Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Polskie Mosty Technologiczne > Polskie Mosty Technologiczne: najczęściej zadawane pytania
Artykuł

Polskie Mosty Technologiczne: najczęściej zadawane pytania

 • 1. Jak przygotować wniosek o płatność (rozliczenie grantu)​?

  Załącznik 1: Jak przygotować wniosek o płatność (link)
  Załącznik 2: Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (Postęp finansowy)

 • 2. Jaka waluta powinna być we wniosku o płatność (rozliczenie grantu)​?

  We wniosku o płatność należy wskazać wartości usług w walucie PLN. Przeliczenia z innej waluty należy dokonać w zależności od sposobu uregulowania należności:

  a) jeśli przelano z konta złotówkowego, to należy podać kurs banku realizującego przelew,

  b) jeśli zapłacono w gotówce, to należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zapłat,

  c) jeśli przelano z konta walutowego, to należy podać średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.

  Po dokonaniu przeliczenia wartość netto i brutto będzie ta sama.

 • 3. Jaki jest okres realizacji Projektu i okres kwalifikowalności wydatków?

  • Okres realizacji Projektu rozpoczyna się w następnym dniu po dniu złożenia wniosku o powierzenie Grantu i kończy się po upływie 9 miesięcy, licząc od dnia zakończenia organizowanego przez Agencję specjalistycznego krajowego warsztatu, tj. trwa od … do …

  • Okres kwalifikowania wydatków jest tożsamy z okresem realizacji Projektu, o którym mowa w ust. 1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest ich faktyczne poniesienie zgodnie z Katalogiem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu oraz postanowieniami Umowy, w szczególności w zakresie § 10, z zastrzeżeniem możliwości uznania wydatków za niekwalifikowalne w przypadku negatywnej oceny strategii, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy.

  • Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia Wskaźników realizacji projektu w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu wskazanego w ust. 1.

 • 4. Jakie są wydatki kwalifikowane projektu PMT na etapie zagranicznym?

  W ramach etapu zagranicznego Grantobiorca otrzyma grant w formie gotówkowej (przelew na konto Grantobiorcy), który może być przeznaczony na:

  a) koszty doradztwa związane wprowadzeniem produktu/usługi/technologii na rynek, a także z przygotowaniem Grantobiorcy i jego produktu/usługi/technologii do certyfikacji, takie jak: audyt przedcertyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie systemu zarządzania jakością, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych na danym rynku, np. założenia lub przekształcenia spółki),

  b) koszty doradztwa dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, projektowania wirtualnych platform do prezentacji produktu/usługi/technologii,

  c) koszty doradztwa związane z weryfikacją prawną i techniczną dokumentów niezbędnych dla przyszłego wprowadzenia produktu/usługi/technologii na nowy rynek,

  d) koszty doradztwa związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą odnoszących się do produktów/usług/technologii przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

  e) koszty doradztwa związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych,

  f) koszty tłumaczeń przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów,

  g) koszty związane z uczestnictwem m.in. w konferencjach branżowych, imprezach targowo-wystawienniczych i programach dot. Internacjonalizacji na rynku docelowym oraz w uzasadnionych przypadkach, ze względu na skutki pandemii COVID-19 na świecie, na innych rynkach (w tym: zakup powierzchni wystawienniczej, zabudowa, wpis do katalogu, bilety dla uczestników, pakiety uczestnictwa, spedycja eksponatów, wydatki związane z udziałem w wirtualnych targach oraz prezentowaniem oferty w cyfrowym showroomie), nieprzekraczające 36.000,00 PLN. Każdy wydatek na rynkach innych niż docelowy PAIH będzie analizować indywidualnie, mając na uwadze skutki pandemii na rynku docelowym oraz silne powiązanie celu udziału w działaniach poza rynkiem docelowym z celami projektu planowanymi do osiągnięcia na rynku docelowym a także charakter oferowanego przez grantobiorcę produktu i usługi.

  h) koszty związane z działaniami promocyjno-informacyjnymi, m.in. stworzeniem obcojęzycznej strony internetowej oraz publikacjami prasowymi, nieprzekraczające 24.000,00 PLN.

