucie firmy.

 

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może być założona przez dwóch lub więcej wspólników, którzy odpowiadają za ewentualne zobowiązania spółki do wysokości swoich aportów. Jeśli spółka ma jednego wspólnika, wtedy określana jest mianem działalności jednoosobowej. Ten rodzaj spółki jest najpopularniejszą formą działalności zagranicznej na rynku algierskim. Założenie spółki jest proste: w obecności notariusza wystarczy podpisać, wraz ze wspólnikami, wstępną umowę spółki, wcześniej upewniając się czy jej nazwa nie jest już zarejestrowana. Po przedstawieniu notariuszowi zaświadczenia o indywidualności nazwy otrzymuje się skierowanie do banku w celu założenia konta tymczasowego. Służy ono do przekazania aportu finansowego wspólnika/wspólników zagranicznych (nie można wpłacić na to konto gotówki, trzeba dokonać przelewu z zagranicy, niekoniecznie z Polski). Po otrzymaniu zaświadczenia z banku o wpłynięciu środków (realizacja zlecenia przelewu może trwać 2-4 tygodnie) zostanie spisana umowa spółki. Ostatnim krokiem do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zatwierdzenie na okres trzech lat audytora z urzędu.

 

Stowarzyszenie lub konsorcjum. Konsorcjum może być utworzone pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami stowarzyszenia, które będą wykorzystywać wszelkie dostępne na mocy prawa środki, aby wspierać działalność gospodarczą członków konsorcjum i osiągnąć wyznaczony cel. Konsorcjum stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, które posiadają pełną niezależność prawną. Celem nie jest generowanie zysku przez konsorcjum, lecz wspieranie działalności swoich członków. Stowarzyszenie z chwilą rejestracji uzyskuje osobowość prawna. Konsorcjum natomiast nie posiada osobowości prawnej, gdyż struktura ta wykorzystywana jest jedynie w przypadkach, gdy kilka firm uzgadnia z osobą trzecią wspólną realizację określonego celu/kontraktu. Podstawowa zasada utworzenia stowarzyszenia jest dobrowolna umowa i w tym znaczeniu nie podlega prawu o spółkach. Działalność stowarzyszenia jest oparta na umowie założycielskiej określającej relacje wewnątrz stowarzyszenia. Członkowie stowarzyszenia mogą wnieść swój aport. W przypadku gdy tego zaniechają, stowarzyszenie nie będzie posiadało własnego kapitału zakładowego. Stowarzyszenie funkcjonuje jak spółka osobowa, jego członkowie odpowiadają solidarnie za jego długi. W praktyce w Algierii stowarzyszenie lub konsorcjum wykorzystywane jest wspólnie przez firmy zagraniczne w celu zdobycia określonych projektów ogłaszanych często w drodze publicznych przetargów. W tym celu firmy jednoczą się z partnerami zagranicznymi lub z firmami lokalnymi. Firma jako członek stowarzyszenia, realizując kontrakt w Algierii, nie ma usankcjonowanego bytu prawnego w tym kraju. Chcąc uzyskać implementacje w Algierii musi założyć własną strukturę bądź jako spółkę prawa algierskiego, bądź jako oddział firmy macierzystej.

 

Biuro łączności technicznej nie może w świetle obowiązującego w Algierii prawa prowadzić działalności przynoszącej zysk. Koszty działalności ponoszone są przez rodzimą spółkę w kraju pochodzenia. Koszty działalności biura są opłacane w dinarach algierskich przy zastosowaniu przewalutowania otrzymanych z zagranicy środków dewizowych. Zezwolenie na prowadzenie biura wydaje minister handlu na odnawialny okres 2 lat. Uzyskanie zezwolenia uzależnione jest od:

 • złożenia kaucji w wysokości 20 tys. USD,
 • złożenia kwoty 2 tys. USD na zablokowanym koncie w algierskim banku na okres ważności zezwolenia,
 • otwarcia konta CEDAC w tym samym banku,
 • dokonania przelewu środków dewizowych niezbędnych do pokrycia wydatków związanych z działalnością biura przez okres min. trzech miesięcy.

Korzyści są natury fiskalnej (unika się szeregu podatków), prawnej (pomija się procedury i koszty założenia spółki zagranicznej) oraz finansowej (znikome koszty zatrudnienia, brak magazynowania towarów, opłat celnych itp.).

 

Oddział firmy zagranicznej. Każda firma handlowa posiadająca siedzibę za granicą otwierając swój oddział w Algierii ma obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru Handlowego. Z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Handlowego staje się firmą rezydującą w Algierii, jednakże nie uzyskuje osobowości prawnej. Oddział firmy traktowany jest w Algierii jako przedstawicielstwo firmy zagranicznej. Posiada legalność prawną w Algierii, ale ma to drugorzędne znaczenie, gdyż wpisu do Rejestru Handlowego dokonuje się w imieniu (zagranicznej) firmy macierzystej.

 

Wadami oddziału zagranicznego jest np. brak możliwości transferu zysków, oddział nie może tez wystawiać faktur w dewizach, a z faktu braku własnej osobowości prawnej wynika np. niemożność zawierania kontraktów z rodzimą firmą.

 

Podstawowe dokumenty wymagane (przez notariusza) w celu zarejestrowania firmy:

 • zaświadczenie o braku wpisu nazwy tworzonej firmy;
 • kontrakt najmu lokalu na siedzibę firmy, potwierdzony notarialnie;
 • potwierdzenie z banku o przekazaniu środków finansowych przez akcjonariuszy nierezydujących w Algierii.

 

Wspólnicy (lub akcjonariusze) powinni posiadać:

 • upoważnienie organu założycielskiego firmy do udziału w kapitale spółki;
 • świadectwo rejestracji firmy;
 • egzemplarz statutu firmy.

 

Wspólnik, jako osoba fizyczna, powinien dodatkowo posiadać:

 • wyciąg z aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu.

 

Rejestracji firmy dokonuje się w Krajowym Centrum Rejestru Handlowego.

W okresie urzędowych dwóch miesięcy od chwili ustanowienia statutu firmy należy złożyć komplet dokumentów do rejestracji w Krajowym Centrum Rejestru Handlowego. W celu uzyskania wpisu do Rejestru Handlowego należy złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony stosowny wniosek na formularzach CNRC,
 • statut firmy (dwa egzemplarze),
 • określić rodzaj działalności na podstawie obowiązującej w CNRC,
 • umowę najmu lub akt własności lokalu przeznaczonego na działalność firmy,
 • zezwolenie na prowadzenie działalności reglamentowanej,
 • zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Handlowym rejestrowanej nazwy firmy,
 • kopie zaświadczenia o publikacji w Urzędowym Biuletynie i w wybranym dzienniku o zasięgu krajowym,
 • wyciąg z aktu urodzenia oraz świadectwo o niekaralności dla osób zarządzających, administratorów, członków zarządu i rady nadzorczej firmy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • potwierdzenie opłaty kosztów rejestracji w CNRC.

 

System zamówień publicznych

Przepisy regulujące algierskie zamówienia publiczne publikowane są w oficjalnym dzienniku urzędowym Algierii: Journal Officiel. Ogłoszenia o międzynarodowych przetargach w Algierii publikuje:

 • oficjalny biuletyn zamówień publicznych „BOMOP”
 • miejscowa prasa, np. francuskojęzyczny „El Moudjahid”
 • wydawnictwo BAOSEM - Informacje o przetargach (i ich rozstrzygnięciach) w sektorze ropy i gazu.

 

Część przetargów ma charakter zamknięty, to znaczy nie są one ogłaszane publicznie i ich organizatorzy sami wysyłają zaproszenia do uczestnictwa w nich jednym bądź kilku potencjalnym oferentom.

