Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuŚwiadectwo pochodzenia towaru

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-12-14 11:01:36
świadectwo pochodzenia towaru, certificate of origin, eksport, kig, krajowa izba gospodarcza, certyfikaty, zaświadczenia, dokumenty w handlu, pomoc dla eksporterów, wsparcie merytoryczne

Świadectwo pochodzenia towaru (certificate of origin) jest dokumentem eksportowym występującym w handlu międzynarodowym. Dokument ten ma na celu potwierdzenie pochodzenia eksportowanego towaru i jest wymagany przez administrację celną kraju importera.

Wystawienie świadectwa pochodzenia towaru wymaga spełnienia następujących wymogów:

Etap 1.

Uwierzytelnienie eksportera, które następuje poprzez przekazanie do Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA kompletu dokumentów rejestracyjnych i wzorów podpisów osób reprezentujących eksportera.

 

Przedsiębiorca występujący do Krajowej Izby Gospodarczej o legalizację dokumentów po raz pierwszy do wniosku załącza dokumenty zawierające aktualne dane:

 • Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej (do wyboru):
  • aktualny wydruk KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • aktualny wydruk CEIDG ze strony Ministerstwa Rozwoju,
  • inny dokument upoważnionego organu rejestrowego.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON (aktualny wydruk ze strony Głównego Urzędu Statystycznego).
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP (kserokopia decyzji lub zaświadczenia z aktualnymi danymi firmy).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, poprzez złożenie (do wyboru):
  • wzoru podpisu w obecności przedstawiciela Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA na specjalnym formularzu,
  • wzoru podpisu potwierdzonego notarialnie (oryginał do wglądu i kserokopia),
  • oryginalnej kopii karty bankowej, z adnotacją „potwierdzam autentyczność podpisu”.

Uwaga:

 • Wzór podpisu osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa może potwierdzić reprezentacja firmy zgodnie z KRS.
 • W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w dokumentach wymienionych powyżej przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć wyżej wymienione dokumenty, zawierające zaktualizowane dane.
 • Wszystkie dokumenty, poza uwierzytelnionymi wzorami podpisów reprezentacji podmiotu wnioskującego, mogą być zamiennie dołączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej urzędowo lub notarialnie. Na wniosek przedsiębiorcy Krajowa Izba Gospodarcza zwraca oryginał dokumentu po potwierdzeniu zgodności z okazanym dokumentem kserokopii dostarczonej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku, gdy wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia będzie podpisany przez osobę będącą pełnomocnikiem eksportera, złożenie w Krajowej Izbie Gospodarczej dokumentu stwierdzającego udzielenie przez eksportera pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej oraz wymaga okazania dokumentu potwierdzającego dokonanie tej opłaty. Opłatę skarbową eksporter wnosi w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy.
 • W przypadku składania pełnomocnictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, właściwym organem jest burmistrz Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.
 • Szczegółowe informacje podaje strona internetowa Urzędu Miasta.

 

Etap 2.

Złożenie wniosków

Uwaga:

 • Przedsiębiorca występujący po raz pierwszy do Krajowej Izby Gospodarczej o wystawienie świadectwa pochodzenia, przedstawiania dokumenty rejestracyjne firmy oraz uwierzytelnione wzory podpisów reprezentantów.

 • Eksporter wypełnia wniosek o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularz świadectwa (oryginał i kopie) zgodny ze wzorem z zał. 1 do Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru, zgodnie z opisem pól i przypisami, a następnie składa je wraz z załącznikami w Krajowej Izbie Gospodarczej.

 • Formularz jest drukiem ścisłego zarachowania i stanowi komplet składający się z wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oraz formularza świadectwa (oryginał i 2 kopie), opatrzonych tym samym numerem seryjnym poprzedzonym odpowiednio identyfikatorem PL/KIG/AA. W związku z tym formularz nie może być złożony w formie wydruku lub kserokopii.

 • KIG wystawia świadectwa pochodzenia tylko i wyłącznie na formularzu świadectwa opatrzonym identyfikatorem PL/KIG/AA … pobranym przez eksportera z KIG. Nie stosuje się formularzy używanych przez organy celne o identyfikatorze PL/MF.

 • Eksporter składa również w Krajowej Izbie Gospodarczej oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy.

 

Krok 1. Uruchomienie Procedury Wystawienia Świadectwa Pochodzenia poprzez wypełnienie przez eksportera jednego z poniższych formularzy:

Uwaga: Równolegle należy uiścić wpłatę w formie przedpłaty na rzecz Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA na konto bankowe Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832 zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

Eksporter przesyła na adres mailowy Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA:

 • wypełniony wniosek w wersji:
  • PDF - podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania firmy,
  • WORD.
 • fakturę eksportową,
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty.

