Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRynek perspektywiczny - Iran

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2018-01-31 13:46:52
iran, rynki perspektywiczne,

Program promocji o charakterze ogólnym dla przedsiębiorców – IRAN

Informacje o programie promocji.

Program promocji opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską gospodarkę. Program promocji przygotowany został w taki sposób, aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji wybranych branż na rynku irańskim.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą o profilu zgodnym z tematyką targów, w których zamierzają wziąć udział w ramach programu promocji.

 

Termin realizacji programu

10.02.2017 r. – 31.12.2019 r.

 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych objętych wsparciem finansowym nie może przekroczyć 500 000,00 zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu ogłoszenia konkursu.

 

Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obowiązkowych

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy:

 • w przynajmniej dwóch (2) imprezach targowych wymienionych w poniższej tabeli, przy czym przynajmniej jedna (1) z nich stanowić powinna impreza targowa, na której zorganizowanie zostanie stoisko informacyjno – promocyjne,

lub

 • w przynajmniej trzech (3) imprezach targowych wymienionych w poniższej tabeli, jeżeli przedsiębiorca nie jest zainteresowany bądź nie ma możliwości wskazania imprezy targowej, na której zostanie zorganizowane stoisko informacyjno – promocyjne.

Lp.

Nazwa targów

Miejsce

Termin

Stoisko informacyjno - promocyjne

1.

Iran Agri Show

Mashhad

Luty 2017, 2018, 2019

 

2.

Iran Enviro 2017

Teheran

Luty 2017, 2018, 2019

 

3.

ITDMEX

Teheran

Luty 2017, 2018, 2019

2018
 

4

Project Iran

Teheran

Kwiecień 2017, 2018, 2019


 

5.

Iran Lab Expo

Teheran

Kwiecień 2017, 2018, 2019

 

6.

Iran Beauty & Clean

Teheran

Kwiecień 2017, 2018, 2019

 

7.

Iran Oil & Gas Show

Teheran

Maj 2017, 2018, 2019

2018
 

8.

INOTEX – Innovation and Technology Exhibition

Teheran

Maj 2017, 2018, 2019

2018
 

9.

BUILDEXPO

Tabriz

Maj 2017, 2018, 2019

 

10.

IGIME Tabriz - International Machinery Exhibition

Tabriz

Maj 2017, 2018, 2019

 

11.

Iran Health

Teheran

Maj 2017, 2018, 2019

 

12.

Iran Rail Expo

Teheran

Maj 2017, 2018, 2019

2018

13.

Iran Agro / Iran Food / Bev Tec / Hospitality

Teheran

Maj 2017, 2018, 2019

2018
 

14.

Metafound

Tabriz

Maj 2017, 2018, 2019

 

15.

Amtex

Tabriz

Maj 2017, 2018, 2019

 

16.

iFoodExpo

Mashhad

Sierpień 2017, 2018, 2019

 

17.

Iran Motor Show

Mashhad

Sierpień 2017, 2018, 2019

 

18.

Iran Confair

Teheran

Sierpień 2017, 2018, 2019

 

19.

Telecom

Teheran

Wrzesień 2017, 2018, 2019

 

20.

Isfahan Modern Construction / Isfahan Road Construction

Isfahan

Wrzesień 2017, 2018, 2019

 

21.

Minex Iran

Teheran

Październik 2017, 2018, 2019

 

22.

TIIE – Tehran Industry International Exhibition

Teheran

Październik 2017, 2018, 2019

 

23.

Autoexpo Tabriz

Tabriz

Październik 2017, 2018, 2019

 

24.

Iran Industry

Mashhad

Październik 2017, 2018, 2019

 

25.

International Aviation & Space Industries Exhibition of Iran

Teheran

Październik 2018

 

26.

MEDIFAIR

Isfahan

Październik 2018, 2019

 

27.

HORECA

Teheran

Październik 2017, 2018, 2019

 

28.

IranConMin

Teheran

Listopad 2017, 2018, 2019

 

29.

IEE - Iran International Electricity Exhibition

Teheran

Listopad 2017, 2018, 2019

 

30.

IAP - Auto Parts International Exhibition

Teheran

Listopad 2017, 2018, 2019

 

31.

Iran METAFO

Teheran

Listopad 2017, 2018, 2019

 

32.

MeatEx

Teheran

Listopad 2017, 2018, 2019

 

33.

IBEX

Teheran

Grudzień 2017, 2018, 2019

 

34.

ELECOMP

Teheran

Grudzień 2017, 2018, 2019


 

 

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek irański w związku z udziałem w targach odbywających się na tym rynku. Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia tego rodzaju usług, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników pracujących na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

 

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu zobligowany jest do wzięcia udziału w co najmniej jednej (1) wyjazdowej misji gospodarczej. Program wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum trzech (3) przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu. W ramach przygotowania misji, organizator jest zobligowany do przeprowadzenia szkolenia uczestników misji z zakresu regulacji/kultury biznesowej etc. Po zakończeniu misji, organizator zobligowany jest do wspierania przedsiębiorców w podtrzymywaniu nawiązanych podczas misji kontaktów handlowych.

 

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych zobligowani są do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego w szczególności program misji, program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej powinien zostać przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej jednym (1) działaniu wymienionym w pkt. B.

 

5. Przedsiębiorca przed wyjazdem na targi zobowiązany jest wziąć udział w organizowanym w Polsce seminarium informacyjnym na temat realiów prowadzenia biznesu w Iranie.

 

6. Przedsiębiorca powinien, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na portalu trade.gov.pl.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie pięć (5) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy, działających na rynku irańskim, bezpośrednio związanych z branżą, którą reprezentuje przedsiębiorca. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż trzy (3) dni na miejscu.

 

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji .

 

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą zobligowany jest do przygotowania raportu z przebiegu misji zawierającego opis przebiegu misji oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi programu promocji w celach informacyjnych.

 

2. Przedsiębiorca ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej, przy czym misja taka powinna trwać nie dłużej niż trzy (3) dni na miejscu i obejmować co najmniej: spotkanie/a z minimum dwoma (2) kontrahentami, organizację pokazu bądź prezentacji dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany realizatorowi w celach informacyjnych.

 

C. Zakres działań uzupełniających:

Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których zrefundowana może zostać część poniesionych kosztów:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępna jest na stronie Ministerstwa Rozwoju oraz Portalu Promocji Eksportu, jak również możliwa do pozyskania u realizatora programu.

 

Działania promocyjne ogólne.

1. Wykonawcą programu będzie podmiot wybrany przez Ministerstwo Rozwoju na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o wyborze wykonawcy programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii i Portalu Promocji Eksportu.

 

2. W ramach działań ogólnych promujących polską gospodarkę na rynku irańskim zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • reklamy i publikacje w prasie branżowej,
 • dostęp do informacji o rynku i pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych,
 • organizację narodowych stoisk informacyjno - promocyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez możliwość:
  • bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • korzystania z usług informacyjnych obsługi stoiska informacyjno – promocyjnego o produktach i lokalizacji firmy;
  • zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;
  • zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacje

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Inwestycji i Rozwoju Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.


 Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

Iran
pdf | 286,63 KB
Pobierz