Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUsługi prozdrowotne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-11-13 13:25:32
branżowe programy promocji, turystyka, zdrowie, opieka zdrowotna, poddziałanie 3.3.2, promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe, marka polskiej gospodarki, program operacyjny inteligentny rozwój, po ir, finansowanie, poddziałanie 3.3.3, wsparcie mśp w promocji marek produktowych, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości, parp, wspracie msp

Program promocji branży usług prozdrowotnych - informacja dla przedsiębiorców

Polska Organizacja Turystyczna prowadzi stronę internetową dedykowaną Branżowemu Programowi Promocji usług prozdrowotnych: health.trade.gov.pl.

 

Informacje o programie promocji.

Program promocji branży usług prozdrowotnych opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące polską branżę usług prozdrowotnych. Program promocji przygotowany został w taki sposób aby zapewnić komplementarność działań podejmowanych na rzecz promocji polskiego sektora usług prozdrowotnych.

 

Adresaci programu promocji.

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców , którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007 ):

79 Działalność organizatorów turytsyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane.

 • 79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
 • 79.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

55 Zakwaterowanie

 • 55.1 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.2 Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.9 Pozostałe zakwaterowanie

86 Opieka zdrowotna

 • 86.9 Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
 • 86.10.Z – Działalność szpitali,
 • 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D Działalność paramedyczna
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Termin realizacji programu

10 lutego 2017 r – 31 grudnia 2019 r.


 

Zasady udzielania wsparcia na udział w programie.

Przedsiębiorcy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027). Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł. Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zostaną zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w dniu ogłoszenia konkursu.


Działania promocyjne przewidziane w programie promocji dla przedsiębiorców.

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest wybrać przynajmniej jeden z poniższych pozaunijnych rynków perspektywicznych, który będzie zgodny ze strategią ekspansji firmy:

 • Rosja,
 • Ukraina,
 • Norwegia,
 • Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA),
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w przynajmniej czterech (4) działaniach targowych, o których mowa poniżej, przy czym przynajmniej trzech (3) z tych działań stanowić powinny imprezy targowe, w ramach których zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne, w tym przynajmniej jedno (1) z tych działań powinno stanowić imprezę targową na rynku/rynkach wybranym/wybranych w ramach pkt A.1, w ramach której zostanie zorganizowane narodowe stoisko informacyjne (nie dotyczy Norwegii).

Tabela: Wykaz branżowych targów o znaczeniu międzynarodowym, rekomendowanych dla polskich przedsiębiorstw świadczących usługi prozdrowotne, odbywających się na terenie UE.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce odbywania się targów

Termin odbywania się targów

Narodowe stoisko informacyjne

 

WIELKA BRYTANIA

1.

Professional Spa & Wellness

Londyn

luty 2017,

luty 2018,

luty 2019

 

2.

The 50+ (zamiast The Health Tourism Show)

Londyn

lipiec 2017,

lipiec 2018,

lipiec 2019

 

 

3.

The 50+ (zamiast The Health Tourism Show)

Glasgow

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

 

 

4.

The 50+ (zamiast The Health Tourism Show)

Birmingham

luty 2017,

luty 2018,

luty 2019

 

5.

WTM World Travel Market

Londyn

listopad

2017,

listopad

2018

listopad

2017,

listopad

2018

 

SZWECJA

6.

Senior-massan

Malmo

kwiecień 2017,

kwiecień 2018,

kwiecień 2019

 

7.

Senior-massan

 

Sztokholm

październik 2017,

październik 2018,

październik 2019

październik

2017,

październik 2018

 

DANIA

8.

Health & Rehab Scandinavia

Kopenhaga

maj 2018

 

 

 

AUSTRIA

9.

Gesund & Wellness

Linz

październik 2017,

październik 2018,

październik 2019

 

10.

Gesund & Wellness

 

Tulln

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019,

 

11.

Vital Plus

Wiedeń

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019,

 

12.

Global Wellness Summit

Tyrol

październik 2017,

październik 2018,

październik 2019

 

 

NIEMCY

13.

ITB Internationale Tourismus-Börse

Berlin

marzec 2017,

mrzec 2018,

marzec 2019

marzec

2018,

marzec 2019

14.

Medica Düseldorf

Düseldorf

listopad 2017,

listopad 2018,

listopad 2019

 

3. Przedsiębiorca biorący udział w programie zobowiązany jest do zakupu przynajmniej jednej (1) usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne wymienione w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów). Usługi doradcze muszą zostać nabyte od podmiotu posiadającego potencjał do świadczenia usługi doradczej, w postaci oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub od podmiotu bezpośrednio działającego na tym rynku.

4. Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej dwóch (2) działaniach o których mowa w pkt B, przy czym działania te muszą dotyczyć pozaunijnych rynków perspektywicznych określonych w pkt A.1.

5. Przedsiębiorca, do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu Promocji Eksportu.

 

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu jednej usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynkach perspektywicznych wymienionych w ramach pkt A.1, w związku z udziałem w targach odbywających się na tych rynkach (tj. wnioskodawca w ramach projektu musi wziąć udział w charakterze wystawcy w targach odbywających się na terenie tych krajów).

2. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, może wziąć udział w maksymalnie dwóch (2) grupowych wyjazdowych misjach gospodarczych, z listy podanej poniżej, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 4 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. A.2 (z wyłączeniem krajów UE)

.

Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.

L.p.

Nazwa targów

Miejsce targów

Termin

1.

International Dental Fair

Lwów / Ukraina

październik 2017,

październik 2018

2.

Reiselivesmessen

Oslo / Norwegia

styczeń 2018

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować maksymalnie sześć (6) przyjazdowych misji gospodarczych (wizyt studyjnych) dla kontrahentów i dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżą usług prozdrowotnych, pochodzących z krajów o których mowa w pkt A.1 . Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany przedstawić program misji (podając dane kontaktowe uczestników misji) Polskiej Organizacji Turystycznej. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, stronie internetowej, artykuł będący wynikiem uczestniczenia w misji .

Przedsiębiorca organizujący przyjazdową misję gospodarczą jest zobowiązany, po zakończeniu misji, do przedstawienia raportu z przebiegu misji gospodarczej zawierającego w szczególności program misji B2B oraz dane kontaktowe uczestników misji. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.

4. Przedsiębiorca, biorący udział w programie, ma możność organizacji indywidualnej misji gospodarczej do krajów wymienionych w pkt. A.1, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i obejmować minimum 2 spotkania b2b oraz organizację pokazu bądź dla kontrahentów. Przedsiębiorcy biorący udział w wyjazdowych misjach gospodarczych są zobowiązani po odbyciu misji przedstawić raport z przebiegu misji gospodarczej zawierający w szczególności program misji, w tym program spotkań b2b oraz dane kontaktowe odwiedzanych kontrahentów. Raport z misji gospodarczej jest przedstawiany Polskiej Organizacji Turystycznej w celach informacyjnych.

5. Przedsiębiorca może prowadzić działania określone w pkt 2 – 4, także na rynku białoruskim.

 

C. Zakres działań fakultatywnych - uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno– promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;
 •  nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie Portalu Promocji Eksportu i Ministerstwa Rozwoju bądź możliwe do pozyskania u realizatora branżowego programu promocji branży meblarskiej.

 

Działania promocyjne ogólne promujące całą branżę usług prozdrowotnych.

1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących polską branżę usług prozdrowotnych jest Polska Organizacja Turystyczna. Przedsiębiorcy, zachowując zasadę konkurencyjności, mogą korzystać z usług Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie organizacji działań przeznaczonych dla przedsiębiorców.

2. W ramach działań ogólnych promujących polską branżę usług prozdrowotnych zaplanowano:

 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych kontrahentów,
 • organizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy,
 • organizację na wybranych targach narodowych stoisk informacyjnych służących wsparciu polskich przedsiębiorców obecnych na targach poprzez:
  • możliwość bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami;
  • możliwość korzystania z usług świadczonych przez obsługę stoiska na temat produktów i lokalizacji firmy;
  • możliwość zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym, po wcześnijeszym uzgodnieniu z organizatorem stoiska;
  • możliwość zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym, po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

Ważne informacjeCzy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0

Pliki do pobrania

uslugi prozdrowotne 09.03.2017
pdf | 311,48 KB
Pobierz