Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Armenia

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRiT | 2018-03-26 11:19:40
armenia, azja, kaukaz, informacje praktyczne, eksport

Republika Armenii jest jedną z najbardziej otwartych gospodarek dla inwestorów wśród rynków wschodzących. Przyjęta przez rząd Ustawa "O Inwestycjach Zagranicznych" chroni inwestorów zagranicznych przed nacjonalizacją lub wywłaszczeniem nieruchomości. Zagraniczni inwestorzy mają również prawo do rekompensaty za szkody i utracone zyski wynikające z bezprawnych działań organów państwowych lub nienależytego wykonania swoich obowiązków przez biura państwowe.

Na mocy tej samej ustawy inwestorzy zagraniczni są traktowani na równi z lokalnymi przedsiębiorcami. Przepisy stosowane wobec inwestycji zagranicznych nie mogą być mniej korzystne od przepisów dotyczących praw własności i działalności inwestycyjnej podmiotów prawnych z Armenii.

 

Różnicą w traktowaniu podmiotów ormiańskich i zagranicznych jest użytkowanie gruntów. Inwestorzy niebędący obywatelami Armenii mogą użytkować grunty tylko na postawie umowy długoterminowego najmu i tym samym nie mogą posiadać ziemi na własność.

 

Cudzoziemcy, po uzyskaniu koncesji, mają prawo do posiadania budynków oraz wykorzystywania odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych.

 

Ustawa "O Inwestycjach Zagranicznych" gwarantuje przedsiębiorcom zza granicy, że w przypadku jakichkolwiek zmian w przepisach dotyczących inwestorów zagranicznych, mogą oni stosować prawo obowiązujące w momencie dokonywania inwestycji przez pięć lat od daty jej zawarcia.

 

Spory pomiędzy inwestorem zagranicznym a ormiańskim są rozstrzygane przez sądy w Armenii. Wszelkie inne spory, których państwo nie jest stroną mogą być rozwiązywane przez trybunał arbitrażowy. Armenia jest sygnatariuszem Międzynarodowej Konwencji w sprawie sporów inwestycyjnych, która umożliwia rozstrzyganie sporów przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID).

 

Zgodnie z obowiązującym prawem nie istnieją żadne ograniczenia w przekazywaniu pieniędzy, kapitału, zysków, dywidend, odsetek za granicę. Zagraniczni inwestorzy i pracownicy mają zagwarantowane prawo do swobodnej repatriacji ich własności, zysków lub innych aktywów wynikających z inwestycji za granicę, po uiszczeniu wszystkich należnych podatków. Dozwolone jest prowadzenie rachunków walutowych.

 

Przykładowe zachęty inwestycyjne

 • W Armenii inwestorzy zagraniczni mogą posiadać sto procent udziału w armeńskich spółkach.
 • Nie są wymagane żadne szczególne zezwolenia do rozpoczęcia działalności inwestycyjnej.
 • Jeśli firma została zarejestrowana przez cudzoziemca w Armenii ma on prawo do zakupu ziemi.
 • W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 300 mln dram, płatność podatku VAT jest odroczona na okres trzech lat.
 • Firmy działające w wolnych strefach ekonomicznych są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, podatku od nieruchomości, podatku od zysku i ceł.
 • Swobodna wymiana walut obcych.
 • Brak ograniczeń dotyczących przekazów pieniężnych.
 • Dowolny sposób rekrutacji pracowników.
 • Brak ograniczenia terytorialnego w lokowaniu inwestycji na terenie Armenii.

 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Armenii

Inwestorzy zagraniczni są uprawnieni do realizacji inwestycji, poprzez:

 • Utworzenie spółki z całkowitym kapitałem zagranicznym (np. przedstawicielstwo, oddział) lub zakup istniejącej spółki;
 • Utworzenie nowej spółki joint venture z udziałem ormiańskich spółek/obywateli lub zakup akcji w istniejącej spółce;
 • Zakup różnych typów papierów wartościowych;
 • Uzyskanie pozwolenia do korzystania z gruntu lub umowy koncesyjnej na korzystanie z zasobów naturalnych z udziałem ormiańskich spółek lub obywateli;
 • Nabycie innych praw majątkowych.

 

Eksport do Armenii

 • Obowiązują tylko dwie stawki taryfowe dla towarów wwożonych na teren Armenii: 0% dla dóbr kapitałowych lub 10% dla produktów konsumenckich. Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i paliwa podlegają akcyzie.
 • Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących kontyngentów taryfowych, wymagań licencyjnych i ograniczeń ilościowych dotyczących przywozu. Rząd Armenii utrzymuje system minimalnej ceny importowej.
 • Odprawa celna nie jest obowiązkowa na granicy. Towary przywożone muszą zostać zgłoszone organom celnym w ciągu dziesięciu dni po przybyciu na terytorium Armenii. W celu przyspieszenia i ułatwienia procedur celnych uruchomiono system  zgłoszenia celneg oonline, który zastępuje część procedur wypełnianyh do tej pory papierowo i skraca procedury pod kątem czasowym oraz umożliwia dokonanie opłat finansowych. System ułatwia również przekraczanie towarom granicy bez weryfikacji. Weryfikacja następuje w momencie jeśli towar podlega kontroli fitosanitarnej i dokumentów.
 • Ograniczenia dotyczące wwozu towarów na terytorium Armenii dotyczą produktów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem np.: środki farmaceutyczne, leki, chemikalia, broń, komponenty stosowane w produkcji broni, materiały wybuchowe, materiały jądrowe, trucizny, silne substancje psychotropowe, urządzenia do produkcji opium i materiały pornograficzne.
 • Zabroniony jest tranzyt jakiegokolwiek materiału jądrowego, jądrowych urządzeń lub substancji emitujących promieniowanie jonizujące przez terytorium Armenii. Import leków musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia, a import chemikaliów rolniczych przez Ministerstwo Rolnictwa. Istnieją również regulacje dotyczące importu środków spożywczych, wyrobów elektrycznych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz odzieży dla dzieci.

 

Cła

 • Stawki celne na produkty importowe: 0% i 10%.
 • Opłata za formalności celne: 9 USD, opłata za inspekcję celną 3 USD dla każdego ładunku ważącego mniej niż jedną tonę i 1 USD dla każdej dodatkowej tony ładunku. Jeśli formalności celne lub inspekcje przeprowadzane są w innym miejscu, niż w punktach określonych przez organy celne lub podczas dni wolnych od pracy, opłaty celne są podwajane. Importerzy muszą także zapłacić 3 USD dla każdego dokumentu dostarczonego do autoryzacji.
 • 20% VAT jest pobierany od każdej działalności gospodarczej, w tym od importu towarów i usług. Podstawą opodatkowania jest wartość celna towarów, powiększona o kwotę wszelkich należności przywozowych i podatek akcyzowy pobierany w momencie przywozu. Podatek VAT musi być zapłacony w terminie dziesięciu dni od dnia przywozu.
 • Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim pobieranym od produkcji krajowej i importowanych napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, benzyny i olejów napędowych. Stawka podatku zmienia się w zależności od produktu.
 • Występuje praktyka preferencyjnego traktowania produktów z następujących krajów: Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Ukrainy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Usług Celnych Armenii.

 

Dwustronna wymiana handlowa pomiędzy Polską a Armenią

 • Do znaczących pozycji towarowych eksportowanych z Polski do Armenii w ostatnich latach zaliczyć należy: urządzenia mechaniczne i elektryczne, produkty przemysłu chemicznego oraz gotowe artykuły spożywcze.
 • Na podstawie umowy międzyrządowej o współpracy gospodarczej z 2010 r. powołana została komisja mieszana z udziałem przedstawicieli rządu i przedsiębiorców obu państw.
 • W 2010 r. PLL LOT uruchomił bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa-Erywań.
 • W ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania polskich firm rynkiem armeńskim. W 2011 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wygrała przetarg na tachografy cyfrowe oraz druk nowoczesnych dokumentów. Od 2012 r. w Armenii działa zbudowany przez PWPW system wydawania paszportów i kart ID obejmujący obsługę ponad 60 biur regionalnych na terenie całego kraju. W 2013 r. powstała spółka Lubawa Armenia, której udziałowcami są Lubawa S.A. i Charentsavan Machine Tool Factory (należąca do Ministerstwa Obrony Armenii). Spółka ma produkować siatki maskujące, makiety uzbrojenia i namioty dla wojska i służb mundurowych. Wciąż jednak przeszkodą do wchodzenia polskich przedsiębiorstw na rynek armeński jest jego odizolowanie i płytkość oraz struktury oligarchiczne, które bronią swoich pozycji monopolistycznych.

 

Kwestie wizowe

Obywatele polscy przebywający do 180 dni na terytorium Armenii nie są zobligowani do rejestrowania swego pobytu. Przy pobytach powyżej 180 dni należy ubiegać się o kartę pobytu.

 

Informacje praktyczne

 • W Armenii powszechna jest znajomość języka rosyjskiego, a w młodszym pokoleniu, szczególnie w miastach, również angielskiego. Nierzadko można spotkać się ze znajomością polskiego. Wynajęcie tłumacza kosztuje od 12 euro za 1 godzinę.
 • Armenia posiada własny alfabet. Nazwy miejscowości oraz ulic w większych miastach zapisane są równolegle alfabetem łacińskim, nie dotyczy to jednak zasadniczo szyldów sklepów, nazw produktów oraz wewnętrznych rozkładów jazdy.
 • Cała dokumentacja prowadzona jest po ormiańsku. Wystawienie faktury inną czcionką może być problematyczne (szczególnie na prowincji).
 • Kulturowo Armenia zbliżona jest do krajów śródziemnomorskich. Nie obowiązują tu szczególne normy ubioru (zwłaszcza w odniesieniu do kobiet), mężczyźni tradycyjnie noszą się na ciemno.
 • Wynajęcie taksówki (również na dalsze odległości) nie stanowi problemu; obowiązujące taryfy: ok. 100 dram za 1 km.

 

Dwustronne umowy gospodarcze

Stosunki dwustronne między Polską i Armenii regulowane są przez następujące akty prawne:

 • Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, sporządzona w Luksemburgu dnia 22 kwietnia 1996 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 39, poz. 269), której Polska stała się stroną z dniem 1 maja 2004 r.
 • Umowa o współpracy gospodarczej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy gospodarczej, sporządzona w Erywaniu 12 marca 2010 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Warszawie, dnia 27 stycznia 1998 r.
 • Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie, dnia 14 lipca 1999 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w zwalczaniu przestępczości, sporządzona w Warszawie, dnia 6 września 2004 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie obronności, sporządzona w Warszawie, dnia 6 września 2004 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o cywilnej komunikacji lotniczej, sporządzona w Warszawie dnia 27 stycznia 1998 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzona 24 czerwca 2013 r. w Warszawie.
 • Porozumienie o współpracy między Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Fundacją „Narodowe Centrum Małej i Średniej Przedsiębiorczości Armenii”, sporządzone w Warszawie, dnia 6 września 2004 r.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie, dnia 14 lipca 1999 r.
 • Memorandum o współpracy w dziedzinie weterynarii między Głównym Lekarzem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej i Państwową Służbą Bezpieczeństwa Żywności Armenii.
 • Memorandum o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i Agencją Rozwoju Armenii.
 • Porozumienie o współpracy między Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą Przemysłowo-Handlową Republiki Armenii.
 • Porozumienie o współpracy pomiędzy Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej a Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców (Pracodawców Armenii).
 • Protokół wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej z 27.01.1998 r.
 • List intencyjny o współpracy między służbami fitosanitarnymi Polski i Armenii.
 • List intencyjny o współpracy między Konfederacją LEWIATAN i Konfederacją Pracodawców i Przedsiębiorców Republiki Armenii.

***

Informacje pochodzą z: Informatora Ekonomicznego MSZ oraz portalu internetowego Invest Armenia (www.investarmenia.am).Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 6 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

intermedialna.pl Blog

Oferta przeznaczona dla firm zainteresowanych artykułem sponsorowanym na blogu intermedialna.pl
Polska - Swarzędz 2022-04-26 Dodał: Wojciech Fedczyn IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Przewodnik "CZUJNIKI CIŚNIENIA"

Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA nawiąże współpracę z podmiotami dostarczającymi manometry i inne c...
Polska - POZNAŃ 2022-04-03 Dodał: Julia Żarczyńska Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne, Pozostałe branże, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań

Już od wielu lat pomagamy naszym klientom w uzyskaniu odszkodowań z dowolnego rodzaju ubezpieczeń...
Polska - KLIKUSZOWA 2022-03-13 Dodał: Michał Dziurdzik Doradztwo/consulting/edukacja, Usługi finansowe, Transport i logistyka, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert