Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion Portal



No photo
H.S. HalalPolDrob





Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
The main premise of H.S. Halal PolDrob sp.z o.o. is to provide services for the conduct and control of Halal ritual slaughter, so that we can be sure that the meat from meat plants / slaughterhouses, reaching the tables of all Muslims / Allah worshipers, was of the best, authentic Halal quality.

Therefore, during each slaughter, our qualified butcher and controller are on site, who is responsible for the slaughter and controls the entire process of the Halal System, from unloading the livestock through slaughter, to packing it, securing it with special labeling and storing the finished product in a previously designated place.

Our qualified team consists of members of the "Muslim Union" under the patronage of which we operate, as well as qualified employees of control and sanitary services.

Thanks to this, we are sure that the quality of Halal ritual slaughter is the highest and will meet all the requirements and expectations of the Muslim community, and I give you a guarantee of a professionally performed service. Each Halal product is sealed and certified by us.

It gives great circumstances for building ideal conditions for permanent cooperation and the possibility of expanding your offer with Halal products of the highest quality.

H.S. HalalPoldrob sp.z o.o. not only has he carried out and supervised ritual slaughter for several years, but also supports and helps the Muslim community through the "Muslim Union" Association.
We have not only the appropriate experience, but also the appropriate state documents and training to carry out ritual slaughter in an appropriate manner. We want not only to implement the highest quality Halal System in meat plants / slaughterhouses, but also to increase awareness of the role and importance of the commonly accepted Halal standards and the certification bodies that use them, both to meet the needs of consumers of Halal products and services and for each element of the Halal supply chain pursuing your business goals.

It is thanks to our appointment and many years of experience in carrying out ritual slaughter that we are the only company on the Polish market that carefully oversees the entire process of religious slaughter.

The plant's certification procedure involves a visit by representatives of the Muslim Union accompanied by a representative of H.S. HalalPoldrob sp.z o.o. in order to determine whether a given plant meets all the conditions for the smooth implementation of the Halal System. In order to do so, the plant must meet the relevant pre-defined requirements by Islam. The whole procedure is not burdensome in any way and runs smoothly.

We invite you to cooperation.



Głównym założeniem firmy H.S. Halal PolDrob sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia oraz kontroli uboju rytualnego Halal abyśmy mieli pewność, że mięso pochodzące z zakładów mięsnych/ ubojni, trafiające na stoły wszystkich muzułmanów/wyznawców Allaha było jak najlepszej, autentycznej jakości Halal.

Dlatego też podczas każdego uboju na miejscu jest nasz wykwalifikowany Rzezak oraz kontroler, który odpowiada za ubój i kontroluje cały proces Systemu Halal, od rozładunku żywca poprzez ubój, aż do momentu jego pakowania, zabezpieczenia w specjalne oznakowanie oraz składowania gotowego produktu w wcześniej wyznaczonym do tego miejscu.

Nasz wykwalifikowany zespół składa się zarówno z członków Stowarzyszenia Muzułmańskiego "Muslim Union" pod patronatem, którego działamy, jak i wykwalifikowanych pracowników kontroli oraz służby sanitarnej.

Dzięki temu jesteśmy pewni, że jakość uboju rytualnego Halal jest najwyższa i sprosta wszelkim wymaganiom i oczekiwaniom społeczności muzułmańskiej jak i daję Państwu gwarancję profesjonalnie wykonanej usługi. Każdy produkt Halal, jest przez nas zapieczętowany oraz certyfikowany.

Daje to wspaniałe okoliczności do budowania idealnych warunków trwałej współpracy jak i możliwość poszerzenia Państwa oferty o produkty Halal najwyższej jakości.

H.S. HalalPoldrob sp. z o.o. nie tylko przeprowadza i nadzoruje ubój rytualny od kilku lat, ale też wspiera i pomaga społeczności muzułmańskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Muzułmańskiego "Muslim Union".
Dysponujemy nie tylko odpowiednim doświadczeniem, ale również odpowiednimi dokumentami państwowymi oraz szkoleniami umożliwiającymi przeprowadzenie uboju rytualnego w odpowiedni sposób. Zależy nam nie tylko na wdrożeniu do zakładów miesnych/ubojni Systemu Halal najwyższej jakości ale też na zwiększeniu świadomości roli i znaczenia powszechnie akceptowanych standardów Halal i wykorzystujących je jednostek certyfikujących, zarówno dla spełnienia potrzeb konsumentów produktów i usług Halal jak i dla każdego elementu łańcucha dostaw Halal, realizującego swoje cele biznesowe.

To właśnie dzięki powołaniu oraz wieloletniemu doświadczeniu w przeprowadzaniu uboju rytualnego jesteśmy jedyną firmą na rynku polskim, która tak pieczołowicie dogląda całego procesu uboju religijnego.

Procedura certyfikacji zakładu polega na wizytacji przedstawicieli Stowarzyszenia Muzułmańskiego Muslim Union w towarzystwie osoby reprezentującej H.S. HalalPoldrob sp. z o.o. w celu stwierdzenia czy dany zakład spełnia wszystkie warunki do tego, aby bez przeszkód wdrożyć System Halal. Aby to stwierdzić zakład musi spełniać odpowiednie wymogi z góry ustalone przez Islam. Cała procedura nie jest uciążliwa w żaden sposób i przebiega sprawnie.

Zapraszamy do współpracy.
Activity
Type
Production
Employment
Maximum 10 people
Legal form
Association
Primary markets of the interest
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Africa
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Branches

H.S. Halal PolDrob sp. z o.o. (Main Branch)
Warszawa ul. Balkonowa 5
Poland
phone: 698-611-717
fax:
mail:contact@halalpoldrob.com
language:
Polski
Angielski


Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


We are looking for business partners to undertake cooperation based on international trade of the highest quality Halal meat.
Szukamy partnerów biznesowych do podjęcia współpracy opartej o handel międzynarodowy najwyższej jakości mięsa Halal.



  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
  • Szukam partnera biznesowego


My offers
Halal Poultry for sale
As a direct producer of halal poultry, we offer...
Date from: 09.09.2020 (08.03.2021)
The offer of the industry
Sell


Events in which I participate