Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPiece Sealed Quench

Sealed Quench furnacesen pl
Udostępnij Drukuj Pobierz PDF
Osoba kontaktowa
Janina Niedzielska
werbung@secowarwick.com
www.secowarwick.com

Język komunikacji:
Polski,

Opis przedmiotu zamówienia

Universalny piec do nawęglania CaseMaster Evolution

… współczesna generacja pieców z wbudowaną wanną hartowniczą (zintegrowanym systemem chłodzenia) …

Najbardziej nowoczesna konstrukcja z komorą obróbki oraz przedsionkiem załadowczym z zabudowaną wanną hartowniczą. Dostępne są dwa rodzaje chłodzenia: w gazie obojętnym oraz w oleju hartowniczym. Trwała izolacja grafitowa oraz trwałe elementy grzejne zapewniają długą niezawodną pracę tego wysokowydajnego pieca stworzonego do zastosowań przemysłowych. Konwekcyjny system grzewczy zapewnia szybkie i jednorodne grzanie wsadu także w niższych temperaturach, co pozwala na skrócenie czasu nagrzewu. Wysokowydajny układ mieszania oleju zapewnia doskonałą jego penetrację w obrębie wsadu, co w efekcie daje jednorodne i szybkie jego chłodzenie. Systemy gazowy, pompowy, zasilania oraz chłodzenia są odpowiednio dobrane wielkościowo by umożliwić pracę w szerokim zakresie przemysłowych zastosowań obróbki cieplnej. Piece Sealed Quench - nowa jakość.

Zastosowania
- Nawęglanie wysokotemperaturowe (do 1050°C) (PreNitLPC®) dla zwykłych stali hartowanych w oleju lub w gazie
- Nawęglanie niskociśnieniowe (FineCarb®) z hartowaniem w oleju lub w gazie
- Hartowanie z chłodzeniem w oleju
- Azotonawęglanie z chłodzeniem w oleju
- Wyżarzanie z podchładzaniem gazowym
- Odpuszczanie

Stosowany dla obróbki cieplnej wymagającej:

- szybkiej i ekonomicznej realizacji procesu technologicznego
- wysokiej jakości części po obróbce cieplnej
Unique technology uses high temperature and low pressure carburizing to replace conventional sealed quench furnaces by achieving shorter cycle times and higher production rates

Applications
- High-temperature (up to 1050°C) carburizing (PreNitLPC®) for common case hardening steels with oil or gas quench
- Low pressure carburizing (FineCarb®) with oil or gas quench
- Hardening with oil quench
- Carbonitriding with oil quench
- Annealing with gas pre-cooling
- Tempering

Applicable for heat processing requiring:

- high-speed & economical process performance
- high quality parts following heat treatment

A sealed quench furnace designed by SECO/WARWICK can achieve shorter cycle times and higher production rates.

The CaseMaster Evolution has been designed using state of the art construction, with processing chamber & loading vestibule, incorporating a quench tank. Cooling may be carried out in two ways: under neutral gas or in hardening oil. Durable graphite insulation and heating elements provide long, reliable service in this heavy-duty furnace designed for industrial applications. The convection heating system ensures rapid and uniform heating of the load at low temperatures also, which shortens the heat-up time. The high efficiency oil agitation system ensures excellent oil penetration through the workload which results in uniform and fast charge cooling. The gas system, pump system, power supply and cooling systems are generously sized to enable a wide range of industrial heat treatment implementations.


Informacje uzupełniające

Cechy kluczowe
Piece typu CaseMaster Evolution wyposażone w PreNitLPC® by FineCarb® w porównaniu do pieców z atmosferą kontrolowaną typu Sealed Quench pozwalają na udoskonalenie procesu w takich aspektach jak:

- Krótki czas transportu wsadu w piecu (szybkie otwieranie i zamykanie drzwi wewnętrznych)
- Nowa konstrukcja układu obiegu oleju pozwalająca na maksymalną jednorodność i tempo chłodzenia
- Bardzo niskie zużycie mediów technologicznych
- Symulatory procesu (nawęglanie i hartowanie) oraz w pełni automatyczna obróbka
- Temperatura nominalna do 1320°C
- Grzanie konwekcyjne do 800°C
- Rozkład temperatury ±5°C w komorze grzewczej pieca.

Wydajność i Jakość

- Większa sprawność spowodowana krótszym cyklem nawęglania w wyniku bardzo wysokiego stopnia nasycenia wsadu węglem i wysokiego tempa dysocjacji w odpowiednim zakresie temperatur do 1050°C
- Większa powtarzalność wyników w odniesieniu do wsadu
- Brak utleniania międzykrystalicznego dzięki zastosowaniu atmosfery beztlenowej
- Wpływ na środowisko naturalne
- Brak emisji CO/CO2
- Brak atmosfery do utylizacji
- Brak dodatkowych urządzeń energochłonnych np. generatora endotermicznego
- Brak konieczności wentylacji i klimatyzacji hali roboczej – mniejsze straty cieplne

Zdrowie i Bezpieczeństwo

- Brak otwartego ognia – brak wyciągów spalin
- Czyste, nietoksyczne środowisko pracy
- Poprawa BHP miejsca pracy dzięki brakowi palnych gazów technologicznych
- Łatwe i intuicyjne sterowanie procesem
- Wizualizacja parametrów obróbki
- Brak przestojów pieca, szybkie uruchomienie i wyłączanie pieca
- Brak specjalnych procedur wyłączania pieca – Wyłącz i Gotowe
- Elastyczność procesu obróbkiInformacje uzupełniające

CaseMaster Evolution furnaces equipped in PreNitLPC® by FineCarb® LPC achieve high production rates with shorter cycle times when compared to controlled-atmosphere furnaces:

- Short charge transport time within the furnace (fast opening & closing of internal door)
- New design of an oil circulation system enabling max. uniformity & rate of cooling
- Very low consumption of processing mediums
- Process simulators (carburizing & quenching) & fully automated processing
- Nominal temperature up to 1320°C
- Convection heating up to 800°C
- Temperature uniformity ±5°C in the heating chamber

Efficiency & Quality
- Increased efficiency because of shorter carburizing cycle times as a result of very high carbon transition into the workload & high dissociation rate in the pertinent temperature ranges of up to 1050°C
- Greater results repeatability in terms of parts and workloads
- No intergranular oxidation because of oxygen-free atmosphere

Environment Impact

- No CO/CO2 emission
- Lack of an atmosphere to utilize
- No additional, energy consumable equipment i.e.: Endothermic generator
- No need of plant ventilation & air conditioning – less heat losses

Health & Safety

- No open fire – no exhaust hoods
- Clean, non-toxic work environment
- Workplace safety improvement due to lack of flammable process gases
- Easy & intuitive process control
- Visual display of the process parameters
- No furnace idling periods, quick start up & shut off of the furnace
- No special “furnace shutting down” procedures – Just Shut & Go
- Process flexibilityCPV


  • Piece przemysłowe
Typ oferty
Sprzedaż
Kraj
Polska
Termin składania ofert
05.05.2019
Ważna od
06.11.2018
Branże
Maszyny i urządzenia,
Nabywcy poza granicami kraju
TAK