Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Gruzja

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:24:14
gruzja, azja, informacje praktyczne

Polskie przedsiębiorstwa eksportują do Gruzji głównie wyroby przemysłu chemicznego, elektromaszynowego, artykuły rolno-spożywcze i metalurgiczne. Napływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Gruzji dotyczy sektorów: nieruchomości, produkcji, budownictwa, usług hotelowo-restauracyjnych i transportowych.

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

 • Od rozpoczęcia stosowania 1 września 2014 umowy o pogłębionej i wszechstronnej strefie wolnego handlu cła na produkty wyprodukowane w UE wynoszą 0%.
 • Występuje utrudnienie w przesyle polskich towarów do Gruzji ze względu na długie połączenie drogowe przez Turcję oraz krótsze przez Białoruś, Ukrainę i Rosję, które charakteryzuje się trudnością ze względu na procedury biurokratyczne, wizowe i bezpieczeństwa. Pomiędzy Polską a Gruzją nie występuje bezpośrednie połączenie kolejowe, a transport przez Morze Czarne jest nieregularny i niekonkurencyjny ze względu na ceny.
 • Zagraniczny przedsiębiorca może liczyć na taki sam dostęp do rynku gruzińskiego co lokalny właściciel firmy.
 • Wsparcie inwestycji ze strony państwa zapewnia Narodowa Agencja Inwestycji (GNIA), która jest odpowiedzialna za ułatwienie procesu inwestycyjnego. GNIA pomaga inwestorom w uzyskaniu wymaganych licencji i zezwoleń, a po podpisaniu stosownej umowy, może działać jako przedstawiciel w innych agencjach rządowych w trakcie procedur udzielania licencji i pozwoleń.
 • Inwestycje zagraniczne mogą być lokowane we wszystkich sektorach, które nie są prawnie zabronione (produkcja i dystrybucja energii jądrowej, broni biologicznej i chemicznej, wdrażanie badań naukowych związanych z klonowaniem człowieka, produkcja narkotyków). Inwestycje w tych sektorach mogą być realizowane dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub licencji.

 

Nabywanie nieruchomości i ziemi

 • Osoby niebędące Gruzinami nie mogą nabywać ziemi rolnej.
 • Zagraniczny przedsiębiorca, który chce nabyć nieruchomość w celach komercyjnych musi zarejestrować się jako właściciel w Narodowej Agencji Rejestru Publicznego (NARP). Wyciąg z Agencji jest dowodem prawnym własności. Zakup nieruchomości wymaga podpisania porozumienia pomiędzy stronami, zarówno w formie aktu notarialnego, jak i dokumentów w NARP. Po uregulowaniu wszelkich formalności i wypełnieniu wniosku rejestru, prawa własności są przenoszone na nowego właściciela. Koszt rejestracji to ok. dwadzieścia dwa dolary amerykańskie. Wywłaszczenia nieruchomości może dokonać prezydent lub sąd.

 

Rozstrzyganie sporów

Spory między inwestorem zagranicznym a gruzińskim przedsiębiorstwem rozstrzyga sąd gruziński. Spory między inwestorem zagranicznym a agencją państwową rozstrzyga poza sądami gruzińskimi, Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych.

 

Dostęp do rynku pracy. Świadczenie usług i zatrudnianie obywateli RP

Polaków, którzy chcą wyjechać do Gruzji na pobyt krótkoterminowy nie obowiązuje system wizowy. O wizę i zezwolenie na pracę należy ubiegać się w przypadku dłuższego pobytu.

 

Formy prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej

Procedury rozpoczęcia działalności gospodarczej są proste i przejrzyste, a założenie firmy zajmuje około dwóch dni. Na terytorium Gruzji można założyć następujące formy działalności gospodarczej:

 • Indywidualna działalność gospodarcza: najprostsza i najtańsza forma prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzące działalność gospodarczą osoby fizyczne działają we własnym imieniu w stosunkach prawnych, ponosząc osobistą odpowiedzialność za zobowiązania; prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej wymaga m.in. prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: jedna z najbardziej rozpowszechnionych form prowadzenia działalności gospodarczej w Gruzji. Odpowiedzialność spółki z o.o. przed wierzycielami jest ograniczona do jej majątku, a więc wspólnicy nie są osobiście odpowiedzialni za jej zobowiązania. Kapitał spółki podzielony jest na udziały. Nie ma prawnego wymogu minimalnej lub maksymalnej kwoty kapitału zakładowego.
 • Spółka cywilna: wspólnikami są osoby fizyczne, które są odpowiedzialne przed wierzycielami jako solidarni dłużnicy.
 • Spółka komandytowa: wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne; dzielą się na komandytariuszy i komplementariuszy. Odpowiedzialność komandytariuszy przed wierzycielami jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej, podczas gdy komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swym majątkiem.
 • Spółka akcyjna: spółkami akcyjnymi są zazwyczaj przedsiębiorstwa o dużym kapitale, choć nie istnieje dla tego faktu żaden wymóg prawny. W Gruzji, niektóre rodzaje przedsiębiorstw, takie jak banki i towarzystwa ubezpieczeniowe, są prawnie zobowiązane do posiadania tej formy organizacyjno-prawnej. Kapitał spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.
 • Spółdzielnia: opiera się na aktywności zawodowej swoich członków na rzecz zaspokojenia ich interesów (nie musi to być jednak zysk). Spółdzielnia jest odpowiedzialna za zobowiązania wobec wierzycieli tylko z własnego majątku.
 • Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego: oddział znajduje się i działa poza miejscem rejestracji swego przedsiębiorstwa założycielskiego. Nie posiada odrębnej osobowości prawnej; działa zgodnie z uprawnieniami delegowanymi przez przedsiębiorstwo założycielskie. Utworzenie oddziału nie wymaga żadnych inwestycji kapitałowych, musi być on jednak zarejestrowany w Narodowej Agencji Rejestru Publicznego. Rejestracja wymaga złożenia przez przedsiębiorstwo założycielskie wniosku wraz z poświadczoną notarialnie decyzją przedsiębiorstwa o powołaniu dyrektora nowego oddziału.
 • Przedstawicielstwo: ma formę podobną do oddziału - również znajduje się i działa poza miejscem rejestracji przedsiębiorstwa założycielskiego i nie posiada odrębnej osobowości prawnej. Podobnie jak oddział, działa zgodnie z uprawnieniami delegowanymi przez przedsiębiorstwo założycielskie. Posiada ono jednak uprawnienia do reprezentowania i obrony interesów przedsiębiorstwa założycielskiego ponad wykonywanie funkcji oddziału.
 • Dla przyciągnięcia inwestorów zagranicznych, wprowadzono możliwość tworzenia (przez władze lub na wniosek przedsiębiorcy) Wolnych Stref Przemysłowych (WSP). Podstawowe przywileje funkcjonujących w WSP zagranicznych inwestorów to m.in.:
  •  Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych
  • Umożliwienie prowadzenia rozliczeń między przedsiębiorstwami działającymi w WSP dowolnej walucie
  • Uproszczenie zasad uzyskiwania licencji i zezwoleń
  • Import towarów zagranicznych i wszelka działalność wykonywana wewnątrz strefy nie podlegają opodatkowaniu VAT
  • Odsetki i dywidendy wypłacane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa nie są opodatkowane i nie są uwzględniane w przychodach brutto odbiorców
  • Międzynarodowe przedsiębiorstwa są zwolnione z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na wynagrodzenia dla swych pracowników
  • Dostawa towarów/usług między przedsiębiorstwami działającymi w WSP jest zwolniona z podatku VAT
  • Nieruchomości międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym grunty położone w WSP, są zwolnione z podatku od nieruchomości
  • Międzynarodowe przedsiębiorstwa podlegają ogólnemu zwolnieniu z podatku VAT i mają prawo żądać zwrotu podatku naliczonego

Rejestracja przedsiębiorstwa następuje w Narodowej Agencji Rejestru Publicznego (NARP). Do podstawowych dokumentów jakie należy złożyć podczas rejestracji należą:

 • Dla przedsiębiorstwa:
  • Nazwa firmy
  • Forma organizacyjno-prawna
  • Lokalizacja (adres siedziby) oraz adres elektroniczny
  • Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, zawód i miejsce zamieszkania każdego z założycieli lub jeżeli założycielem jest osoba prawna - nazwę firmy i zapis jego rejestracji (adres siedziby, datę rejestracji i numer, formy organizacyjno-prawnej, a także upoważnianie przedstawiciela)
  • Procedury decyzyjne dla najwyższego organu zarządzającego. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - informacje na temat każdego partnera posiadającego akcje
  • Informacje o istniejących ograniczeniach

Opłaty za rejestrację przedsiębiorstw są następujące: w ciągu jednego dnia roboczego - ok. 45 USD, "od ręki" – ok. 90 USD.

Rejestracja przedsiębiorstwa może zostać odrzucona, jeżeli: dokumenty rejestracyjne nie spełniają w pełni wymogów prawa, dokumenty są fałszywe, przedstawiono niezidentyfikowane lub niepełne informacje, opłata rejestracyjna nie została uiszczona.

Jeżeli rejestracja zostanie odrzucona za niespełnienie wymogów prawnych, wnioskodawca może „poprawić” formularz rejestracyjny w ciągu 30 dni kalendarzowych.

 • Dla założenia indywidualnej działalności gospodarczej należy przedstawić podanie zawierające:
  • pełną nazwę wnioskodawcy
  • miejsce zamieszkania wnioskodawcy
  • numer identyfikacyjny wnioskodawcy
  • podpis wnioskodawcy
  • datę zgłoszenia wniosku
  • dokument identyfikacyjny
  • dowód wpłaty opłaty za usługi rejestracji.

Opłaty za rejestrację przedsiębiorstw są następujące: w ciągu jednego dnia roboczego - ok. 9 USD, "od ręki" – ok. 22 USD

 

Podstawowe podatki

Podatek dochodowy PIT wynosi 20%.