  Dodatkowo, Polska Agencji Inwestycji i Handlu S.A zapewni w formie bezgotówkowej usługi związane z:

  a) organizacją przedsięwzięć, takich jak: sesje prezentacyjne (pitch sessions) dla potencjalnych partnerów biznesowych, spotkania biznesowe typu B2B i B2C, spotkania networkingowe organizowane przez organizacje otoczenia biznesu,

  b) udostępnieniem powierzchni biurowej i urządzeń biurowych w ZBH.

 • 5. Jak mogę wybrać doradców w ramach projektu?

  Wybór doradców/usługodawców w trakcie etapu zagranicznego należy dokonać na zasadach konkurencyjnych w zależności od wartości zmówienia (rozeznanie rynku; zasady konkurencyjności). Więcej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (link) w (szczególnie rozdziały 6.5.1 i 6.5.2).

 • 6. Kosztorys powinien być przygotowany w kwotach netto czy brutto?

  W generatorze trzeba zaznaczyć odpowiednie pole – jest to wyjaśnione w podpowiedziach kontekstowych: brutto (z VAT) – jedynie w sytuacji, gdy nie mają Państwo prawnej możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, netto (bez VAT) – w sytuacji, gdy mają Państwo prawną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT. W większości wypadków w naszym konkursie – będzie to drugi przypadek.

 • 7. Jaki jest wkład własny w projekcie PMT?

  W projekcie PMT nie jest przewidziany wkład własny, ale koszty przelotu, pobytu, transportu i wyżywienia na etapie zagranicznym nie są kosztami kwalifikowalnymi.

 • 8. Co to jest niedozwolona „pomoc wywozowa”?

  Ubiegający się o wsparcie nie może oferować na rynku docelowym produktów/usług będących przedmiotem projektu PMT i należących do tej samej grupy produktowej przedsiębiorcy obecnej już na tym rynku.

  Pomoc nie zostanie przyznana na działalność związaną bezpośrednio z wywozem tj.:

  zwiększeniem ilości już wcześniej wywożonych produktów,

  tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

  Pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub już istniejącego produktu na nowy rynek w innym państwie nie stanowi zazwyczaj pomocy na działalność związaną z wywozem.

  W sytuacji gdy zamierzamy wprowadzić na rynek nowy produkt, badamy czy produkt, który dotychczas sprzedajemy, jest na tyle odmienny, że należy do osobnego rynku produktowego. Jeżeli okaże się, że obydwa produkty są na tyle podobne i należą do tego samego rynku produktowego lub są komplementarne względem siebie a badania/usługi doradcze będą również służyły już oferowanemu na danym rynku produktowi – wówczas działalność taka będzie związana z wywozem i udzielenie pomocy będzie niedozwolone.

  Za niedozwoloną pomoc wywozową mogłoby zostać uznane w szczególności dofinansowanie przeznaczone na pokrycie kosztów:

  doradztwa w zakresie przeprowadzania negocjacji handlowych, jeśli jest związane z bezpośrednim uczestniczeniem firmy doradczej (doradcy) w negocjacjach;

  uzyskania certyfikatów1 niezbędnych do wejścia na dany rynek zagraniczny;

  zakupu i wdrożenia systemów teleinformatycznych mogących stanowić kanał dystrybucji / sprzedaży produktów na nowy rynek, w tym przeznaczonych do automatyzacji współpracy pomiędzy partnerem polskim a zagranicznym;

  wykonania/produkcji oraz emisji/publikacji zaprojektowanych uprzednio treści reklamowych (np. ulotek, folderów czy materiałów audiowizualnych);

  utworzenia i utrzymania działu eksportu działającego na terenie Polski lub zagranicznego przedstawicielstwa handlowego;

  ekspertyz i usług doradczych świadczonych w odniesieniu do produktów danego przedsiębiorstwa, które należą do tego samego rynku produktowego, co inne produkty tego przedsiębiorstwa będące już w sprzedaży na danym rynku zagranicznym (geograficznym)2.

  1Dozwolony zakres wydatków kwalifikowanych w zakresie certyfikacji obejmuje koszty doradztwa związanego z przygotowaniem przedsiębiorstwa i jego produktu do certyfikacji (takie jak audyt przed certyfikacyjny, przygotowanie procedur, dokumentacji, opracowanie polityki jakości czy księgi jakości itp.).

  2Niedozwolona jest pomoc udzielona na doradztwo, która służyć będzie także produktom tego samego przedsiębiorstwa będącym już w sprzedaży na tym samym rynku zagranicznym.

  Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego).

  Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.

 • 9. O czym muszę pamiętać?

  Każdy przedsiębiorca w ramach projektu zobowiązany jest do:

  stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. (link) Szczególnie ważne są dla Was przepisy z 6 rozdziału (Wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków): 6.5.1 Rozeznanie rynku; 6.5.2 Zasada konkurencyjności.

  stosowania wytycznych w zakresie informacji i promocji projektu (link) (logotypy unijne),

  dokumentowania wydatków i ich przechowywania celem rozliczenia i możliwej kontroli.

 • 10. Czy rozpoczęcie działalności na nowych rynkach kwalifikowane jest tylko w momencie podpisania umów z klientem w jednym z tych 3 krajów? Czy jednak oferowanie usługi np. na targach lub konferencjach będzie zinterpretowane jako istnienie na tym rynku?

  Zgodnie ze stanowiskiem KE, pomoc nie powinna być udzielana w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo jest aktywne, w związku z czym zawarcie umowy z klientem z tego rynku, nie jest jedyną przesłanką do stwierdzenia Państwa aktywności na tym rynku. W odpowiedzi na Państwa pytanie należy stwierdzić, iż sama prezentacja produktu np. na targach lub konferencjach na danym rynku, bez oferowania jego sprzedaży nie wyłącza możliwości ubiegania się o dotację, jednak już prezentacja wraz z ofertą sprzedaży takiego produktu (niezależnie od zawartych lub nie umów sprzedaży) uniemożliwia Państwu złożenie wniosku o dotację w odniesieniu do tego samego rynku produktowego.

 • 11. Czy usługa jaką świadczymy w modelu SaaS nie będzie nas wykluczała z udziału w projekcie? Dodam jedynie, że dla każdego klienta nasza aplikacja jest konfigurowalna indywidualnie.

  W pierwszej kolejności wskazać należy, iż nie ma formalnej definicji „nowego produktu” w kontekście niedozwolonej pomocy wywozowej. Zgodnie ze stanowiskiem KE, pomoc nie powinna być udzielana w odniesieniu do rynków zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo jest aktywne. Przy czym nowy rynek nie zawsze musi mieć wymiar geograficzny – w interpretacji KE jest mowa o „rynkach zagranicznych, na których dane przedsiębiorstwo jest aktywne”.

  Jeżeli obydwa produkty są na tyle podobne i należą do tego samego rynku produktowego lub są komplementarne względem siebie, usługi będą również służyły już oferowanemu na danym rynku produktowi (i mogą mieć wpływ na zwiększenie jego sprzedaży) – wówczas działalność taka będzie związana z wywozem i udzielenie pomocy będzie niedozwolone.

  Aktywność na danym rynku (np. sprzedaż aplikacji każdorazowo konfigurowanej na potrzeby klienta) oraz oferowanie produkt lub produktów należących do tego samego rynku produktowego, wyklucza pomoc.

 • 12. Czy obligatoryjny jest udział wnioskodawcy w seminarium otwierającym, czy możliwe jest pominięcie tego etapu?

  Udział w seminarium otwierającym nabór nie jest obowiązkowy, a tym samym konieczny by móc aplikować o wsparcie w ramach projektu PMT.

 • 13. W regulaminie konkursu wskazane jest, że maksymalna wartość grantu w etapie krajowym wynosi 70 tys. zł. Na jakiej podstawie ustalana jest wysokość wydatków w ramach tego etapu? W jaki sposób należy udokumentować poniesione koszty​?

  Wysokość wynika z przeprowadzonych szacunków na realizację tego zadania w ramach PZP.

  Wsparcie dla przedsiębiorcy na etapie krajowym jest bezgotówkowe i ma formę 3-dniowych warsztatów, 40 h indywidualnych konsultacji z ekspertem oraz strategii ekspansji (napisanej przez przedsiębiorcę wspólnie z ekspertem). W zależności od wyników postępowania PZP kwota ulega zmianie i wsparcie udzielone przedsiębiorcy w formie de minimis jest aktualizowane w SUDOP.

 • 14. Ile osób z ramienia przedsiębiorcy/grantobiorcy może wziąć udział w 3-dniowych warsztatach?

  W warsztatach może wziąć udział 2 przedstawicieli jednego przedsiębiorstwa.

 • 15. Jak długo trwa ocena wniosku?

  Ocena formalna i merytoryczna trwa od 40 do 120 dni roboczych od dnia zakończenia naboru w zależności od ilości wniosków, jakie złożono.

