Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Azerbejdżan

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:20:06
azja, azerbejdżan, kaukaz, informacje praktyczne, eksport

Najbardziej perspektywicznymi dla inwestycji zagranicznych w Azerbejdżanie są sektory: ropy i gazu, bankowości i finansów, informacji i technologii teleinformatycznych, turystyki, transportu i rolnictwa.

 

Bariery w dostępie polskich towarów i usług do azerbejdżańskiego rynku

Azerbejdżan korzysta z preferencji celnych w ramach obowiązującego od 1 stycznia 2006 roku Generalnego Systemu Preferencji Celnych UE. Oznacza to, że towary niewrażliwe można sprowadzać na obszar celny UE z zastosowaniem stawki celnej 0% (z wyłączeniem składnika rolnego). Z kolei towary wrażliwe sprowadzane są po stawce obniżonej o 3,5 punktu procentowego w stosunku do stawki Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania. Wobec Azerbejdżanu stosowane są następujące pozataryfowe środki handlowe: nadzór nad importem środków tekstylnych, system Kimberley (dotyczy obrotu diamentami), monitoring graniczny w imporcie obuwia, zakaz wprowadzania na teren UE towarów naruszających niektóre prawa własności intelektualnej, zakaz importu skór i innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt. W Azerbejdżanie stosowane są cła eksportowe na towary uważane za szczególnie ważne z punktu widzenia interesu narodowego: ropę naftową i produkty naftowe, polietylen, sodę kaustyczną, rury stalowe, koncentraty rud żelaza, wyroby z brązu, bawełnę i kawior. Towary wyprodukowane w Azerbejdżanie przez inwestorów zagranicznych są zwolnione z cła eksportowego.

 

Taryfowe ograniczenia wymiany handlowej z Azerbejdżanem obejmują pięć stawek ceł importowych: 0%, 3%, 5%, 10%, 15%, przy czym największa grupa towarów objęta jest maksymalną stawką. Wartość towarów podlegających ocleniu ustalana jest na podstawie wartości podanej na fakturze. Jedynie niewielka grupa towarów zwolniona jest z cła w imporcie.

 

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Kodeks Ziemski definiuje państwowe, municypalne oraz prywatne prawa własności ziemi, z których wszystkie są sobie równe. Wyłącznie obywatele Azerbejdżanu oraz azerbejdżańskie podmioty prawne (w tym przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym) mogą być właścicielami ziemi w Azerbejdżanie. Organizacje międzynarodowe, zagraniczne podmioty prawne oraz obcokrajowcy są uprawnieni wyłącznie do dzierżawy ziemi. Kodeks Ziemski reguluje zasady przyznawania dzierżawy wieczystej, prawa dzierżawy oraz serwitutu zgodnie z następującymi zasadami:

 • Prawo dzierżawy wieczystej przyznawane jest w wyjątkowych sytuacjach przez państwo bądź władze municypalne bezpłatnie na okres do 99 lat (z możliwością przedłużenia). Posiadacze tego prawa podlegają opodatkowaniu podatkiem ziemskim.
 • Prawa dzierżawy są przyznawane na określony czas w oparciu o warunki (opłata za dzierżawę, okres dzierżawy) akceptowane przez właściciela (lub dzierżawcę wieczystego) i dzierżawcę.

Właściciele gruntów ziemskich mają prawo do ich sprzedaży, wymiany, darowizny, przekazania jako udziału do spółek z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych prawem. Podmiot zagraniczny, który wszedł w posiadanie ziemi (spadek, darowizna) jest zobowiązany do jej sprzedaży w ciągu jednego roku. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku państwo bądź władze municypalne mają prawo do przeprowadzenia przymusowej sprzedaży.

Prawa własności nieruchomości podlegają obowiązkowej rejestracji w Państwowym Rejestrze Nieruchomości (Rejestrze Ksiąg Wieczystych). Informacje zawarte w rejestrze są publicznie dostępne.