 

Procedury przetargowe przeprowadzają wyspecjalizowane struktury poszczególnych resortów i instytucji bądź firmy prywatne (ale tylko działające w formie spółki), które zgodnie z posiadanymi uprawnieniami realizują zaopatrzenie na potrzeby państwa. Algierskie procedury przetargowe w powszechnej opinii uznawane są za zbiurokratyzowane, nadmiernie rozciągnięte w czasie, z dużą liczbą kryteriów i wymogów do spełnienia, w szczególności wymagających w części finansowej, gdzie m.in. istnieje obowiązek wpłaty wraz ze składaną ofertą gwarancji/kaucji (w wysokości od 1 do 10% jej wartości). Przy kontraktach dużej wartości są to znaczące kwoty, z reguły niedostępne dla mniejszych firm, które w ten sposób nie mają szans na samodzielne uczestnictwo w przetargu.
W 2010 r. został wprowadzony obowiązek dla zagranicznych spółek, które uzyskały kontrakty w wyniku przetargów publicznych, do reinwestycji w Algierii w stowarzyszeniu z tutejszymi partnerami (49/51%). Natomiast algierskim przedsiębiorcom została zapewniona tzw. marża preferencyjna nie mniejsza niż 25% wartości zamówienia.

 

Na początku 2013 r. prawo o zamówieniach publicznych zostało ponownie zmienione. Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Państwowe spółki zostały zwolnione z obowiązku ogłaszania przetargów, ale są zobowiązane do ustalenia własnych procedur rozeznania cen. Dokonywane zamówienia podlegają zewnętrznej kontroli Trybunału Obrachunkowego i Inspekcji Ministerstwa Finansów.
 • Zagraniczne firmy startujące w przetargach nadal są zobowiązane do wspólnego inwestowania z partnerem algierskim – ale tylko w projektach o szczególnym znaczeniu (wcześniej obowiązek dotyczył wszystkich projektów).

 

Dostęp do rynku pracy.

Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

Przepisy z 1981 r. stanowią, iż pracownicy z zagranicy mogą wykonywać pracę w Algierii wyłącznie w przypadku posiadania poszerzonego wykształcenia średniego i braku tego rodzaju specjalistów wśród Algierczyków.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

W przypadku zawierania transakcji o wynajmie za pośrednictwem agencji nieruchomości, należy uwzględnić dodatkowe koszty, stanowiące jej prowizję, najczęściej w wysokości kwoty odpowiadającej miesięcznemu czynszowi (w przypadku wynajmu) lub od 1,5 do 3% wartości umowy przy zakupie. Zważywszy na skomplikowaną procedurę i mnogość przepisów zaleca się korzystanie z pośrednictwa autoryzowanych biur przy nabywaniu nieruchomości.

 

Gospodarcze umowy dwustronne

 • Umowa między Rządem RP a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności.
 • Umowa między Rządem RP a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno - Ludowej o transporcie lotniczym.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno – Ludowej w sprawie warunków kierowania, pobytu i pracy polskich specjalistów w Algierii.
 • Porozumienie żeglugowe między Rządem PRL i Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno – Ludowej.
 • Umowa między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno - Ludowej o utworzeniu Komitetu Mieszanego do spraw Współpracy Gospodarczej i Naukowo - Technicznej.
 • Umowa o współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej między Rządem PRL a Rządem Algierskiej Republiki Demokratyczno - Ludowej.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Algierii zapraszamy na stronę internetową Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Algierze.

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ oraz portalu GoAfrica.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Współpraca z biurem rachunkowym Toruń

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem rachunkowym? Biuro rachunkowe Toruń Plusów nawi...
Polska - Toruń 2021-09-14 Dodał: Anna Szewczyk Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Wydawnictwa Zobacz ofertę

Profesjonalna księgowość dla firm Grajewo

Biuro rachunkowe Grajewo Profesjonalna obsługa księgowa dla Twojej firmy Posiadanie firmy łączy...
Polska - GRAJEWO 2021-09-14 Dodał: Anna Jankowska Zdrowie i medycyna, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe, Media i reklama Zobacz ofertę

Integracja z systemem enova365 – wdrażanie nowoczesnego systemu ERP

Wdrożenia systemu enova365 –Blacksoft -partner enova Toruń Jeżeli szukasz możliwości automatyzac...
Polska - Toruń 2021-03-09 Dodał: Michał Szewczyk Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert