Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Aktualizacja wzoru umowy o powierzenie grantu dla naborów 1N2019 oraz 2N2019
Artykuł

Aktualizacja wzoru umowy o powierzenie grantu dla naborów 1N2019 oraz 2N2019

Szanowni Przedsiębiorcy, informujemy, że zaktualizowany został wzór umowy o powierzenie grantu dla naborów 1N2019 na rynki Australia, Indie, Izrael oraz 2N2019 na rynki Norwegia, Rosja, Ukraina.

Obrazek dekoracyjny

Zmianie uległ m.in. § 10. Aktualna treść poniżej:

§ 10 Zamówienia w ramach wydatków kwalifikowanych

 1. Grantobiorca zobowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poź.zm., dalej: „Pzp”) do udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu, w przypadku, gdy wymóg stosowania tej ustawy wynika z jej przepisów lub z przepisów odrębnych.
 2. Udzielanie zamówień w ramach Projektu następuje zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w szczególności w zakresie: sposobu upubliczniania zapytania ofertowego i wyniku postępowania o udzielanie zamówienia, określenia warunków udziału w postępowaniu, sposobu opisu zamówienia, określenia kryteriów oceny ofert i terminu ich składania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Grantobiorca z uwzględnieniem zasad wynikających z ust. 2, zobowiązuje się do publikacji zapytania ofertowego oraz wyników postępowania poprzez ich umieszczenie na swojej stronie internetowej, o ile taką posiada, lub przez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia.
 4. Grantobiorca, który nie posiada swojej strony internetowej, zobowiązuje się do publikacji zapytania ofertowego oraz informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej PAIH.
 5. Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania równowartości wydatków kwalifikowanych z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz do niedokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo.
 6. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą a wykonawcą, polegające na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 7. Grantobiorca zapewnia, że wszyscy uczestnicy postępowania o udzielanie zamówienia mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny.
 8. Grantobiorca określa niezawężające konkurencji i jakościowe kryteria oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zawierające wymagania związane z przedmiotem zamówienia.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulowanych niniejszym paragrafem, Agencja stosuje rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r, poz. 971, z późn. zm.).

Wszelkie zapisy Umowy odnoszące się do Grantobiorcy stosuje się odpowiednio do wszystkich wykonawców, za których działania lub zaniechania Grantobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Na grafice znajdują się cztery loga: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polski (flaga), Polskiej Agencji Inwestycji Handlu i Unii Europejskiej (flaga)

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.