 

System zamówień publicznych

Państwowa Agencja Zamówień Publicznych została powołana na mocy dekretu prezydenta nr 583 z 16 maja 1997 roku, a zasady jej funkcjonowania określa Ustawa o zamówieniach publicznych zatwierdzona dekretem prezydenta nr 668 z 29 stycznia 2002 roku.

Zgodnie z Ustawą przetargi otwarte są przeprowadzane przy sumie zamówienia wyższej niż 250 milionów manatów (około 300 milionów USD), w pozostałych przypadkach może zostać wybrana dowolna forma przetargu.

Wszystkie podmioty prawne, jak i osoby fizyczne mogą uczestniczyć w przetargach publicznych. Wyjątki mogą być wprowadzone poprzez odpowiednie dokumenty normatywne, zgodnie z artykułem 8.1 Ustawy o zamówieniach publicznych.

Więcej informacji na temat zamówień publicznych można uzyskać na stronie rządowej.

 

Ochrona własności intelektualnej

W latach 1996-1997 Azerbejdżan zaczął wdrażać narodowy system rejestracji oraz ochrony własności intelektualnej korzystając z pomocy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO – World Intellectual Property Organization). Pojęcie własności intelektualnej dotyczy w Azerbejdżanie wszystkich praw do własności przemysłowej (włączając pomysł, projekt, model użytkowy, znak towarowy oraz nazwę geograficzną), praw autorskich oraz pokrewnych. Kwestie własności intelektualnej w Azerbejdżanie regulują następujące akty prawne: Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (z 1996), Ustawa o znaku towarowym oraz nazwie geograficznej (z 1998) oraz Ustawa o patentach (z 1997 roku).

 • W Azerbejdżanie nie ma wyodrębnionej centralnej agencji państwowej zajmującej się ochroną praw własności intelektualnej. Zgodnie z azerbejdżańskim ustawodawstwem, Rada Ministrów jest upoważniona do przekazywania kompetencji rejestracji oraz ochrony własności intelektualnej agencjom państwowym w poszczególnych dziedzinach znajdujących się w ich kompetencjach. Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii jest główną agencją wydającą zaświadczenie o prawach własności przemysłowej. Procedury rejestracji oraz ochrony własności intelektualnej są zróżnicowane w zależności od agencji państwowej nadzorującej ten proces.
 • Niestety, w praktyce, zarówno traktaty międzynarodowe, jak i przepisy krajowe, nie są w pełni przestrzegane, zaś dostęp do pirackich kopii audio-video, programów komputerowych, jak również podrobionych ubrań markowych oraz dóbr luksusowych jest stosunkowo łatwy. W konsekwencji, Azerbejdżan został umieszczony na specjalnej amerykańskiej liście krajów, w których zachodzi naruszanie praw autorskich oraz będących pod obserwacją (tzw. „Special 301 Watch List”).
 • Patenty i licencje mogą być przyznawane ich właścicielom – osobom fizycznym i podmiotom prawnym. Wydane patenty muszą być zarejestrowane w odpowiedniej agencji państwowej. Azerbejdżańskie ustawodawstwo definiuje patenty dla wynalazków, modeli użytkowych i projektów przemysłowych.
 • Warunkiem uzyskania patentu chroniącego prawa do wynalazku jest jego innowacyjność i użytkowość. Maksymalny okres ochrony patentowej trwa 20 lat.
 • Warunkiem uzyskania patentu na prawa ochrony modelu użytkowego jest jego przydatność do zastosowania w przemyśle. Maksymalny okres ochrony patentowej trwa 10 lat.
 • Warunkiem uzyskania patentu na projekt przemysłowy jest ujęcie w nim formy artystycznej oraz przestrzennej określającej jego wygląd zewnętrzny. Okres ochrony trwa 10 lat.
 • Ustawa o prawach autorskich dotyczy prac naukowych, literatury oraz sztuki, jak również kinematografii, fonografii i nadawania programów radiowych, telewizji kablowej, programów komputerowych oraz baz danych (prawa pokrewne). Użytkowanie dzieł o charakterze autorskim wymaga uprzedniej cesji praw własności intelektualnej. Ochrona praw autorskich trwa w okresie życia autora oraz 50 lat po jego śmierci.
 • Świadectwo na znak towarowy ważne jest przez 10 lat, po czym może być wielokrotnie odnawiane, każdorazowo na następne 10 lat. Wydane licencje ochrony znaku towarowego oraz nazwy geograficznej muszą być zarejestrowane w odpowiedniej agencji.
 • Prawa do programów komputerowych oraz baz danych regulowane są Ustawą o prawach autorskich. Zgodnie z Ustawą używanie nieautoryzowanych programów komputerowych jest traktowane jako wykroczenie kryminalne.

 

Informacje dodatkowe

 • Gospodarka Azerbejdżanu uznawana jest przez otoczenie międzynarodowe za bardzo skorumpowaną. Szczególnie uciążliwe dla eksporterów były korupcje celne. Sytuacja uległa nieznacznie poprawie po wprowadzeniu elektronicznego systemu celnego, który usystematyzował procedury pobierania opłat celnych.
 • Azerska biurokracja objawia się także w długotrwałej obsłudze oraz powolnym podejmowaniu decyzji. Jednak tutaj też rząd Azerbejdżanu podjął konkretne kroki wprowadzając usługę jednego okienka dla wielu podstawowych potrzeb biznesowych, takich jak rejestracja spółek oraz tytułów własności.
 • Preferencje na rynku azerskim posiadają przedsiębiorstwa tureckie, rosyjskie, irańskie, chińskie, koreańskie.
 • Azerbejdżański system prawny opiera się na prawie cywilnym. Spory i nieporozumienia powstające między zagranicznymi inwestorami lub przedsiębiorstwami z udziałem kapitału zagranicznego, a także organów państwowych Azerbejdżanu lub podmiotów prawnych z Azerbejdżanem (takich jak przedsiębiorstwa lub organizacje publiczne) są rozstrzygane w sądach azerskich. Jednak w praktyce obecny proces sądowy nie jest w pełni wiarygodny.

 

Informacje praktyczne dla eksporterów planujących rozpocząć działalność na rynku azerskim

 • Podstawą znalezienia odpowiedniego partnera biznesowego oraz współpracy są relacje.
 • Trzeba poświecić wiele czasu na realizację inwestycji w Azerbejdżanie. Zazwyczaj podczas pierwszych kilku wizyt tworzy się zaufanie i porozumienie z partnerem biznesowym, które rzutują ma późniejszą współpracę.
 • Należy udokumentować zobowiązania prawne z partnerem biznesowym.
 • Przy ustalaniu warunków umowy należy dokładnie określić warunki płatności za dostawę.
 • Warto posiadać lokalnego agenta lub być bezpośrednio obecnym na rynku azerskim. Agent azerski pomaga w negocjacjach biznesowych w lokalnym języku oraz dysponuje kontaktami z rządem.
 • Dla azerskich partnerów biznesowych bardzo ważna jest trwałość i przejrzystość interesów zagranicznych.
 • W Baku popularnym sposobem zdobywania klientów jest marketing bezpośredni z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Pozyskiwanie konsumentów za pomocą katalogów, usług e-commerce oraz poczty nie jest popularne.
 • Na rynku azerskim dominują głównie produkty z Rosji, Turcji, Iranu i Chin.
 • Zgodnie z azerskim prawem – wszystkie produkty sprzedawane na rynku wewnętrznym muszą posiadać etykiety w języku azerskim.
 • Z roku na rok wzrasta handel elektroniczny. Coraz powszechniejsze staje się korzystanie z bankomatów, stron B2B oraz transakcje kartą kredytową i debetową. Od 2016 roku wiele hoteli, restauracji, supermarketów i sklepów akceptuje płatność kartą kredytową lub debetową.
 • Towary można reklamować w Azerbejdżanie głównie za pośrednictwem telewizji, radia, gazet i billboardów. Zabrania się reklamowania wyrobów tytoniowych i alkoholu. Prasa publikuje artykuły w języku azerskim i rosyjskim codziennie, z wyjątkiem niedziel. Gazety są powszechnie czytane i są skutecznym środkiem promocji. Reklama telewizyjna jest dostępna w państwowych i prywatnych sieciach telewizyjnych. Dobrą metodą na dotarcie do konsumenta są reklamy radiowe.

 

Dokumenty wymagane w imporcie do Azerbejdżanu

Importerzy musza przedstawić Państwowemu Komitetowi Celnemu następujące dokumenty:

 • Podpisany kontrakt importowy (wraz z numerem umowy);
 • Deklarację celną;
 • Licencję właściwego podmiotu;
 • List przewozowy;
 • Fakturę sprzedażową:
 • Certyfikat pochodzenia;
 • Certyfikat jakości importowanego towaru.

 

Rząd Azerbejdżanu musi zatwierdzić

Przywóz broni, sprzętu wojskowego, materiałów wybuchowych, specjalnych typów informacji naukowych i technicznych do produkcji broni, materiałów i technologii jądrowych i promieniotwórczych, narkotyków i substancji psychotropowych oraz nieprzetworzonych diamentów, dzikich zwierząt i roślin, dzieł sztuki i antyków, wyposażenia medycznego i leków weterynaryjnych.

 

Zgodnie z ustawą o ochronie Azerbejdżanu Inwestycji Zagranicznych, inwestorzy zagraniczni mogą ustanowić następujące podmioty prawne:

 • joint ventures
 • przedsiębiorstwa zagraniczne
 • przedstawicielstwo

które mogą przyjmować następujące formy prawne:

 • Spółka Akcyjna
 • Spółka Jawna
 • Spółka komandytowa
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółdzielnia

Możliwa jest rejestracja spółki online.

 

Dokumentami, jakie należy złożyć do Ministerstwa Podatków w celu zarejestrowania oddziału lub przedstawicielstwa są:

 • Wniosek o rejestrację w charakterze komercyjnej osoby prawnej;
 • Dokument podmiotu prawnego (dwie notarialne kopie);
 • Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia dokumentu potwierdzającego założenie podmiotu lokalnego oraz mianowania dyrektora lub pełnomocnika firmy;
 • Notarialnie potwierdzone kopie oryginalnych dokumentów założycielskich;
 • Dokumenty muszą być poświadczone przez sekcję konsularną Ambasady Azerbejdżanu w Polsce, a następnie przedstawione w Ministerstwie Podatków Azerbejdżanu;
 • Kopia umowy najmu lub innego dokumentu potwierdzającego adres podmiotu w Azerbejdżanie;
 • Inne dokumenty w zależności od rodzaju działalności i/lub systemu podatkowego.

Opłata za rejestrację to koszt około $ 150.

 

Dwustronna współpraca pomiędzy Polską a Azerbejdżanem

Baza prawno-traktatowa współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Azerbejdżanu obejmuje następujące umowy i porozumienia:

 • Umowa o cywilnej komunikacji lotniczej,
 • Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej,
 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
 • Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki
 • Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji,
 • Umowa o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych,
 • Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Azerbejdżańskiej,
 • Umowa o międzynarodowym transporcie drogowym.

Od 1 maja 2004 roku stosunki gospodarcze Polski z Azerbejdżanem są realizowane w oparciu o Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (PCA) zawarte przez Azerbejdżan z Unią Europejską. W dniu 30 marca 2005 roku podpisano umowę między Rządem RP a Rządem Azerbejdżanu o współpracy gospodarczej, która nie wkracza w kompetencje Unii Europejskiej w zakresie polityki handlowej.

W celu zintensyfikowania stosunków gospodarczych między obydwoma krajami, została powołana do życia Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, której przewodniczą ministrowie gospodarki Polski i Azerbejdżanu.

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ oraz Azerbaijan Country Commercial Guide.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert