Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalHAPPY HOPFIELDS SPÓŁKA AKCYJNA

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
We are the originators and creators of a new generation of clean hop plantations based on composite structures and advanced automation, which allows us to reduce the impact of crops on the environment, while improving the quality of our hops.

Our journey began a few years ago with identifying plantation problems. It turned out to be wooden poles preserved with creosote, which pose a carcinogenic risk, both through the penetration of creosote into the soil, which causes contamination of PAHs, and a direct threat to people working on the plantation by inhaling creosote vapors released from the poles.

We conducted comparative soil tests that confirmed PAH contamination on plantations (prepared by Hamilton). As a result of the conducted research, we found a way to clean the soil from PAHs. It was possible thanks to the bioremediation process, in which we clean the soil from PAHs without having to replace the soil at the plantation. In addition, we have eliminated the risk of fumes for plantation workers by using composite pole structures.

We are the only hop producer in Europe to whom TUV has granted the Global G.A.P. certificate, and at the same time we also meet the requirements of the "Methodology of Integrated Hop Production", which is a new standard of hop cultivation confirmed by the European Commission.
Jesteśmy pomysłodawcami i twórcami nowej generacji czystych plantacji chmielu opartych o konstrukcje kompozytowe i zaawansowaną automatykę, która pozwala zmniejszyć wpływ upraw na środowisko, zarazem poprawiając jakość naszego chmielu.

Nasza droga zaczęła się kilka lat temu od zidentyfikowania problemów plantacji. Okazały się nim, słupy drewniane zakonserwowane kreozotem, które stanowią zagrożenie rakotwórcze, zarówno poprzez przenikanie kreozotu do gleby, co powoduje skażenie WWA, jak i bezpośrednie zagrożenie dla osób pracujących na plantacji poprzez wdychanie oparów kreozotu uwalnianych ze słupów.

Przeprowadziliśmy porównawcze testy gleby, które potwierdziły skażenie WWA na plantacjach (przygotowane przez firmę Hamilton). W wyniku prowadzonych badań znaleźliśmy sposób na oczyszczenie gleby z WWA. Udało się to dzięki procesowi bioremediacji, w którym oczyszczamy glebę z WWA bez konieczności przeprowadzania wymiany gleby na plantacji. Ponadto Wyeliminowaliśmy ryzyko oparów dla pracowników plantacji, stosując konstrukcje słupów kompozytowych.

Jesteśmy jedynym w Europie producentem chmielu, któremu TUV przyznał certyfikat Global G.A.P., a zarazem spełniamy również wymagania „Metodyki Integrowanej Produkcji chmielu” będącej nowym standardem upraw chmielu potwierdzonym przez Komisję Europejską.


Activity
Type
Trade
Employment
Maximum 10 people
Website
Legal form
Share-holding company
Primary markets of the interest
 • United Kingdom
 • Switzerland
 • Russia
 • Germany
 • Spain
 • France
 • Czech Republic
 • Belgium
 • Austria
 • Japan
 • Australia
 • USA
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


As part of potential commercial cooperation, we are looking for distributors of hops free from contamination for food / herbal / pharmaceutical / cosmetic purposes.
W ramach potencjalnej współpracy handlowej poszukujemy dystrybutorów wolnego od zanieczyszczeń chmielu na cele spożywcze / zielarskie / farmaceutyczne / kosmetyczne.


 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
 • Szukam partnera biznesowego
 • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Events in which I participate