Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Maritime University of Szczecin is a public, technical university the history of which dates back to 1947. The University is composed of five faculties:

Faculty of Navigation,
Faculty of Marine Engineering,
Faculty of Engineering and Economics of Transport,
Faculty of Computer Science and Telecommunications,
Faculty of Mechatronics and Electrical Engineering

We offer education to 3000 students within 12 BSc programmes (+2 in English) and 6 MSc programmes (+2 in English). MUS offers also 7 non-degree postgraduate programmes, and numerous vocational courses and trainings. Our mission is to educate highly qualified marine crew i.e. navigators and mechanical engineers who perfectly cater for the needs of contemporary passenger, merchant and fishing fleets. We educate also highly qualified on-shore personnel of transport-forwarding-logistics industry.

The University boasts over 100 well-equipped laboratories, a modern research-training vessel - the m/s Nawigator XXI and 17 most technically advanced simulators such as: Marine Centrifugal Pump Simulator, Ship Handling Simulator, LNG EU Training Centre, Anti-Collision ARPA Simulator, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Simulator, Vessel Traffic System (VTS) Simulator, Satellite Communication System Simulator - GMDSS, Hydro-Acoustic Simulator, Autopilot Simulator, Radar Simulator, Cargo Handling Simulator, Fishing Simulator, Operational and Graphical Engine Room Simulators, Refrigeration Simulator, Full-Mission Bridge Simulator, Virtual Reality / Augmented Reality etc. They make our University one of the best-equipped maritime universities in the world.

Moreover, MUS has been actively participating in numerous externally funded international projects which resulted in state-of-the-art research and didactic infrastructure but also in researching into most pressing, maritime issues and following the latest educational trends (between 2000-2020 we participated in nearly 100 projects, including 4 within Horizon2020, and their value amounted to almost 35 MEUR).
Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią techniczną, której historia sięga 1947 roku. Uniwersytet składa się z pięciu wydziałów:

Wydział Nawigacyjny,
Wydział Mechaniczny,
Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki

W naszej uczelni uczy się 3000 studentów. Kształcą się oni na 12 kierunkach I stopnia (plus 2 w języku angielskim) i 6 kierunkach II stopnia (plus 2 w języku angielskim). AMS oferuje także 7 kierunków studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe. Naszą misją jest kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry morskiej, tj. nawigatorów i inżynierów mechaników, którzy doskonale zaspokajają potrzeby współczesnych flot pasażerskich, handlowych i rybackich. Edukujemy również wysoko wykwalifikowany personel lądowy dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Akademia posiada ponad 100 dobrze wyposażonych laboratoriów, nowoczesny statek badawczo-szkoleniowy - m/s Nawigator XXI i 17 najbardziej zaawansowanych technicznie symulatorów, takich jak: symulator siłowni okrętowej, centrum szkoleniowe LNG, symulator ARPA, symulator systemu wyświetlania i informacji elektronicznej (ECDIS), symulator systemu ruchu statków (VTS), symulator satelitarnego systemu komunikacji - GMDSS, symulator hydroakustyczny, symulator autopilota, symulator radaru, symulator przeładunku, symulator połowów, laboratorium chłodnictwa, symulator mostka nawigacyjnego statku, symulator rzeczywistości wirtualnej / rzeczywistości rozszerzonej itp. Sprawiają one, że nasza uczelnia jest jedną z najlepiej wyposażonych uczelni morskich na świecie.

Ponadto AMS aktywnie uczestniczy w wielu projektach międzynarodowych, których efektem jest realizacja badań na najwyższym poziomie oraz wyposażenie uczelni w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. Uczelnia jest zaangażowana w badania nad najważniejszymi problemami w branży morskiej. W latach 2000-2020 uczestniczyliśmy w prawie 100 projektach edukacyjnych, badawczych, inwestycyjnych, w tym czterech w ramach programu „Horyzont 2020”. Wartość tych projektów wyniosła około 35 mln EUR.
Activity
Type
Services
Employment
50 people and above
Legal form
Company of treasury
Primary markets of the interest
 • Italy
 • Ukraine
 • Sweden
 • Slovakia
 • Romania
 • Russia
 • Moldavia
 • Latvia
 • Lithuania
 • Estonia
 • Czech Republic
 • Bulgaria
 • Belarus
 • Uzbekistan
 • Turkmenistan
 • Turkey
 • Kazakhstan
 • India
 • Georgia
 • Azerbaijan
 • Tunisia
 • Tanzania
 • RPA
 • Nigeria
 • Kenya
 • Egypt
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh


We are looking for partners from the maritime industry who would like to educate their own navigators and/or mechanics at our university, for whom we offer programs in English. Currently, our university educates over 300 foreigners from 20 different countries (including: Nigeria, Turkey, Ukraine, Russia, Georgia, Belarus, the Czech Republic, Greece, Italy, Indonesia, etc.).

Here you can find more detailed information about our offer: https://marine-edu.com/en/aktualnosci-en/509-most-important-information-for-candidates
Poszukujemy partnerów z branży morskiej, którzy chcieliby wykształcić swoich nawigatorów i/lub mechaników w naszej uczelni, dla których oferujemy studia w języku angielskim. Obecnie nasza uczelnia kształci ponad 300 obcokrajowców z 20 różnych krajów (w tym: Nigerii, Turcji, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Białorusi, Czech, Grecji, Włoch, Indonezji itp.).

Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o naszej ofercie: https://marine-edu.com/en/aktualnosci-en/509-most-important-information-for-candidates


 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych


Events in which I participate