 • 16. Dotyczy załącznika nr 5 do Wniosku o powierzenie grantu oraz punktu 33, 34 i 35 Wniosku o powierzenie grantu – jak mam rozumieć skrót „n”?

  Skrót „n” rozumiemy jako dane za zamknięty rok obrachunkowy lub ostatni zamknięty kwartał w przypadku danych śródrocznych. W przypadku firmy, której rok obrachunkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym (tj. od stycznia do grudnia danego roku), prosimy o wpisywanie kolejno:

  „n” – jako zamknięty kwartał / zamknięte kwartały danego roku

  „n-1” – ostatni zamknięty rok obrachunkowy

  „n-2” – przedostatni zamknięty rok obrachunkowy

 • 17. Jesteśmy firmą, której rok obrotowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca. Jak w takim przypadku wypełniać załącznik nr 5 oraz punkty 33, 34 i 35 we Wniosku?

  Zawsze prosimy o wpisanie danych, jakie są aktualne na dzień złożenia wniosku. Jeśli składają Państwo wniosek o powierzenie grantu w np. maju 2019 r., prosimy o podanie:

  „n” – danych za ostatnie zamknięte kwartały po zamkniętym roku obrotowym, tj. dane za III i IV kwartał 2018 r. oraz za I kwartał 2019 r.

  „n-1” – dane za ostatni zamknięty rok obrotowy, tj. 1.07.2017 – 30.06.2018.

  „n-2” – dane za poprzedni zamknięty rok obrotowy, tj. 1.07.2016 – 30.06.2017.

 • 18. W punkcie 35 wniosku o powierzenie grantu jest mowa o B+R – na jakiej definicji B+R powinniśmy się opierać? Skąd mam wziąć dane o swojej firmie dot. nakładów na B+R.

  Definicja B+R w projekcie PMT opiera się na definicji B+R znajdującej się w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz na innych pochodnych tej definicji (np. GUS):

  prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100960615 (link)

  stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/76,pojecie.html (link)

  Jeśli firma składa formularz PNT-01 do GUS (tj. Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej), prosimy o podanie danych z formularza. Jeśli natomiast firma nie posiada wydzielonych zestawień, musi opierać się na definicjach podanych powyżej.

 • 19. Jaka jest definicja MŚP w projekcie PMT?

  Definicja MŚP została określona zgodnie z załącznikiem I (Artykuł 4 i 5) do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=PL (link)

  W artykule 4 znajdują się dokładne informacje dot. danych wykorzystywanych do określania liczby personelu i kwot finansowych oraz okresy referencyjne, a w Artykule 5 informacje dot. liczby personelu.

  Liczbę personelu we wniosku o powierzenie grantu (ustalenie wielkości MŚP + wielkość zatrudnienia w 2016, 2017, 2018) należy określać w myśl art. 5 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

  Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

 • 20. Co to są Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)?

  KIS polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

  www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje (link)

 • 21. Przygotowuję się do złożenia wniosku i w punkcie 4. jest tabela – Wskaźniki Realizacji Projektu. Jak mam oszacować te wartości? Czy mogę prosić o wyjaśnienie tej tabeli.

  Należy oszacować ilość podpisanych kontraktów na 9 + 12 miesięcy od rozpoczęcia projektu. To samo z przychodami.

  Zalecamy konserwatywne podejście.

 • 22. Jak rozumieć poziom zatrudnienia w ostatnich latach – Wniosek, sekcja III pkt. 28.

  Proszę podać liczbę zatrudnionych w skali roku w przeliczeniu na pełne etaty. Osoby pracujące w niepełnym wymiarze etatu lub które nie przepracowały pełnego roku proszę wyrazić jako wartość ułamkową. W liczbie zatrudnionych uwzględnia się zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak również inne osoby pracujące na rzecz przedsiębiorstwa, np. w oparciu o kontrakty menadżerskie, właścicieli-kierowników i wszystkie pozostałe osoby prowadzące regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z tego tytułu korzyści finansowe. Nie uwzględnia się natomiast osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, odbywających służbę wojskową, przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, ani też praktykantów i stażystów.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Na grafice znajdują się cztery loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski (flaga), Polskiej Agencji Inwestycji Handlu i Unii Europejskiej (flaga)

TREŚCI POWIĄZANE

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.