Eksport | Import | Inwestycje

Trade.gov.pl

Strona główna > Brexit > Oznakowanie UKCA
Temat

Oznakowanie UKCA

Korzystanie z oznakowania UKCA

Oznakowanie UKCA (UK Conformity Assessed) to nowe brytyjskie oznakowanie produktu, które jest używane dla towarów wprowadzanych na rynek w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji). Obejmuje większość towarów, które wcześniej wymagały oznakowania CE, znane jako towary „nowego podejścia”.

Oznakowanie UKCA weszło w życie 1 stycznia 2021 r. Jednak aby dać firmom czas na dostosowanie się do nowych wymagań, w większości przypadków nadal można używać oznakowania CE do 1 stycznia 2023 r.

Samo oznakowanie UKCA nie może być stosowane w przypadku towarów wprowadzanych na rynek Irlandii Północnej. Proszę zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi wprowadzania towarów na rynek Irlandii Północnej .

Niniejsze wytyczne wyjaśniają, jak używać oznakowanie UKCA.  Więcej informacji na temat wprowadzania tych towarów do obrotu można znaleźć w poradniku dotyczącym wprowadzania wytworzonych towarów do obrotu w Wielkiej Brytanii .

Istnieją odrębne wytyczne dotyczące wyrobów medycznych , interoperacyjności kolei , wyrobów budowlanych i cywilnych materiałów wybuchowych .

Stosowanie nowego oznakowania UKCA

Sprzedaż towarów w Wielkiej Brytanii

Umowa o handlu i współpracy jest kluczowym elementem relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku. Obejmuje m.in. handel towarami, usługami w tym transport lotniczy i drogowy, koordynację systemów zabezpieczenia s

Oznakowanie UKCA dotyczy większości towarów, które wcześniej podlegały oznakowaniu CE . Dotyczy to również produktów w aerozolu, które wcześniej wymagały oznaczenia – „odwrócony epsilon”.

Wymagania techniczne („wymogi zasadnicze”), które należy spełniać – oraz procesy oceny zgodności i normy, które można wykorzystać do wykazania zgodności – są w dużej mierze takie same, jak w przypadku oznakowania CE.

Okoliczności, w których można użyć własnej deklaracji zgodności dla oznakowania UKCA, są takie same jak w przypadku oznakowania CE . Jeśli producent był w stanie samodzielnie zadeklarować zgodność dla oznakowania CE , będzie mógł zrobić to samo dla oznakowania UKCA .

Lista obszarów, w których dozwolona jest deklaracja własna.

Od 1 stycznia 2023 r. należy używać oznakowania UKCA. Do tego czasu można nadal używać oznakowania CE .

Oznakowanie CE  jest ważne tylko w Wielkiej Brytanii na obszarach, na których przepisy GB i UE pozostają takie same. Jeśli UE zmieni swoje przepisy i producent oznaczy swój produkt znakiem CE na podstawie tych nowych przepisów, nie będzie mógł używać oznakowania CE do sprzedaży w Wielkiej Brytanii, nawet przed 1 stycznia 2023 roku.

Wytyczne czy konieczne jest używanie oznakowania UKCA , można znaleźć  na stronie  – wskazówki dotyczące wprowadzania wyprodukowanych towarów do obrotu w Wielkiej Brytanii.

Istnieją odrębne wytyczne dotyczące  wyrobów medycznych , interoperacyjności kolei , wyrobów budowlanych i cywilnych materiałów wybuchowych.

Sprzedaż towarów w UE

Oznakowanie UKCA nie jest uznawane na rynku UE . Produkty wymagają oznakowania CE do sprzedaży w UE. Wytyczne, jak używać oznakowania CE znajdują się pod linkiem.

Kiedy używać oznakowania UKCA?

Należy używać nowego oznakowania UKCA przed 1 stycznia 2023 r., jeśli mają zastosowanie wszystkie poniższe warunki.  Produkt:

 • jest przeznaczony na rynek w Wielkiej Brytanii;
 • jest objęty przepisami, które wymagają oznakowania UKCA;
 • wymaga obowiązkowej oceny zgodności przeprowadzonej przez stronę trzecią;
 • ocena zgodności została przeprowadzona przez brytyjską jednostkę oceniającą zgodność.