Podatek CIT wynosi 15%.

Jedyna stawka VAT wynosi 18%.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Proces nabywania i wynajmowania nieruchomości w Gruzji jest liberalny. Obcokrajowcy mają prawo do zakupu i wynajmu nieruchomości pozarolniczych. Ze względu na brak jednolitego systemu rejestracji własności nieruchomości, zarówno przy wynajmie, jak i zakupie nieruchomości zaleca się korzystanie z usług agencji pośrednictwa i/lub prawnika, którzy sprawdzają stan prawny nieruchomości przed podpisaniem umowy. Samą umowę sporządza i podpisuje się u notariusza. Następnie dokumenty rejestrowane są w centralnym rejestrze właściwym dla danego regionu.

 

System zamówień publicznych

 • Cała gruzińska administracja i spółki skarbu państwa są zobowiązane do używania centralnego systemu zamówień elektronicznych prowadzonego przez Agencję Zamówień Publicznych.
 • Przetargi są rozstrzygane wg kryterium najniższej ceny.
 • Choć system jest jednym z najnowocześniejszych na świecie, problemem pozostaje prawna możliwość wyłączenia konkretnych postępowań z procedury przetargowej np. w 2012 r. dotyczyło to prawie połowy wartości zamówień publicznych, w szczególności spółek skarbu państwa i Ministerstwa Obrony.
 • Przetargi finansowane przez instytucje takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Azjatycki Bank Rozwoju odbywają się według zasad tych instytucji, nie według prawa gruzińskiego. Informacje o tych przetargach można uzyskać na wyżej wymienionej stronie Agencji Zamówień Publicznych, na stronach instytucji finansujących oraz na stronach instytucji realizujących projekty.
 • Dodatkowe informacje o przetargach, np. zestawienie największych zamawiających i największych dostawców, można zdobyć korzystając z serwisu prowadzonego przez Transparency International.

 

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej

W Gruzji istnieje Narodowe Centrum Własności Intelektualnej (Sakpatenti). Jest to ciało konstytucyjne, lecz nie finansowane przez budżet państwa. Jest całkowicie zależne od własnych funduszy. Jego domeną są sprawy patentowe. Rejestracja marki jest ważna przez 10 lat. Aby otrzymać patent w Gruzji, wynalazca musi wypełnić wniosek w Narodowym Centrum Własności Intelektualnej. To zaś rozpoczyna długą procedurę rejestracji. Urząd konsultuje się z gruzińską i międzynarodową bazą danych, by sprawdzić, czy dany wynalazek nie był już wcześniej zarejestrowany. Potem analizuje dane, by sprawdzić, czy inna osoba nie opisała podobnego wynalazku. Następnie w biuletynie urzędu publikuje się opis wynalazku i czeka kolejne trzy miesiące. W tym czasie zainteresowane strony mogą zgłosić swoje zastrzeżenia. Dopiero po tej procedurze urząd może podjąć ostateczną decyzję o wydaniu patentu, który jest ważny przez 20 lat. Kiedy wygaśnie, każdy może wykorzystać wynalazek bez naruszania prawa.

 

Stawki celne

Stawki podatku na dobra importowane wahają się między 5% a 12% w zależności od kategorii produktu importowanego.

 

Zwolnienia z podatku od importu produktów

 • Import towarów w celu niesienia pomocy humanitarnej lub ofiarom katastrof naturalnych
 • Import sprzętu, środków transportu, części zamiennych i materiałów używanych do operacji naftowych i gazowych
 • Import żywności dla niemowląt i żywności na cukrzycę

 

Dokumentacja wymagana do odprawy towarów na przejściach granicznych

 • Dokument transportu
 • Dokument umowy kupna
 • Odpowiednia licencja / zezwolenie / świadectwo, jeśli dotyczy.

 

Licencje / Zezwolenia

Ustawodawstwo Gruzji wymaga koncesji lub zezwolenia tylko na działania, które są bezpośrednio związane z zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzkiego, obszaru państwa lub interesu publicznego.

Pozwolenie lub zezwolenie wydane przez państwo inne niż Gruzja może być uznane na mocy umowy międzynarodowej lub ustawy, wówczas przyznaje mu się taki sam status prawny jak licencji lub zezwoleniu wydanym na mocy prawodawstwa Gruzji.

 

Dwustronna współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Gruzją

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.
 • Od 5 listopada 2007 r. obowiązuje Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji o współpracy gospodarczej. Podstawowym instrumentem administracyjnym monitorującym i promującym rozwój polsko-gruzińskiej współpracy gospodarczej jest Polsko-Gruzińska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej powołana w 2010 r.
 • Umowa pomiędzy rządami obu państw o współpracy w dziedzinie turystyki.

***

Informacje pochodzą z: Informatora Ekonomicznego MSZ oraz Doing business in Georgia 2016: Commercial guide for investors, GrantThorntonCzy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert