Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTATRAN Group Sp. z o.o.

Opis firmy
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
BUILDING CONSTRUCTION

We are a building and construction company, which for many years has been involved in the construction of energy efficient and human-friendly facilities. We operate according to the standards of sustainable architecture where the designer creates spatial and effective forms based on secure and sustainable design solutions.

By working on the rational use of raw materials, saving energy or water consumption, we confine the negative impact on the environment and at the same time provide high quality and comfort. We have reference project facilities in Poland, Norway, Scotland, Germany, France and Portugal.

We carry out the work entrusted to us in a diligent and timely manner and approach each order individually from design to final inspection. We care about both the stability of the prefabricated construction and aesthetic finishing.

INNOVATION

We provide solutions that refine wood, stone, brick or concrete, increasing their strength and durability, but also reduce their number under construction providing the possibility to recycle.

We have the technology of structural reinforcements based on carbon, glass, basalt and aramid composite materials, steel nets, organic resins and inorganic mortars. We provide constructional expertise and are one of the first to have a software design using a variety of composite materials.

We are constantly working to improve the thermal resistance of buildings offering healthy, economical and innovative thermal insulation materials.

RENNOVATION

We professionally deal with the renovation of historical sites, including, in particular, the maintenance work and impregnation of historic buildings of wooden architecture.

We prepare the substrate in such a way as not to harm the listed object. We are working on a permanent suppression of destructive factors, such as insects and fungi. We strengthen the damaged elements limiting the amount of possible reconstruction work.

All the products we use have been fully tested and meet the industry standards of biodegradability. We provide a comprehensive and effective system of fire protection and biological wood in different colours: clear, lazure, opaque or coated with limestone.

The proposed solutions do not have a negative impact on the environment.

TRADE & COMMERCE


We are a manufacturer of protected wood against fire, but also a certified distributor certified for solid glued laminated structural timber, profiled timber and furan polymer impregnated wood of extremely durable resistance to aggressive atmospheric agents.

We offer shelled or polished natural steatite stone, being one of the few accumulating heat longest in nature, protects and is completely safe, because even when wet, it is never slippery. Other raw materials like quartz stone are considered to have self-healing properties.

As insulation material, we provide natural sheep's wool that cleans the air, has sound-absorbing properties, absorbs moisture, is non-flammable and neutralizes harmful chemicals. For the isolation of foundation slabs or green roofs it is worth considering the ecological parameters of foam glass, which is non-absorbent, non-freezing, non-flammable and at the same time very light.
We are introducing composite materials for reinforced concrete such as composite rods or composite mesh from fiberglass, which are stronger, lighter, more fuel-efficient, not subject to corrosion or degradation, do not lose their properties at low temperatures and have low thermal conductivity, are long-lasting, eco-friendly and convenient for logistical reasons.
BYGGING

Vi er et byggefirma med lang erfaring innenfor energieffektive og menneskevennlige bygg. Våre prosjekter blir skapt i samsvar med prinsippene for bærekraftig arkitektur. Romslige og effektive former blir tegnet med tanke på sikre og varige konstruksjonsløsninger.

Samtidig som vi stadig jobber mot et mer rasjonelt bruk av råvarer, økt energieffektivitet og sparing av vannforbruk for å minske den negative påvirkningen på miljøet sørger vi også for høy kvalitet og komfort for brukeren. Vi kan vise til våre prosjekter i Polen, Norge, Scotland, Tyskland, Frankrike og Portugal.

Vi er et pålitelig firma som alltid holder de avtalte tidsfristene. I hver bestilling tar vi hensyn til de individuelle behovene til kunden. Fra prosjekteringsfasen til levering av produktet sørger vi for solide prefabrikkerte konstruksjoner samt estetisk tilfredsstillende utføring av byggene.

INNOVASJONER

Vi leverer løsninger som foredler tre, stein, mur eller betong, forlenger materialenes holdbarhet, reduserer mengden som brukes i bygningsprosessen og skaper mulighet for gjenbruk.

Vårt firma kan tilby strukturelle forsterkninger basert på karbon, glass, basalt og aramid komposittmaterialer samt stålnettinger, organisk resin og uorganisk mørtel. Vi utfører vurderinger av konstruksjoner. Som en av de første har vi et designprogram som muliggjør prosjektering med bruk av forskjellige komposittmaterialer.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre den termiske motstanden i bygninger og tilbyr sunne, økonomiske og innovative isolasjonsmaterialer.

OPPUSING AV GAMLE BYGG


Som firma jobber vi også med rehabilitering og oppussing av gamle bygninger. I hovedsak med vedlikehold og impregnering av eldre trearkitektur.

Når vi forbereder underlaget gjør vi det på en måte som ikke påfører bygningen skader, samtidig jobber vi med å forhindre den negative påvirkningen av skadelige faktorer som insekter og sopp. Styrker og sikrer ødelagte deler for å begrense mulige fremtidige rekonstruksjoner.

Med tanke på de ulike standarder for biologisk nedbrytning av materialer bruker vi impregneringsmidler som er utprøvd og testet mot hverandre. For trevirke tilbyr vi et omfattende og effektivt beskyttelsessystem mot brann og biologiske skader, tilgjengelig i forskjellige fargeversjoner: fargeløs, lazur-aktig, dekkende eller dekket med kalkmaling.

Løsningene vi foreslår har ikke vist noe negativ påvirkning på miljøet.

HANDEL

Vi produserer brannsikkert treverk, og er leverandører av sertifisert heltre og lamellkonstruksjonsvirke, trelast og trevirke impregnert med furan polymer som gir det høy holdbarhet og resistens mot aggressive atmosfæriske faktorer.

Vi kan tilby deg tørrmur, steinpaneler eller finslipt naturstein – kleberstein er en av de få natursteinene som akkumulerer varmen lengst, beskytter og er fullstendig sikker, da selv om den blir våt blir den aldri glatt. Våre andre råvarer - kvartssteinen har selvhelbredende egenskaper.

For isolasjon av bygningene kan vi foreslå naturlig saueull som renser luften, har lyddempende egenskaper, absorberer fuktighet, er ikke brennbar og nøytraliserer skadelige kjemikalier. Når det gjelder isolasjon av grunnplater eller grønne-tak er det verdt å bli bedre kjent med egenskapene til økologisk celleglass, som er tett mot inntrengning av vann og vanndamp, ikke brennbart, fryser ikke i tillegg til å være veldig lett.

Vi innfører på det europeiske markedet komposittmaterialer for armering av betong, blant annet kompositt-stenger eller glassfiber mesh som er sterkere, lettere, mer økonomiske, korroderer og nedbryter ikke. De mister ikke sine egenskaper ved lave temperaturer, har lav varmeledningsevne, varer lenge, er økologiske og praktiske på grunn av logiske årsaker.
BUDOWNICTWO

Jesteśmy firmą budowlaną, która od wielu lat zajmuje się wznoszeniem energooszczędnych i przyjaznych człowiekowi obiektów. Działamy według standardów architektury zrównoważonej, gdzie projektant kreuje przestrzenne i efektywne formy w oparciu o bezpieczne i trwałe rozwiązania konstrukcyjne.

Pracując nad racjonalnym korzystaniem z surowców i materiałów, oszczędnością energii czy też zużycia wody ograniczamy ujemny wpływ na środowisko, a jednocześnie zapewniamy wysoką jakość i komfort użytkowania. Posiadamy obiekty referencyjne w Polsce, Norwegii, Szkocji, Niemczech, Francji i Portugalii.

Rzetelnie i terminowo wykonujemy powierzone nam prace. Podchodząc do każdego zlecenia indywidualnie od momentu projektowania aż po odbiór końcowy dbamy zarówno o solidność prefabrykowanych konstrukcji jak i estetykę prac wykończeniowych.

INNOWACJE

Dostarczamy rozwiązania, które uszlachetniają drewno, kamień, cegłę czy też beton, wydłużają ich wytrzymałość i trwałość, ale też redukują ich ilość w trakcie budowy dając możliwość ponownego wykorzystania.

Dysponujemy technologią wzmocnień strukturalnych opartą na węglowych, szklanych, bazaltowych i aramidowych materiałach kompozytowych, siatkach stalowych, żywicach organicznych i zaprawach nieorganicznych. Wykonujemy ekspertyzy konstrukcyjne. Jako jedni z pierwszych posiadamy oprogramowanie do projektowania z wykorzystaniem różnych materiałów kompozytowych.

Nieustannie pracujemy nad poprawą oporu cieplnego budynków oferując zdrowe, ekonomiczne i innowacyjne materiały termoizolacyjne.

RENOWACJE

Profesjonalnie zajmujemy się renowacją zabytków, w tym przede wszystkim pracami konserwatorskimi i impregnacją zabytkowych obiektów architektury drewnianej.

Przygotowując podłoże w taki sposób, żeby nie zaszkodzić obiektowi zabytkowemu pracujemy nad trwałym zahamowaniem czynników destrukcyjnych takich jak owady czy grzyby. Wzmacniamy zniszczone elementy ograniczając ilość ewentualnych rekonstrukcji. Mając na względzie normy biodegradowalności stosujemy sprawdzone i przebadane względem siebie impregnaty.

Dostarczamy kompleksowy i skuteczny system ochrony przeciwpożarowej i biologicznej drewna w różnych wersjach kolorystycznych: bezbarwnej, lazurującej, kryjącej czy też pokrytych farbą wapienną.

Proponowane rozwiązania nie wykazują ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

HANDEL

Jesteśmy producentem drewna zabezpieczonego przeciwogniowo, ale też dystrybutorem litego i klejonego atestowanego drewna konstrukcyjnego, drewna profilowanego oraz drewna impregnowanego polimerem furanowym o niebywale trwałej odporności na agresywne czynniki atmosferyczne.

Oferujemy łupany lub szlifowany naturalny kamień - steatyt, który jako jeden z niewielu w przyrodzie najdłużej akumuluje ciepło, chroni i jest w pełni bezpieczny, albowiem nawet będąc mokry nigdy nie jest śliski. Inny surowiec - kamień kwarcowy ma osobliwe właściwości samoregenerujące.

Jako materiał izolacyjny proponujemy naturalną wełnę owczą, która oczyszcza powietrze, ma właściwości dźwiękochłonne, wchłania wilgoć, jest niepalna i neutralizuje szkodliwe związki chemiczne. Do izolacji płyt fundamentowych czy zielonych dachów warto zapoznać się z parametrami ekologicznego szkła piankowego, które jest nienasiąkliwe, niezamarzające, niepalne a przy tym bardzo lekkie.
Wprowadzamy na rynek europejski materiały kompozytowe do zbrojenia betonu takie jak pręty kompozytowe czy siatki kompozytowe z włókna szklanego, które są mocniejsze, lżejsze, oszczędniejsze, nie poddają się korozji czy rozkładowi, nie tracą swoich właściwości przy niskich temperaturach, mają niską przewodność cieplną, są długowieczne, ekologiczne i wygodne ze względów logistycznych.
STAVEBNÍCTVO

Sme stavebná firma, ktorá sa už mnoho rokov zaoberá výstavbou energoúsporných a k ľuďom priateľských objektov. Činnosť vykonávame podľa štandardov vyváženej architektúry, kde projektant vytvára priestorové a efektívne formy na základe bezpečných a trvalých konštrukčných riešení.

Počas práce sa snažíme o racionálne využívanie surovín a materiálov, úsporu energií alebo spotreby vody, čím obmedzujeme negatívny vplyv na životné prostredie a súčasne zabezpečujeme vysokú kvalitu a užívateľský komfort. Naše referenčné objekty sa nachádzajú v Poľsku, Nórsku, Škótsku, Nemecku, Francúzsku a v Portugalsku.

Riadne a včas vykonávame zverené práce. Individuálnym prístupom ku každej objednávke od momentu projektovania až po záverečné prevzatie dbáme ako o spoľahlivosť prefabrikovaných konštrukcií , tak aj o estetickú stránku dokončovacích prác.

INOVÁCIE


Dodávame riešenia, ktoré zušľachťujú drevo, kameň, tehlu ale aj betón, zvyšujú ich odolnosť a trvácnosť, ale redukujú aj ich množstvo počas výstavby, čo umožňuje ich ďalšie využitie.

Disponujeme technológiou štrukturálnych zosilnení, založenej na uhlíkových, sklenených, bazaltových a aramidových kompozitných materiáloch, oceľových sieťkách, organických živiciach a neorganických maltách. Vykonávame konštrukčné expertízy. Ako jeden z prvých máme softvér pre projektovanie s využitím rôznych kompozitných materiálov.

Neustále pracujeme nad zlepšením tepelného odporu budov ponukou zdravých, ekonomických a inovatívnych termoizolačných materiálov.

RENOVÁCIE


Profesionálne sa zaberáme renováciou pamiatok, predovšetkým konzervátorskými prácami a impregnáciou pamiatkových objektov drevenej architektúry.

Podklad pripravujeme takým spôsobom, aby sme nepoškodili pamiatkový objekt, a tým napomáhame trvalému zastaveniu pôsobenia deštrukčných činiteľov ako sú hmyz a huby. Zosilňujeme zničené prvky a obmedzujeme tak počet prípadných rekonštrukcií.

Zohľadňujeme normy biologickej rozložiteľnosti a používame preverené impregnácie, s pretestovaným vzájomným pôsobením. Dodávame komplexný a účinný systém protipožiarnej a biologickej ochrany dreva v rôznych farebných verziách: bezfarebnej, lazúrovacej, krycej alebo aj pokrytých vápnovým náterom.

Navrhované riešenia nevykazujú známky negatívneho vplyvu na životné prostredie.

OBCHOD


Sme výrobcom dreva s protipožiarnym zabezpečením, ale aj distribútorom dreva z masívu a lepeného atestovaného konštrukčného dreva, profilovaného dreva a dreva impregnovaného furánovým polymérom s mimoriadne vysokou odolnosťou proti agresívnym atmosferickým vplyvom.

Ponúkame lúpaný alebo brúsený prírodný kameň – steatit, ktorý ako jeden z mála v prírode najdlhšie akumuluje teplo, chráni a je úplne bezpečný, pretože aj keď je mokrý, nikdy nie je klzký. Iná surovina – kremeň má osobité samoregeneračné vlastnosti.

Ako izolačný materiál ponúkame prírodnú ovčiu vlnu, ktorá čistí vzduch, pohlcuje hluk a vlhkosť, je nehorľavá a neutralizuje škodlivé chemické zlúčeniny.V prípade izolácie základových dosiek alebo zelených striech je vhodné sa oboznámiť s parametrami ekologického penového skla, ktoré je nenasiakavé, nezamŕza, je nehorľavé a pritom veľmi ľahké.
Uvádzame na európsky trh komopozitné materiály na vystužovanie betónu ako sú kompozitné tyče alebo kompozitné sieťky zo skleneného vlákna, ktoré sú silnejšie, ľahšie, úspornejšie, nepodliehajú korózii ani rozkladu, nestrácajú svoje vlastnosti pri nízkych teplotách, majú nízku tepelnú vodivosť, dlhú trvácnosť, sú ekologické a výhodné z logistického hľadiska.
Działalność
Typ
Produkcja
Zatrudnienie
Od 10 - 50 osób
Strona internetowa
www.tatran-group.com
Forma prawna
Spółka kapitałowa
Główne rynki zainteresowania
 • Wyspy Owcze
 • Wyspy Alandzkie
 • Wyspa Man
 • Włochy
 • Wielka Brytania
 • Węgry
 • Watykan
 • Ukraina
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Svalbard i Jan Mayen
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Serbia
 • San Marino
 • Rumunia
 • Rosja
 • Portugalia
 • Polska
 • Norwegia
 • Niemcy
 • Monako
 • Mołdawia
 • Malta
 • Macedonia
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Litwa
 • Księstwo Lichtenstein
 • Księstwo Andory
 • Królestwo Niderlandów
 • Jersey
 • Islandia
 • Irlandia Płn.
 • Irlandia
 • Hiszpania
 • Guernsey
 • Grecja
 • Gibraltar
 • Francja
 • Finlandia
 • Estonia
 • Dania
 • Czechy
 • Czarnogóra
 • Cypr
 • Chorwacja
 • Bułgaria
 • Bośnia i Hercegowina
 • Białoruś
 • Belgia
 • Azory
 • Austria
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Uzbekistan
 • Turkmenistan
 • Republika Tadżykistanu
 • Republika Kirgiska
 • Palestyna
 • Liban
 • Kazachstan
 • Katar
 • Izrael
 • Gruzja
 • Azerbejdżan
 • Armenia
Legenda
- Główne rynki zainteresowania
- Oddziały
- Nabywcy z zagranicy
Branże firmy
Branże główne
Branże poboczne
Przychody z eksportu

Eksport ogółem 12,00%
Norwegia - poniżej 1mln USD 8,00%
Wielka Brytania - poniżej 1mln USD 3,00%
Słowacja - poniżej 1mln USD 1,00%
Główne branże klientów
Oczekiwania partnerskie
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
 • Poszukuje nowych możliwości biznesowych
 • Szukam partnera biznesowego
 • Szukam przedstawicielstwa handlowego


Wydarzenia, w których biorę udziałAdres
Polska
WĘGIERSKA 211
NOWY SĄCZ
33-300
Fax: +48 (18) 540 93 99
Tel: +48 (18) 540 93 88
E-mail: info@tatran.pl
Regon : 360102954
VAT UE : PL6783152627


Oferty
które mogą Cię zainteresować