Nie dotyczy to istniejących zapasów, na przykład jeśli towar został w pełni wyprodukowany, oznaczony znakiem CE i gotowy do wprowadzenia na rynek przed 1 stycznia 2021 r. W takich przypadkach towar nadal może być sprzedawany w Wielkiej Brytanii z oznakowaniem CE, nawet jeśli jest objęty certyfikatem zgodności wydanym przez organ brytyjski przed 1 stycznia 2021 r. Towary te będą musiały zostać wprowadzone na rynek przed 1 stycznia 2023r.

W przypadku towarów wprowadzanych do obrotu od 1 stycznia 2023 r. rząd wprowadzi przepisy umożliwiające umieszczenie oznakowania UKCA na etykiecie znajdującej na produkcie lub na dokumencie towarzyszącym produktowi do 31 grudnia 2025 r. Będzie to miało zastosowanie do większości towarów wymagających oznakowania UKCA . Będą obowiązywać różne zasady dotyczące:

 • urządzeń medycznych,
 • wyrobów budowlanych,
 • kolejek linowych,
 • systemów bezzałogowych statków powietrznych,
 • sprzętu morskiego,
 • przenośnego sprzętu ciśnieniowego,
 • produktów kolejowych.

Jak używać oznakowania UKCA?

Umieszczanie oznakowania UKCA

W większości przypadków oznakowanie UKCA należy umieścić na samym produkcie lub na opakowaniu. W niektórych przypadkach może być umieszczony w instrukcjach lub w innej literaturze pomocniczej. Będzie się to różnić w zależności od konkretnych przepisów mających zastosowanie do produktu.

Zasady ogólne

Oznakowanie UKCA musi być wyraźnie widoczne i czytelne po umieszczaniu go na produkcie. Jeśli nie jest to możliwe, należy dołączyć je do opakowania (jeśli istnieje) lub dokumentów towarzyszących.

Oznakowania UKCA mogą być umieszczane na produkcie wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach).

Umieszczając oznakowanie UKCA, producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność swojego produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów.

Oznakowania UKCA należy używać wyłącznie w celu wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami brytyjskimi.

Nie wolno umieszczać żadnych oznaczeń lub znaków, które mogą błędnie interpretować znaczenie lub formę oznakowania UKCA osobom trzecim.

Nie wolno umieszczać na produkcie innych oznaczeń, które wpływają na widoczność, czytelność lub znaczenie oznakowania UKCA .

Oznakowania UKCA nie może być umieszczane na produktach, chyba że jest to określone w przepisach.

Produkt może posiadać dodatkowe oznaczenia i znaki, o ile:

 • pełnią inną funkcję niż oznakowanie UKCA;
 • nie istnieje możliwość pomyłki z oznakowaniem UKCA;
 • nie zmniejszają czytelności i widoczności oznakowania UKCA.

W większości przypadków oznakowanie UKCA należy umieścić na samym produkcie lub na opakowaniu. W niektórych przypadkach może być umieszczony w instrukcjach lub w innej literaturze pomocniczej. Będzie się to różnić w zależności od konkretnych przepisów mających zastosowanie do produktu.

Zasady ogólne

Oznakowanie UKCA musi być wyraźnie widoczne i czytelne po umieszczaniu go na produkcie. Jeśli nie jest to możliwe, należy dołączyć je do opakowania (jeśli istnieje) lub dokumentów towarzyszących.

Oznakowania UKCA mogą być umieszczane na produkcie wyłącznie przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach).

Umieszczając oznakowanie UKCA , producent ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność swojego produktu z wymaganiami odpowiednich przepisów.

Oznakowania UKCA należy używać wyłącznie w celu wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami brytyjskimi.

Nie wolno umieszczać żadnych oznaczeń lub znaków, które mogą błędnie interpretować znaczenie lub formę oznakowania UKCA osobom trzecim.

Nie wolno umieszczać na produkcie innych oznaczeń, które wpływają na widoczność, czytelność lub znaczenie oznakowania UKCA .

Oznakowania UKCA nie może być umieszczane na produktach, chyba że jest to określone w przepisach.

Produkt może posiadać dodatkowe oznaczenia i znaki, o ile:

 • pełnią inną funkcję niż oznakowanie UKCA;
 • nie istnieje możliwość pomyłki z oznakowaniem UKCA;
 • nie zmniejszają czytelności i widoczności oznakowania UKCA.

Zasady używania znaku graficznego UKCA

Należy upewnić się, że:

 • jeśli zmniejszy lub powiększy się rozmiar swojego oznakowania, litery tworzące oznakowanie UKCA muszą być proporcjonalne do wersji określonej poniżej;
 • oznakowanie UKCA ma co najmniej 5 mm wysokości – chyba że w odpowiednich przepisach określono inny minimalny wymiar;
 • oznakowanie UKCA jest dobrze widoczne, czytelne.

Oznakowanie UKCA może przybierać różne formy (na przykład kolor nie musi być jednolity), o ile pozostaje widoczne, czytelne i zachowuje wymagane proporcje.

Dokumentacja techniczna

Prowadzenie dokumentacji

Producent lub upoważniony przedstawiciel (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach) zobowiązani są do przechowywania dokumentacji, aby wykazać, że produkt jest zgodny z wymogami prawnymi.  Dokumentacja musi być przechowywana przez okres do 10 lat po wprowadzeniu produktu na rynek.

Informacje te mogą być w dowolnym momencie wymagane przez organy nadzoru rynku lub organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w celu sprawdzenia, czy produkt jest zgodny z wymogami ustawowymi.

Informacje, które należy zachować, będą się różnić w zależności od konkretnych przepisów dotyczącego produktu. Należy prowadzić ogólną ewidencję:

 • w jaki sposób produkt jest zaprojektowany i wyprodukowany;
 • w jaki sposób wykazano, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami;
 • adresy producenta i wszelkich magazynów.

Informacje należy przechowywać w formie dokumentacji technicznej, którą można dostarczyć na żądanie organu nadzoru rynku.

Deklaracja zgodności w Wielkiej Brytanii

Brytyjska deklaracja zgodności jest dokumentem, który musi być sporządzony dla większości produktów, które zgodnie z prawem posiadają oznakowanie UKCA.  Zalecane jest, aby producenci posiadali oddzielną deklarację zgodności w Wielkiej Brytanii z deklaracją zgodności UE .

W dokumencie producent lub upoważniony przedstawiciel (jeśli jest to dozwolone w odpowiednich przepisach) powinien:

 • zadeklarować, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi mającymi zastosowanie do konkretnego produktu;
 • upewnić się, że dokument zawiera nazwę i adres producenta (lub Twojego upoważnionego przedstawiciela) wraz z informacjami o produkcie i jednostce oceniającej zgodność (w stosownych przypadkach).

Deklaracja zgodności Zjednoczonego Królestwa powinna być dostępna na żądanie organów nadzoru rynku.

Informacje wymagane w deklaracji zgodności są w dużej mierze takie same, jak te wymagane w deklaracji zgodności UE. Może się to różnić w zależności od przepisów dotyczących stosowania, ale generalnie powinno obejmować:

 • imię i nazwisko oraz pełny adres prowadzenia działalności lub adres upoważnionego przedstawiciela;
 • numer seryjny produktu, oznaczenie modelu lub typu;
 • oświadczenie  o pełnej odpowiedzialności za zgodność produktu;
 • szczegóły dotyczące zatwierdzonego organu, który przeprowadził procedurę oceny zgodności (w stosownych przypadkach);
 • odpowiednie przepisy, z którymi produkt jest zgodny;
 • imię i nazwisko oraz podpis;
 • data wystawienia deklaracji;
 • informacje uzupełniające (w stosownych przypadkach).

Należy wymienić:

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przestrzegania określonych przepisów pozostają aktualne.