Uwaga: Przesłanie powyższych dokumentów powoduje rozpoczęcie procedury wystawienia świadectwa pochodzenia. Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA dokonuje weryfikacji przesłanego wniosku i załączonych dokumentów pod kątem ustalenia pochodzenia towaru, a następnie zawiadamia eksportera o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

 

Krok 2. Ustalenie Treści Świadectwa poprzez wypełnienie danych do świadectwa pochodzenia i przesłania ich w wersji edytowalnej WORD  na adres e-mail Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA. Biuro po weryfikacji treści świadectwa zawiadamia wnioskodawcę o poprawności lub konieczności dokonania poprawek lub uzupełnień.

Uwaga: W przypadku gdy świadectwo pochodzenia ma być wystawione w innej wersji językowej niż polska należy dostarczyć wymagane zapisy.

 

Krok 3. Nadruk Na Urzędowym Druku następuje po zaakceptowaniu i uzgodnieniu treści świadectwa przez Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA i eksportera.

 

Etap 3.

Wystawienie Świadectwa Pochodzenia następuje po uzgodnieniu i przesłaniu do Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA:

 • Wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia podpisanego przez osobę upoważnioną.
 • Załączników do Wniosku.
 • Wypełnionych formularzy świadectwa pochodzenia (jeżeli Eksporter pobrał wcześniej druki urzędowe).
 • Innych uzgodnionych dokumentów.

Uwaga: Wystawione świadectwo pochodzenia wraz z fakturą za wykonanie usługi są przekazywane w uzgodnionym trybie eksporterowi.

 

Procedura wystawiania świadectw pochodzenia

Po potwierdzeniu prawidłowości wypełnienia przez eksportera formularzy wniosku oraz świadectwa w świetle załączonych dokumentów oraz po przedłożeniu przez eksportera dowodu wniesienia opłaty w wysokości zgodnej z cennikiem, Krajowa Izba Gospodarcza wystawia świadectwa pochodzenia.

 

Eksporter otrzymuje oryginał i kopię świadectwa pochodzenia. Na wniosek eksportera mogą zostać wystawione dodatkowe kopie świadectwa pochodzenia po kosztach wskazanych w cenniku.

 

Świadectwo pochodzenia może, w drodze wyjątku, zostać wystawione przez Krajową Izbę Gospodarczą po wywozie towarów, do których się odnosi, w przypadku gdy nie zostało wystawione w chwili wywozu z powodu błędów, nieumyślnych pominięć lub szczególnych okoliczności.

 

W sytuacji kradzieży, utraty lub zniszczenia świadectwa pochodzenia, na wniosek eksportera Krajowa Izba Gospodarcza wystawia duplikat na podstawie dokumentów będących w posiadaniu KIG. Na wystawionym w ten sposób duplikacie, w polu 5, umieszczany jest napis „Duplikat” oraz data wystawienia i numer seryjny oryginału świadectwa.

 

Świadectwa pochodzenia poświadczają, że towary pochodzą z Unii Europejskiej. Ze względu na wymogi wymiany handlowej, mogą one także zaświadczać, że towary pochodzą z określonego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednakże jeżeli warunki art. 60 ust. 2 Unijnego Kodeksu Celnego spełnione są jedynie w wyniku szeregu czynności lub procesów przeprowadzonych w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, towary mogą być uznane jedynie za posiadające pochodzenie unijne.

 

Świadectwa pochodzenia mogą poświadczać, że towary pochodzą z kraju trzeciego, na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego wcześniej.

 

W przypadku otrzymania od zagranicznych organów celnych wniosku o weryfikację świadectwa pochodzenia weryfikację tę przeprowadza Krajowa Izba Gospodarcza.

 

Krajowa Izba Gospodarcza nie dokonuje poświadczania zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii świadectwa pochodzenia.

 

Rodzaje załączników do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia

Załącznikami do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia mogą być wszelkie dokumenty potwierdzające informacje i oświadczenia eksportera zawarte we wniosku, w tym w szczególności:

 • Dokumenty składane przez eksportera będącego producentem towaru:
  • Faktura zakupu surowców,
  • Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  • Świadectwo jakości,
  • Dokument potwierdzający pochodzenie surowców,
  • Specyfikacja,
  • Kontrakt,
  • Opis procesu technologicznego lub etapów produkcji,
  • List przewozowy,
  • Kalkulacja kosztów wytworzenia towaru,
  • Komunikat IE 599 -w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów.
 • Dokumenty składane przez eksportera niebędącego producentem towaru:
  • Faktura zakupu towaru,
  • Faktura eksportowa lub faktura proforma,
  • Oświadczenie producenta dotyczące pochodzenia towaru,
  • Dokument importowy,
  • Pierwotny dowód pochodzenia,
  • Kontrakt,
  • Trwałe oznaczenie kraju pochodzenia np. na tabliczce znamionowej, zdjęcia,
  • Świadectwo jakości,
  • Oświadczenie o nie dokonywaniu zmian na towarze,
  • List przewozowy,
  • Komunikat IE 599 - w przypadku świadectwa wystawianego po wywozie towarów,
  • W przypadku samochodów: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji.

Uwaga: W przypadku ubiegania się o wystawienie świadectw pochodzenia przy powtarzającym się wywozie towarów identycznych jak towary, dla których wcześniej został wystawiony dowód pochodzenia przez Krajową Izbę Gospodarczą, można odstąpić od wymogu każdorazowego składania dokumentów wymienionych jak wyżej, pod warunkiem załączenia przez eksportera do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia oświadczenia, że przedmiotem wywozu są towary identyczne jak towary objęte wcześniejszym dowodem pochodzenia (numer świadectwa, data wystawienia) wraz z informacją, że w załącznikach do tego wniosku znajduje się kompletna dokumentacja uzasadniająca pochodzenie towaru.

 

 • Dokumenty dodatkowe:

Dokumenty wskazane powyżej, jako załączniki do wniosku o wystawienie świadectwa pochodzenia nie stanowią wykazu zamkniętego. Stosownie do art. 61 Unijnego Kodkesu Celnego, Krajowa Izba Gospodarcza może zażądać dodatkowego dowodu w celu upewnienia się, że deklarowane przez eksportera pochodzenie odpowiada regułom określonym odpowiednimi przepisami unijnymi.

 


Ważne informacje

 • Miejsca wystawiania świadectw pochodzenia
Biuro Legalizacji Certyfikacji i Karnetów ATA

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

Pokój 22

tel + 48 22 630 97 03

tel + 48 22 630 96 17

tel + 48 22 630 97 17

e-mail: legalizacja@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni

Gdynia

ul. Armii Krajowej 24

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

40-084 Katowice

ul. Opolska 15

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

31-049 Kraków

ul. Floriańska 3

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

20-079 Lublin

ul. Dolna 3 Maja 8/9

Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

90-002 Łódź

ul. Tuwima 30

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu

61-805 Poznań

ul. Św. Marcin 24

lok. 402

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie

35-060 Rzeszów

ul. Słowackiego 24/47

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

87-100 Toruń

ul. M. Skłodowskiej-Curie 41

Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu

50-029 Wrocław

ul. Świdnicka 39

 • Przed dokonaniem legalizacji dokumentów sugerujemy skontaktować się z Krajową Izbą Gospodarczą lub odwiedzić stronę internetową, na której Krajowa Izba Gospodarcza podaje aktualne informacje dotyczące świadectwa pochodzenia towarów:

tel. 22 630 97 03

tel. 22 630 96 17

tel. 22 630 97 17

e-mail: swiadectwapochodzenia@kig.pl

uwaga: zapytania i zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmowane są całą dobę.


***

Informacje pochodzą ze strony internetowej Krajowej Izby Gospodarczej.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0

Pliki do pobrania

Oswiadczenie-eksportera-formularz
doc | 17.5 KB
Pobierz
Wzór-wypełnienia-wniosku-dla-eksportera-WKC-2017
doc | 45.5 KB
Pobierz
danenaswiadectapochodzenia
doc | 34 KB
Pobierz
Cennik-2016
doc | 53.5 KB
Pobierz
Wzór-wypełnienia-wniosku-dla-eksportera-i-producentaWKC-2017
doc | 45.5 KB
Pobierz
WzorwypelnieniawnioskudlareeksporteraWKC-2017
doc | 43 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Produkcja mebli, Produkcja pozostałych maszyn, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Work trousers Jordan

Composition of the material 65% polyester 35% cotton, weight 280. Reinforced knees with the possi...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Media i reklama, Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Leather Gloves Tokyo

Our soft grain Leather Driving Gloves to provide protection during a variety of activities incl...
Polska - WĘGRÓW 2021-09-15 Dodał: Paula Zdunek Handel, Transport i logistyka, Budownictwo, Energia i surowce odnawialne, Meble Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert