Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Korea Południowa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Patrycja Operacz | 2017-06-21 12:02:45
azja, korea poludniowa, eksport, informacje praktyczne

Władze Korei Południowej oczekują, że ich państwo stanie się logistycznym centrum Azji Północno-Wschodniej i firm z sektora wysokich technologii.

źródło: visitkorea.or.kr

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Zgodnie z prawem Korei Południowej bezpośrednie inwestycje zagraniczne polegają na nabyciu przez cudzoziemców akcji lub udziałów koreańskiej firmy w celu stworzenia trwałych stosunków gospodarczych i/lub transferze technologii.

 

Formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Nabycie udziałów lub akcji spółki koreańskie

 • Kwota inwestycji powinna wynosić, co najmniej 100 milionów won.
 • Obcokrajowiec powinien posiadać, co najmniej 10% ogólnej liczby akcji uprawnionych do głosowania (tzw. voting stocks) wyemitowanych przez: koreańską korporację, firmę prowadzoną przez rząd Republiki Korei lub całkowitą inwestycję kapitałową.

 

Wkład w organizację non profit (NPO)

Organizacja non profit uznawana jest za zagraniczne inwestycje bezpośrednie, wówczas gdy posiada niezależne ośrodki badawcze w dziedzinie nauki i technologii oraz spełnia jeden z następujących warunków:

 • Skala regularnego zatrudnienia na pełen etat pracowników naukowych wynosi, minimum pięć osób. Badacze posiadają przynajmniej stopień magistra w dziedzinie nauki i technologii lub tytuł licencjata w dziedzinie nauki i technologii a ich kariera badawcza trwa nie mniej niż trzy lata.
 • Prowadzą prace badawczo-rozwojowe w celach biznesowych, którym towarzyszy wykorzystanie zaawansowanej technologii.

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych prowadzonych przez organizacje non profit nie powinna być mniejsza, niż 50 mln won.

Organizacją non profit może być:

 • Regionalne biuro międzynarodowej organizacji, która angażuje się w międzynarodową współpracę między cywilami a rządami państw.
 • Organizacja, która została ustanowiona w celu promocji m.in. nauki, sztuki, usług medycznych, edukacji oraz rozwija sieć ekspertów w odpowiednich dziedzinach i prowadzi wymianę handlową.

 

Pożyczki długoterminowe

Pożyczki z terminem zapadalności nie niższym niż pięć lat dostarczone do zagranicznej spółki przez następujące podmioty gospodarcze są ujmowane jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne:

 • przedsiębiorstwo macierzyste zagranicznej spółki inwestycyjnej,
 • firma, której inwestycje kapitałowe mają powiązanie z zagranicznym przedsiębiorstwem macierzystym zagranicznej spółki inwestycyjnej,
 • indywidualny zagraniczny inwestor,
 • działalność gospodarcza, której inwestycje kapitałowe mają powiązanie z indywidualnym inwestorem zagranicznym.

 

źródło: visitkorea.or.kg

Ustawa o promowaniu inwestycji zagranicznych z 2014 r. jest podstawowym dokumentem regulującym ich działanie w Korei Południowej. Jednocześnie ma na celu ułatwienie prowadzenia inwestycji zagranicznych poprzez dedykowane przedsiębiorcom zagranicznym wsparcie.

 

Promocja i kontrola zagranicznych inwestycji

Inwestorzy zagraniczni muszą się zmierzyć z wieloma trudnościami spowodowanymi politycznymi i ekonomicznymi czynnikami (ryzyko biznesowe), dlatego rząd Korei Południowej wdrożył różne procedury ochrony inwestorów np.:

 

 • Liberalizacja inwestycji zagranicznych

Zagraniczni inwestorzy mogą prowadzić działalność na terenie Korei Południowej bez żadnych ograniczeń, chyba że działalność taka:

 • zagrażałaby bezpieczeństwu narodowemu lub publicznemu,
 • może mieć negatywny wpływ na higienę publiczną i ochronę środowiska,
 • może szkodzić koreańskim zwyczajom i moralności.

 

 • Ochrona inwestycji zagranicznych obejmuje:
  • gwarancję zagranicznych przekazów pieniężnych,
  • traktowanie inwestorów zagranicznych na takich samych zasadach jak inwestorów krajowych.
 • Zasada równego traktowania podatkowego.

 

źrodło: visitkorea.or.kr

Restrykcje w inwestycjach zagranicznych

Kategorie działalności, w których inwestycje zagraniczne są niedozwolone, ale posiadają charakter publiczny:

 • usługi pocztowe,
 • indywidualne organizacje pomocy wzajemnej,
 • fundusze emerytalne,
 • administracja rynków finansowych,
 • działalność wspomagająca działalność usług finansowych,
 • organizacje artystyczne i religijne,
 • rzecznictwo ekologiczne,
 • organizacje polityczne i pracy,
 • usługi edukacyjne,
 • prawodawstwo i sądownictwo,
 • organy administracyjne,
 • ambasady.

 

Zabronione są inwestycje zagraniczne m.in. w takie działy jak:

 • wytwarzanie energii jądrowej,
 • radiofonia,
 • nadawanie informacji na żywo,
 • uprawa ryżu i jęczmienia,
 • wytwarzanie podstawowych nieorganicznych chemikaliów oraz hutnictwa, rafinacji i produkcji stopów metali nieżelaznych, z wyjątkiem wytwarzania i dystrybucji paliwa jądrowego.

 

Dozwolone jest inwestowanie w następujące sektory gospodarki jeśli:

 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%: hodowla bydła wołowego; rybołówstwo przybrzeżne; hurtowa sprzedaż mięsa; międzynarodowy, krajowy i mały transport lotniczy; wsparcie działalności transportu lotniczego; publikacja magazynów i periodyków.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%, a ilość akcji upoważaniających do głosowania jest mniejsza niż ilość akcji koreańskich: przesył i dystrybucja energii elektrycznej.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 30%: publikacja gazet.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 49%: dystrybucja programów, sieć kablowa, transmisja za pomocą satelity lub inne formy transmisji, komunikacja: mobilna, satelitarna, przewodowa.
 • udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 25%: nowe agencja biznesowe.
 • ilość fabryk nabytych przez zagranicznych inwestorów od Koreańskiej Korporacji Elektrycznej (KEPCO) nie przewyższa 30% całkowitej ilości koreańskich elektrowni, wówczas można inwestować w elektrownie wodne i elektrociepłownie.
 • firma posiada joint venture ze spółką transportu wodnego Korei Południowej i udziały inwestorów zagranicznych nie przekroczą 50%, dozwolone jest inwestowanie w przybrzeżny transport wodny pasażerów i towarów

źródło: visitkorea.or.kr

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - procedury

Procedury związane z bezpośrednimi inwestycjami w Korei Południowej składają się z następujących czynności:

 

1. Notyfikacja inwestycji zagranicznych

Notyfikacji można dokonać poprzez: zagranicznego inwestora lub jego agenta, w delegowanej agencji:

 • oddziale lub siedzibie głównej banku krajowego lub zagranicznego,
 • KOTRA lub jej biurze regionalnym.

Czas przetwarzania powiadomienia o zagranicznych inwestycjach: natychmiast (zaświadczenie o wykonaniu zawiadomienia jest wydawane niezwłocznie).

Powiadomienie o zagranicznych inwestycjach składa się z wstępnej notyfikacji (przed nabyciem akcji) i późniejszego powiadamiania (po nabyciu akcji lub zawarciu umowy).

Wymagane dokumenty:

 • Dwie kopie formularza zgłoszeniowego według rodzaju inwestycji (np. długoterminowe pożyczki, nabycie akcji).
 • Dokumenty potwierdzające obywatelstwo wnioskodawcy:
  • Zagraniczne przedsiębiorstwo lub organizacja: certyfikat założycielski wydany przez rząd lub inne upoważnione organizacje macierzystego państwa inwestora lub dowód, że wspomniane przedsiębiorstwo lub organizacja mają siedzibę we wskazanym kraju. Indywidualne osoby zagraniczne: zaświadczenie o obywatelstwie, paszport lub inny dowód potwierdzający narodowość inwestora.
  • Jeśli inwestor posiada obywatelstwo koreańskie, powyższe dokumenty mogą być zastąpione zaświadczeniem o miejscu zamieszkania wydanym przez rząd albo inną autoryzowaną jednostkę, lub zagraniczne świadectwo zamieszkania wydane przez ambasadę Korei Południowej.
 • Pełnomocnictwo.
 • Pozostałe dokumenty:
  • Dokumenty poświadczające przedmiot inwestycji.
  • Inne dokumenty poświadczające nabycie udziałów akcji.
  • Ponadto dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane w przypadku inwestycji zagranicznych polegających na:
   • nabyciu nowo wyemitowanych akcji lub w formie wkładu;
   • zatwierdzaniu inwestycji zagranicznych poprzez przejęcie istniejących akcji;
   • nabyciu akcji np. poprzez fuzję.

2. Transfer funduszy inwestycyjnych

Transfer funduszy inwestycyjnych powinien odbywać się za pomocą banku walutowego inwestora, ponieważ fundusze ze źródeł koreańskich nie są uznawane z inwestycje zaganiacze. W procesie płacenia za akcje bank wydaje zaświadczenie o zdepozytowaniu środków na wypłatę akcji oraz dokument potwierdzający zakup waluty obcej.

 

3. Rejestracja inkorporacji

Po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy złożyć je we właściwym sądzie i okręgu podatkowym.

 

4. Przeniesienie wpłaconego kapitał na konto przedsiębiorstwa

Po zakończeniu rejestracji działalności, nowa spółka staje się częściowo lub całkowicie prawomocna lub częściowo. W tym czasie bank zbiera wymagane dokumenty i przekazuje wpłacony kapitał na konto nowoutworzonej korporacji.

 

źródło: visitkorea.or.kr

Rejestracja przedsiębiorstwa z inwestycją zagraniczną

Inwestor zagraniczny powinien zarejestrować się w delegowanej instytucji w ciągu 30 dni od daty, w której wystąpiła jedna z następujących przyczyn:

 • płatność za przedmiot inwestycji została zakończona,
 • akcje zostały nabyte,
 • zakończono wkład do organizacji non-profit.

Wymagane dokumenty:

 • Aplikacja rejestracji przedsiębiorstwa.
 • Kopia zaświadczeń o wpisie do rejestru przedsiębiorców zagranicznych i świadectwa rejestracji firmy.
 • Księgi papierów wartościowych lub dokumentu poświadczającego, że zapłata za akcje została przekazana.

Dodatkowe dokumenty:

 • Dokumenty potwierdzające przedmiot inwestycji.
 • Kopia świadectwa ukończenia inwestycji rzeczowych (investment-in-kind).
 • Kopia raportu z dochodzenia prowadzonego przez inspektora lub pisemnego oświadczenia rzeczoznawcy, według wytycznych z dokumentu Commercial Act oraz pełnomocnictwo jeśli agent sporządził raport.

 

Dalsze zarządzanie inwestycjami zagranicznymi

Po zakończeniu formalności związanych z opłaceniem przedmiotu inwestycji lub nabyciem akcji, inwestor powinien aplikować o rejestrację zagranicznego przedsiębiorstwa inwestycyjnego do prezesa KOTRA lub szefa banku walutowego zgodnie z przepisami zawartymi w dokumencie Act and Statues of the Republic of Korea. Ponadto wszelkie zmiany wynikające ze aktualizacji nazwy firmy lub jej udziałów powinny być zarejestrowane.

 

Ponadto, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie rejestracji, może ona zostać anulowana przez Ministra Handlu, Przemysłu i Energii.

 

źrodło: visitkorea.or.kr

Istnieją trzy możliwości, za pomocą których inwestor zagraniczny może wejść na rynek koreański:

 • korporacja
  • zakres działania regulowany jest przez dokument Foreign Investment Promoton Act.
  • jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne występuje w postaci przedsiębiorstwa koreańskiego z udziałami zagranicznymi. Wówczas inwestor zagraniczny i firma koreańska posiadają niezależne konta i są oddzielnymi podmiotami gospodarczymi.
  • notyfikacji udziela KOTRA, siedziba lub oddział banku walutowego.
  • minimalna kwota rachunku inwestycyjnego wynosi sto milinów won.
  • zakres zobowiązań podatkowych: obowiązkowi podatkowemu podlegają wszystkie dochody krajowe i zagraniczne.
  • stawka podatku od osób prawnych: 10% powyżej 200 mln won, 20% od 200 mln do 20 bln, 22% poniżej 20 bln.

 

 •  lokalny oddział lub biuro łącznikowe
  • zakres działalności regulowany przez document Foreign Exchange Transactions Act.
  • skategoryzowane jako koreańskie odziały zagranicznych korporacji.
  • siedziba i odział są pojedynczą jednostką gospodarczą dlatego mają skonsolidowane knota.
  • notyfikacje wydaje odział zagranicznego banku walutowego, a zezwolenie na prowadzenie działalności – Ministerstwo Strategii i Finansów.
  • nie ustalono minimalnej kwoty rachunku inwestycyjnego.
  • zakres zobowiązań podatkowych: obowiązkowi podatkowemu podlegają tylko źródła krajowe.
  • stawka podatku od osób prawnych: 10% powyżej 200 mln won, 20% od 200 mln do 20 bln, 22% poniżej 20 bln.

źródło: visitkorea.or.kr

Procedury ustanowienia koreańskiego biura zagranicznego przedsiębiorstwa

Istnieją dwa rodzaje koreańskich oddziałów zagranicznych firm: odział i biuro łącznikowe:

 • odział podejmuje działania sprzedażowe,
 • biuro łącznikowe – nie prowadzi czynności sprzedażowych generujących zysk, w zamian może zajmować się obszarem: B+R oraz badań rynkowych np. kontrola jakości, czy reklama.

 

Procedury utworzenia zagranicznego oddziału lub biura łącznikowego:

 1. Aplikacja o utworzenie oddziału (skierowana do zagranicznego banku walutowego lub Ministerstwa Strategii i Finansów).
 2.  Odział: rejestracja przedsiębiorstwa w biurze sądowym.
 3. Odział lub biuro łącznikowe: aplikacja wydania numeru rejestracyjnego firmy w biurze podatkowym.

 

Powiadomienie o utworzeniu oddziału:

 • Notyfikacja wypełniana przez szefa wyznaczonego banku walutowego. Wymagane dokumenty:
 • Formularz zgłoszeniowy o ustanowieniu oddziału zagranicznej firmy.
 • Świadectwo mianowania dyrektora oddziału.
 • Dokument poświadczający nazwę firmy, lokalizację, główne działania biznesowe.
 • Dokumenty potwierdzające pozwolenia (jeśli są wymagane).
 • Statut siedziby głównej.
 • Protokoły z posiedzenia Rady zawierające plany przedsiębiorstwa mające na celu utworzenie oddziału lub biura łącznikowego w Korei oraz szczegółowe informacje na temat umocnienia jego pozycji w Korei.
 • Specyfikacje linii biznesowych, które firma zamierza prowadzić w Korei i zakres ich działalności.
 • Pełnomocnictwo jeśli odział jest otwierany przez pełnomocnika.

 

Wymagane jest również notyfikowanie Ministra Strategii i Finansów jeśli oddział ma działać w następującym obszarze:

 • finansowym innym niż bankowość, w tym: pożyczki funduszowe, pośrednictwo i organizowanie zagranicznych finansów i finansowania ratalnego;
 •  związanym z papierami wartościowymi i ubezpieczeniami;
 • ograniczonym w Foreign Investment Promotion Act lub innymi dokumentami prawnymi.

 

źródło: visitkorea.or.kg

Rejestracja siedziby oddziału

Rejestracji wymaga jedynie odział, ponieważ prowadzi działalność sprzedażową, nie jest ona wymagana w przypadku biura łącznikowego.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy o ustanowieniu oddziału zagranicznej firmy.
 • Dokument poświadczający nazwę firmy, lokalizację, główne działania biznesowe.
 • Dokumenty potwierdzające pozwolenia (jeśli są wymagane).
 • Statut siedziby głównej.
 • Protokoły z posiedzenia Rady zawierające plany firmy mające na celu utworzenie oddziału w Korei oraz szczegółowe informacje na temat umocnienia jego pozycji w Korei.
 • Specyfikacje linii biznesowych, które firma zamierza prowadzić w Korei i zakres ich działalności.
 • Pełnomocnictwo jeśli odział jest otwierany przez pełnomocnika.
 • Formularz wniosku o rejestrację pieczęci przedstawiciela koreańskiego biura.
 • Przedstawiciele oddziału przyjmują dokument nominacji z podpisem notarialnym oraz zaświadczenie o adresie.

Wszystkie powyższe dokumenty muszą być potwierdzone przez odpowiedni organ rządu państwa macierzystego dla danej spółki.

 

źródło: visitkorea.or.kr

Zamknięcie oddziału i odzyskanie likwidowanych funduszy

W przypadku zamknięcia biura inwestor zagraniczny powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi wyznaczonego banku walutowego. Kwota zwrotu nie powinna przekraczać sumy funduszy operacyjnych wprowadzonych do lokalnego oddziału, zarobionych nadwyżek i innych funduszy rezerwowych.

 

Dokumenty wymagane do zamknięcia oddziału:

 • Wypełnione przez likwidatora zaświadczenie o zamknięciu oddziału zagranicznego spółki zagranicznej.
 • Dokumenty poświadczające zamknięcie biura.
 • Oryginalna kopia zaświadczenia o utworzeniu oddziału.

 

Dokumenty wymagane przy odzyskiwaniu funduszy:

 • Zaświadczenie o zamknięciu oddziału zagranicznego spółki zagranicznej.
 • Raport z likwidacji sporządzony przez Certified Public Accountants (CPA).
 • Zaświadczenie o płatności podatkowej.
 • Specyfikacja wprowadzonych funduszy operacyjnych, nadwyżka dochodowa i inne fundusze rezerwowe.
 • Poświadczenie bilansu bankowego.
 • Kopia poświadczenia rejestru zamknięcia lub likwidacji jeśli odział był zaangażowany w działalność sprzedażową.
 • Jeśli kopia poświadczenia rejestru zamknięcia lub likwidacji jest niemożliwa do przedstawienia, należy dostarczyć następujące dokumenty:
  • Poświadczenie zamknięcia działalności.
  • Dokument poświadczający mianowanie likwidatora.
  • Dokument potwierdzający publiczne ogłoszenie dla wierzycieli (np. kopia gazety, w której zamieszczono taką informację).
  • Odprawy zaległych wynagrodzeń dla pracowników koreańskich.

źródło: visitkorea

Zachęty inwestycyjne

 • Obniżenie lub zwolnienie prze okres siedmiu lat (100% przez pierwsze pięć lat, 50% przez kolejne dwa lata) z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego:
  • z branży usług wsparcia biznesu i biznesu towarzyszącemu wysokim technologiom,
  • dla przedsiębiorstw działających w strefie: inwestycji zagranicznych, wolnego handlu, Saemangeum i Jeju (zaawansowanym kompleksie naukowo-technologicznym, strefie promocji inwestycji).
 • Obniżenie lub zwolnienie przez okres pięciu lat (100% przez pierwsze trzy lata, 50% przez kolejne dwa lata) z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w:
  • wolnych strefach ekonomicznych;
  • obszarze projektu Saemangeum;
  • projektach rozwojowych w: strefie promocji inwestycji Jeju, wolnych strefach przemysłowych, obszarze Saemangeum, w miejskiej strefie rozwoju miast;
  • zagranicznych strefach inwestycyjnych;
  • miejskich strefach rozwoju miasta;
  • oraz dla przedsiębiorstw, którym przysługuje obniżenie lub zwolnienie z podatku.
 • Zwolnienie lub obniżenie lokalnych podatków dotyczy:
  • posiadanego lub nabytego przez zagraniczne przedsiębiorstwo mienia,
  • podatku od nabycia (akcji),
  • podatku od rejestracji,
  • podatku własnościowego.

Zwolnienia podatkowe mogą wynosi 50% lub 100% i są wyprowadzane z podstawy opodatkowania podatku dochodowego od osób prawnych w danym okresie podatkowym.

 • Zwolnienie ze stawek celnych

Zwolnienie z ceł dotyczy:

 • Dóbr inwestycyjnych otrzymanych jako inwestycje kapitałowe od inwestora zagranicznego.
 • Dobra kapitałowe, które zostały zakupione przez inwestorów zagranicznych jako przedmiot inwestycji.

Zwolnienie z ceł, stosuje się wyłącznie do dóbr inwestycyjnych, których deklaracja przywozowa została zakończona w ciągu pięciu lat od daty złożenia notyfikacji o utworzeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Korei.

Jeśli niemożliwe jest złożenie zgłoszenia przywozowego w tym okresie z powodu opóźnienia w zatwierdzeniu zakładu produkcyjnego lub innych przyczyn, okres może zostać przedłużony o rok po zatwierdzeniu przez Ministra Strategii i Finansów.

Zwolnienia z indywidualnych ceł, podatku akcyzowego i podatku od wartości dodanej przysługują przedsiębiorstwom, których działalność ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności koreańskich gałęzi przemysłu lub działają w obszarze zaawansowanych technologii. Z ceł zwolnione są również firmy prowadzące działalność w strefach: inwestycji zagranicznych, wolnego handlu, projektach rozwojowych stref ekonomicznych i wykonawcy promocyjnych projektów inwestycjach w strefie Jeju.

 

Inne rodzaje wsparcia podatkowego:

 • Cudzoziemiec, który dostarcza technologię do Korei (zgodnie z umową wprowadzania technologii inżynierskich) lub podejmuje prace jako naukowiec w przedsiębiorstwach z inwestycjami zagranicznymi w placówkach B+R jest uprawniony do 50% obniżenia podatku dochodowego od zarobionych dochodów pochodzących z oferowania swoich usług na rzecz Korei Południowej. Zwolnienie obowiązuje do miesiąca, w którym upłynęły dwa lata od daty pierwszego dnia pracy, w którym dany cudzoziemiec zaoferował swoją pracę w Korei. Uwaga: zwolnienie to dotyczy jedynie osób które rozpoczęły świadczenie usług przed 31 grudnia 2018 r.
 • Zagraniczni kierownicy i pracownicy mogą wybrać jedną z dwóch metod podatkowych:
  • Liniowa stawka podatkowa wynosząca 17% od dochodu zagranicznego pracownika, który został uzyskany w Korei zgodnie przepisami dekretu wykonawczego Foreign Investment Promotion Act.
  • Zagregowana stawka podatkowa stosowana jest w przypadku, gdy dany cudzoziemiec nie jest rezydentem, wówczas zwolnienia i specjalne potrącenia nie mają zastosowania.
 • Dotacja pieniężna

Przy wsparciu pieniężnym władze rządowe i lokalne biorą pod uwagę m.in.:

 • czy odpowiednie inwestycje zagraniczne obejmują zaawansowane technologie,
 • wpływ na transfer technologii,
 • skala utworzenia nowych miejsc pracy,
 • czy inwestycje zagraniczne pokrywają się z inwestycjami koreańskimi,
 • prawidłowość lokalizacji inwestycji zagranicznej,
 • wpływ na lokalną i narodową gospodarkę,
 • rentowność inwestycji.

 

 • Wsparcie terenów przemysłowych

Przestrzeń do wykonywania działalności przemysłowej dzieli się na:

 • Miejsca tworzone zgodnie z planem zagospodarowania (indywidualnego lub rządowego), w których powstają fabryki i otoczenie przemysłowe np. kompleksy: państwowe, miejskie wysokich technologii, rolnicze i okręgi przemysłowe.
 • Miejsca, w których indywidualni przedsiębiorcy tworzą swoje fabryki – w takim przypadku wymagane są pozwolenia na budowanie przedsiębiorstw poza specjalnymi strefami.

 

źródło: visitkorea.or.kr

Zagraniczne strefy inwestycyjne

Kompleks:

 • Wymagania:
  • przedsiębiorstwo zarejestrowane jako inwestycja zagraniczna,
  • min. 30% wskaźnika zagranicznych inwestycji,
  • fabryka musi być wybudowana w ciągu 5 lat od daty podsiania kontraktu.
 • Przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw zagranicznych z 50% lub większym wskaźnikiem inwestycji zagranicznych.
 • Lokalizacja: przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w kompleksie przemysłowym, które posiada zintegrowany terminal logistyczny i wspólne centrum dystrybucyjne.
 • Wsparcie lokalizacji: grunty są nabywane, a następnie dzierżawione najemcom.
 • Obniżenie lub zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, ceł itp.
  • Kwalifikacje:
   • Produkcja: 10 milionów USD lub więcej.
   • Logistyka: 5 milionów USD lub więcej.
  • Okres redukcji lub zwolnienia:
   • Podatek krajowy obniżony na pięć lat: 100% zwolnione od trzech lat, 50% obniżone na następne dwa lata.
   • Podatek lokalny: zmniejszony lub zwolniony do 15 lat.
  •  Zmniejszenie lub zwolnienie z czynszu:
   • Firmy inwestujące w wysokie technologie w kwocie 1 miliona USD lub więcej: 100% zwolnienia.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące w kwocie 5 milionów USD lub więcej: obniżenie podatku o 75% (100% zwolnienie części i materiałów przemysłowych, 50% zwolnienia dla ogólnych komponentów przemysłowych).
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 200 pracowników lub więcej: 100% zwolnienia podatkowego.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 150 pracowników lub więcej: 90% zwolnienia podatkowego.
   • Przedsiębiorstwa produkcyjne inwestujące 2,5 miliona USD lub więcej i zatrudniające 70 pracowników lub więcej: 75% zwolnienia podatkowego.
 • Minimalna kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
  • Inwestycje powinny zostać zakończone w ciągu pięciu lat od daty podpisania umowy.
  • Kwota bezpośrednich inwestycji zagranicznych powinna wynosić co najmniej równowartość ceny gruntu (na podstawie oficjalnie oszacowanej ceny gruntów).
 • Obszar budowy fabryki: współczynnik zabudowy wymagany w celu opłacalności przemysłowej wynosi od 12 do 20%.

 

źródło: visitkorea.or.kr

Obszar indywidualny:

 • Doskonała lokalizacja dla dużej skali inwestycji, ponieważ wymaga się co najmniej 50% udziałów zagranicznych w inwestycji.
 • 7-letnie zwolnienie podatkowe.
 • Nie ma ograniczenia lokalizacji – inwestor może sam ją wybrać.
 • Normy wyznaczania lokalizacji: wyznaczone po rozważeniu, gdy zainwestowana kwota przekracza wymaganą minimalną kwotę (30 mln USD lub więcej w przypadku produkcji, 20 mln USD w przypadku turystyki, 10 mln USD w przypadku logistyki).
 • Wsparcie finansowe jest dostarczane indywidualnie.
 • Obniżenie lub zwolnienie z podatku:
  • Krajowy podatek zredukowany na okres siedmiu lat (100% zwolnienia w ciągu pierwszych pięciu lat, 50% zwolnienia w ciągu kolejnych dwóch lat).
  • Podatek lokalny: zmniejszony lub zwolniony w okresie do 15 lat.
  • Zmniejszenie lub zwolnienie z czynszu: czynsz za wynajem jest zredukowany o 100%.
 • Minimalne wymagania dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych:
  • Inwestycje powinny zostać zakończone w ciągu pięciu lat od daty podpisania umowy.
  • Powinny zostać spełnione określone wymogi finansowe dla sektora przemysłowego.

 

Typ usługowy

 • Przeznaczony dla usług biznesowych takich jak: badania i rozwój, usługi finansowe, usługi kulturowe i turystyczne.
 • Minimalny rachunek inwestycyjny wynosi 100% wartości dzierżawionych gruntów lub budynku.
 • Powierzchnia budowy zakładu powinna wynosić 40%, czyli dwa razy więcej niż standardowy współczynnik powierzchni fabryki.
 • Rozpoczęcie działalność powinno nastąpić w przeciągu trzech lat od podpisania kontraktu.

 

źródło: visitkorea.or.kr

Strefy wolnego handlu

Strefy wolnegi handlu w Korei Południowej to: lotniska, porty morskie, kompleksy dystrybucyjne, terminale towarowe itd. wyznaczone jako strefy wolnego handlu w celu przyciągnięcia firm produkcyjnych i logistycznych oraz do wytworzenia efektu synergii poprzez skupienie przedsiębiorstw w jednym obszarze. W strefie wolnego handlu podatki krajowe i lokalne są zredukowane lub zwolnione w zależności od branży i wielkości inwestycji. Ponadto obniżono cła na towary zagraniczne i niektóre produkty koreańskie wwożone do stref wolnego handlu, ponadto stosuje się zerową stawkę podatku VAT.

 

W strefach wolnego handlu produkty wwożone na ich terytorium nie podlegają skomplikowanym procedurom celnym, firmy mogą wynajmować grunty lub fabryki, tworzone są korzystne warunki biznesowe dla zagranicznych firm inwestujących w działalność: produkcyjną zorientowaną na eksport oraz logistyczną, taką jak składowanie, dystrybucja i załadunek. Strefy wolnego handlu to optymalne lokalizacje dla dużych firm zagranicznych, które prowadzą działalność produkcyjną i logistyczną.

 

Wolne strefy ekonomiczne

Wolne strefy ekonomiczne to obzary przeznaczone do aktywnego przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych poprzez zagwarantowanie w jak największym stopniu bezpłatnych działań biznesowych i stosowaniu zachęt inwestycyjnych (złagodzenie różnych przepisów, poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej). Ponadto zapewniają szeroki zakres bezpłatnych działań biznesowych, zapewniając różne zachęty podatkowe, deregulację, dogodne warunki mieszkaniowe oraz uproszczone usługi administracyjne. W wolnych strefach ekonomicznych dopuszczone jest funkcjonowanie zagranicznych placówek edukacyjnych i szpitali oraz świadczone są usługi w językach obcych.

 

Nazwy stref inwestycyjnych przeznaczonych dla inwestorów zagranicznych

źródło: Doing Business in Korea, KOTRA.


Rynek Korei Południowej daje możliwości rozwoju w następujących sektorach:

 • Przemysł lotniczy - rząd Korei Południowej planuje stworzyć mały łańcuch produkcyjny samolotów koreańskiego producenta - Korean Airspace Industries Ltd. Istnieje możliwość dostarczania podzespołów i współpracy przy produkcji.
 • ICT - szansa dla producentów: oprogramowania, telefonii komórkowej 4G, gier (w tym gier mobilnych), systemów identyfikacji biologicznej, bezpieczeństwa Internetu i zielonych technologii informacyjnych.
 • Automotive - Korea Południowa jest jednym z wiodących producentów motoryzacyjnych na świecie, dlatego oferuje szerokie możliwości importowe dla dostawców komponentów i wzornictwa, w szczególności w rozwoju pojazdów niskoemisyjnych i elektrycznych.
 • Produkty konsumenckie, głównie modowe i żywnościowe - Korea Południowa jest rynkiem ze stale zwiększającym się poziomem dochodów do dyspozycji konsumentów.
 • Edukacja, w szczególności szkolenia w języku angielskim, w tym szkolenia dostarczane za pośrednictwem e-learningu. Korea Południowa jest jednym z największych rynków edukacji na świecie
 • Energia odnawialna (wiatrowa, wodna, słoneczna) - Korea Południowa obecnie importuje 96% swoich pierwotnych potrzeb energetycznych, ale stara się znacznie zmniejszyć zależność od importu ropy naftowej i gazu.
 • Zielone technologie - zgodnie z ukierunkowaniem na politykę "Zielonego Wzrostu" istnieje wiele możliwości rozwoju i stosowania ekologicznych technologii, zwłaszcza w redukcji emisji dwutlenku węgla i zielonych technologiach wykorzystywanych przy budowie budynków.
 • Biotechnologia i farmaceutyka oraz usługi prozdrowotne - szybko starzejąca się populacja Korei Południowej i wzrost popularności zdrowego stylu życia wpływają na zapotrzebowanie na: leki, suplementy diety i produkty naturalne oraz świadczenia opieki zdrowotnej, w tym urządzenia i telemedycynę.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Korei Południowej zapraszamy na stronę internetową Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Seulu.

***

Informacje pochodzą ze strony internetowej Doing Business in South Korea (IOE) oraz Doing Business in Korea opracowanym przez KOTRA.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 0 0