Rząd brytyjski pracuje nad aktualizacją szczegółowych wytycznych, aby jak najszybciej odzwierciedlić nowe zamierzenia/przepisy. Jednak do czasu wprowadzenia zmian należy pamiętać o nowych terminach określonych w nowych zamierzeniach/przepisach.

Webinaria

W ciągu najbliższych kilku miesięcy rząd brytyjski będzie prowadził webinaria na temat stosowania oznakowania UKCA i wprowadzania wyprodukowanych towarów na rynek w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji oraz rejestracja na nadchodzące webinarium znajduje się pod linkiem .

Więcej informacji

Obszary produktów objęte oznakowaniem UKCA:

 • bezpieczeństwo zabawek,
 • pirotechnika,
 • rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne,
 • proste zbiorniki ciśnieniowe,
 • zgodność elektromagnetyczna,
 • wagi nieautomatyczne,
 • narzędzia pomiarowe,
 • windy,
 • ATEX,
 • sprzęt radiowy,
 • urządzenia ciśnieniowe,
 • środki ochrony indywidualnej,
 • urządzenia gazowe,
 • maszyneria,
 • sprzęt do użytku na zewnątrz,
 • eko projekt,
 • aerozole,
 • sprzęt elektryczny niskiego napięcia,
 • ograniczenie substancji niebezpiecznych.

Produkty objęte oznakowaniem UKCA, ale ze specjalnymi zasadami:

 • wyroby medyczne,
 • wyroby budowlane,
 • kolejki linowe,
 • systemy bezzałogowych statków powietrznych,
 • sprzęt morski,
 • przenośny sprzęt ciśnieniowy,
 • produkty kolejowe.

Obszary prawne, w których dozwolona jest deklaracja własna zgodności dla oznakowania UKCA

Ustawodawstwo
Zakres produktów, które można zadeklarować samodzielnie
Przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 2016
Wszystkie produkty
Przepisy dotyczące zabawek (bezpieczeństwo) 2011
Produkty, w przypadku których wszystkie zasadnicze wymagania są objęte wyznaczonymi normami, a producent zastosował te normy
Ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w przepisach dotyczących sprzętu elektrycznego i elektronicznego z 2012 r.
Wszystkie produkty
Przepisy dotyczące wyrobów medycznych 2002 
Niektóre urządzenia klasy I
Przepisy dotyczące sprzętu radiowego 2017
Wszystkie produkty, z wyjątkiem tych, w których określone normy dla przepisu 6 (2) albo nie istnieją, albo nie zostały zastosowane przez producenta.
Przepisy dotyczące urządzeń ciśnieniowych (bezpieczeństwo) 2016
Urządzenia ciśnieniowe kategorii I
Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych (rozporządzenie ( UE ) 305/2011 wprowadzone do prawa brytyjskiego i zmienione)
Produkty w ramach Systemu 4
Regulamin łodzi rekreacyjnych 2017
Niektóre kategorie rekreacyjnych jednostek pływających określone w przepisach
Przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwa) 2016
Wszystkie produkty
Przepisy dotyczące dostaw maszyn (bezpieczeństwo) 2008
Każda maszyna, która nie jest ujęta w Załączniku 2, Części 4 Przepisów. Każda maszyna ujęta w Załączniku 2, Część 4, w której wymagania wszystkich odpowiednich wyznaczonych norm zostały w pełni zastosowane i gdzie normy te obejmują mające zastosowanie zasadnicze wymagania.
Przepisy 2016 dotyczące urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych
II grupa urządzeń, kategoria urządzeń 3
Przepisy dotyczące środków ochrony osobistej (rozporządzenie ( UE ) 2016/425 wprowadzone do prawa brytyjskiego i zmienione)
Środki ochrony osobistej kategorii I
Źródło: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Informacje o oznakowaniu UKCA przygotowane przez:

Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Londynie
Office 28.12.A, 28th Floor | The Gherkin, 30 St Mary Axe | London EC3A 8BF | United Kingdom
dnia 06 lipca 2022 r.


www.paih.gov.pl

Portal Promocji Eksportu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i Regulaminie.