Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Kirgistan

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MRPiT | 2018-03-26 11:16:31
azja, azja centralna, kirgistan, eksport, informacje praktyczne

W związku z planowanymi reformami gospodarczymi oraz rozwojem takich sektorów jak energetyka, infrastruktura, rolnictwo, przemysł wydobywczy i usługi, istnieje możliwość nawiązania współpracy polsko-kirgiskiej.

Dostęp do rynku kirgiskiego

 • Rozwiązania polityki handlowej są zgodne ze standardami WTO.
 • Rząd Kirgistanu stara się tworzyć dogodne warunki dla inwestycji zagranicznych, w szczególności bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
 • Od kilkunastu lat prowadzona jest prywatyzacja w strategicznych branżach kirgiskiej gospodarki np. telekomunikacji i energetyki.
 • Prowadząc działalność w Kirgistanie należy bardzo dokładnie formułować warunki kontraktu (w szczególności warunki płatności i reklamacji).
 • W kontaktach handlowych należy posługiwać się językiem rosyjskim.
 • Podstawą zaufania w biznesie są kontakty osobiste bądź polecenie przez zaufaną dla partnera biznesowego osobę.

 

Możliwości współpracy gospodarczej polsko – kirgiskiej

 • Rząd Kirgistanu szczególny nacisk kładzie na rozwój: elektroenergetyki, przemysłu wydobywczego, budownictwa infrastrukturalnego, rolnictwa, przemysłu lekkiego i usług.
 • Rząd Kirgistanu planuje rozwój infrastruktury transportowej i przekształcenie państwa w kraj tranzytowy. Zgodnie z zamierzeniami, przez Kirgistan ma przebiegać jeden z głównych szlaków transportowych Azji Centralnej.
 • Perspektywicznymi obszarami dla polskiego eksportu są np.: bezpieczeństwo żywnościowe, nowoczesne technologie w rolnictwie i maszyny rolnicze.
 • Kirgiskie przedsiębiorstwa są zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw specjalizujących się w skupie i przetwórstwie produktów rolnych.
 • Kirgiskie firmy zainteresowane są również inwestycjami w zakresie budownictwa mieszkaniowego, tworzenia zakładów przemysłowych na bazie już istniejących złóż, energooszczędności w budownictwie, tworzenia fabryk betonu komórkowego, dostaw maszyn i urządzeń budowalnych oraz projektowaniem, budowy i modernizacji infrastruktury drogowo-kolejowej. Ponadto firmy kirgiskie poszukują partnerów biznesowych w sektorach energii odnawialnej, górnictwa i maszyn górniczych.
 • Potencjalnym obszarem inwestycji jest turystyka, w szczególności turystyka górska.
 • Innymi branżami, w których strona kirgiska chciałaby pracować z polskimi przedsiębiorcami są: podnoszenie kwalifikacji specjalistów z zakresu gospodarki leśnej, pomoc techniczna i szkoleniowa, podatki, rozwój lokalnych organów samorządowych, gospodarka wodna, rozwój MŚP i tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, wymiana doświadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia, regulacje technologiczne i nadzór meteorologiczny.

 

Prowadzenie działalności w Kirgistanie

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą w Kirgistanie w następujących formach:

 • Indywidualny przedsiębiorca

 - na podstawie rejestracji jako indywidualny przedsiębiorca

Zaświadczenie o rejestracji wydaje oddział terytorialny Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Kirgiskiej. Po uzyskaniu dokumentu należy zgłosić się do regionalnego oddziału Państwowej Służby Podatkowej w celu rejestracji jako podatnika oraz Funduszu Społecznego w celu rejestracji składki ubezpieczeniowej. Indywidualny przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia uproszczonej księgowości w specjalnej księdze przychodów i rozchodów, zarejestrowanej w terytorialnym oddziale Państwowej Służby Podatkowej oraz opłaty na jej podstawie podatku dochodowego.

 

- na podstawie patentu

Brak konieczności rejestracji przez oddziały terytorialne Narodowego Komitetu Statystycznego Republiki Kirgiskiej. Patent wydawany jest przez Państwową Służbę Podatkową na czas jednego miesiąca na określone rodzaje działalności gospodarczej i kosztuje około od 2 do 1305 USD. Działalność gospodarcza oparta na patencie zwolniona jest z opłaty podatku dochodowego oraz prowadzenia uproszczonej księgowości.

 

 • Przedstawicielstwo i filia przedsiębiorstwa

Działalność gospodarcza typu przedstawicielstwo nie posiada w Kirgistanie osobowości prawnej. Za przedstawicielstwo rozumie się podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną za granicą i nastawiony na pełnienie funkcji reprezentacyjnej nie zaś przynoszącej dochód. Filia posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność zagraniczną w takim samym zakresie co firma macierzysta, w tym działalność przynoszącą dochód.

 

Kierownik przedstawicielstwa lub filii działa na podstawie indywidualnego pełnomocnictwa udzielonego przez firmę macierzystą.

 

Zarówno filie, jak i przedstawicielstwa, jeśli nie znajdują się w specjalnej strefie ekonomicznej, podlegają obowiązkowi rejestracji.

 

Organami odpowiedzialnymi za rejestrację są Ministerstwo Sprawiedliwości, Urzędy Sprawiedliwości obwodów, w tym także Biszkeku i Osz.

 

W celu rejestracji należy przedstawić: wniosek o rejestrację, decyzję założycieli o powołaniu osoby prawnej, kopię paszportu założycieli oraz kierownika, pozostałe dokumenty zgodne z ustawą.

 

Rejestracja dokonuje się w przeciągu 3 dni, dokumenty muszą być uwierzytelnione w kraju macierzystym, a sporządzone w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język rosyjski lub kirgiski.

 

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Spółka tego typu posiada od jednego do trzydziestu udziałowców, którzy mogą być osobami prawnymi lub fizycznymi. Jeśli udziałowców jest więcej niż trzydziestu należy przekształcić ją w spółkę akcyjną w ciągu jednego roku.

 

Udziałowcy ponoszą starty jedynie do poziomu wniesionego kapitału (w postaci środków pieniężnych, papierów wartościowych, przedmiotów, prawa własności). Spółka musi posiadać organ wykonawczy w postaci jednej osoby lub ciała kolektywnego oraz może posiadać radę nadzorczą i komisję rewizyjną. Kwota minimalnego kapitału zakładowego dla małych przedsiębiorstw wynosi jeden som kirgiski.

 

Główne dokumenty spółki to: umowa założycielska (forma pisemna, poświadczona przez notariusza i podpisana przez każdego z założycieli, zawierająca: decyzję o utworzeniu spółki, nazwę i adres siedziby, spis udziałowców, ich prawa i obowiązki, rozmiar kapitału założycielskiego, spis poszczególnych udziałów, zaświadczenie o rozmiarze i terminie wniesienia wkładu pieniężnego oraz naturalnego przez każdego z nich, zatwierdzony statut, warunki reorganizacji lub zakończenia działalności) oraz statut (dokument prawny określający stan prawny spółki, zawarty w umowie założycielskiej).

 

 • Spółka akcyjna

W Kirgistanie istnieją dwa rodzaje spółek aukcyjnych:

 • Zamknięta – emisja akcji ograniczona jest do akcjonariuszy, których liczba nie może być większa niż pięćdziesiąt, nie są przedmiotem obrotu na giełdzie.
 • Otwarta – od minimum 500 akcjonariuszy, zarządzających swoimi akcjami, notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Korzystny rodzaj działalności gospodarczej dla prowadzenia dużych przedsięwzięć.

 

Minimalny kapitał zakładowy to 100 000 som kirgiskich (około 6000 zł).
Procedury jej zakładania są tożsame do sposobu założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo należy zarejestrować akcje w Agencji ds. Kontroli i Nadzoru Rynku Finansowego.

 

Zatrudnianie zagranicznego pracownika

Zatrudniając pracownika w Kirgistanie należy zawrzeć pisemną umowę o pracę, w której zawarte zostaną następujące elementy: prawa i obowiązki stron, wysokość pensji, nazwa stanowiska, okres zatrudnienia, początek obowiązywania umowy, urlop oraz czas pracy. Istnieje możliwość zatrudnienia pracowników na okres próbny wynoszący od trzech do sześciu miesięcy. Tydzień pracy wynosi czterdzieści godzin. Prawodawstwo przewiduje możliwość zatrudniania pracowników na okres krótszy niż rok, dłuższy niż rok oraz czas nieokreślony w celu wykonania ustalonego zadania. Ponowienie umowy z pracownikiem wiąże się z zatrudnieniem go na czas nieokreślony. Płatny urlop pracowniczy wynosi nie mniej niż dwadzieścia osiem dni. Rząd Kirgistanu ustala minimalną płacę.

 

W przypadku zatrudnienia pracownika zagranicznego należy uzyskać zgodę na jego zatrudnienie z Państwowego Komitetu Migracji i Zatrudnienia. W tym celu należy złożyć odpowiednie podania wraz z wymaganymi dokumentami. Pozwolenie na pracę dla pracowników z zagranicy uzyskuje się po wpłaceniu depozytu gwarancyjnego przez pracodawcę na specjalne konto odpowiedniego organu państwowego ds. migracji. Pracownika nie będącego obywatelem Kirgistanu można zatrudnić na okres jednego roku. Rząd Kirgistanu co roku ustala liczbę cudzoziemców, którzy mogą podejmować pracę w Kirgistanie.

 

System celny

Obowiązujące stawki celne dostępne są na stronie internetowej Państwowego Komitetu Kontroli Celnej Republiki Kirgistanu.

 

Importowane do Kirgistanu towary są opodatkowane podatkiem od wartości dodanej w wysokości 12% wartości celnej produktów. Dodatkowo produkty importowe podlegają opodatkowaniu akcyzą (jeśli ich to dotyczy) oraz opłatom celnym. W celu ochrony gospodarczych interesów narodowych rząd Kirgistanu może zastosować: specjalną taryfę celną, cło antydumpingowe, cło wyrównawcze.

 

Zwolnienia i ulgi celne dotyczą: zwierząt hodowlanych, materiałów nasiennych, nawozów, środków ochrony roślin, szczepionek i leków dla zwierząt.

 

System podatkowy

Stawki podatkowe w Kirgistanie przedstawiają się następująco: VAT - 12%, PIT - 10%, CIT – 10%. Zerowa stawka VAT obowiązuje na eksport wszystkich produktów (poza eksportem stopu złota i stopu złota po afinacji), międzynarodowe przewozy pasażerów, bagażu i ładunków (wyłączając transport kolejowy).

 

Innymi podatkami obowiązującymi w Kirgistanie są:

 • Podatek akcyzowy nakładany na produkcję, import i sprzedaż napojów alkoholowych wyrobów tytoniowych, jubilerskich, ropę naftową i produkty ropopochodne.
 • Podatek gruntowy.
 • Podatek od posiadanego majątku (np. nieruchomości, samochodu).
 • Podatek od eksploatacji bogactw naturalnych.
 • Podatek obrotowy.

 

Nabywanie nieruchomości

W Kirgistanie obcokrajowcy nie mają prawa do nabywania ziemi, mogą z niej jedynie korzystać czasowo. Również zakup i sprzedaż mieszkań dla inwestorów zagranicznych jest utrudniony i wymaga uzyskania zgody specjalnej Komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Kirgiskiej. Osoby niebędące obywatelami Kirgistanu nie mogą nabywać i przenosić własności obiektów rekreacyjnych, infrastrukturalnych i turystycznych. Osoby te mogą jedynie nabyć prawo do korzystania z tych obiektów na czas nie dłuższy niż czterdzieści dziewięć lat. Nie istnieją ograniczenia w wynajmie nieruchomości.

 

System zamówień publicznych

Informacje na temat zakupów publicznych i ich realizacji dostępne są na oficjalnej stronie zamówień publicznych.

 

Dokumenty niezbędne do udziału w przetargu to:

 • Zaproszenie do udziału w przetargu,
 • Instrukcja dla uczestników przetargu,
 • Rysunki techniczne,
 • Ogólne warunki przetargu,
 • Kosztorys prac i tabela wykorzystywanych materiałów,
 • Specyfikacja techniczna,
 • Atesty i certyfikaty techniczne,
 • Wzór kontraktu, sposób składania zamówienia i warunki płatności,
 • Wzór bankowej gwarancji przetargowej (wadium),
 • Wzór bankowej gwarancji dobrego wykonania kontraktu,
 • Pismo o potwierdzeniu otrzymania zamówienia przetargowego,
 • Upoważnienie do podpisania zamówienia przetargowego.

 

Wolne strefy ekonomiczne

Wolne strefy ekonomiczne koncentrują się na działalności gospodarczej i przyciąganiu inwestycji zagranicznych. Obowiązują w nich uproszczone procedury: rejestracji działalności gospodarczej, przyznawania licencji na produkty eksportowe oraz ulgi podatkowe.

 

W Kirgistanie zlokalizowanych jest pięć wolnych stref ekonomicznych:

 • „Biszkek” - zlokalizowana w stolicy kraju,
 • „Naryn” - mająca potencjał turystyczny i górniczy,
 • „Karakol” - mająca potencjał turystyczny,
 • „Majmak" - położona na styku korytarzy transportowych,
 • „Lejlek" - ukierunkowana na rozwój handlu transgranicznego.

Strefy te posiadają specjalny status prawny, system rejestracji przedsiębiorstw, taryf celnych, a także ustawodawstwo w kwestiach: pracy, własności gruntów, podatków i handlu międzynarodowego.

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Kirgistanie zapraszamy na stronę internetową Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty.

***

Informacje pochodzą z Przewodnik po rynku - Republika Kirgiska, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Astanie, Ałmaty 2015.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 2 0


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Okna PCV

Okna Toruń Wybór okien do domu jest wyjątkowo istotny nie tylko ze względu na wygląd i ...
Polska - TORUŃ 2021-10-14 Dodał: Łukasz Bogucki Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Film, Turystyka, sport i rekreacja, Transport i logistyka Zobacz ofertę

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych – czynności on site i off site Pozycjonowanie witryn ...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość online

Księgowość dla przedsiębiorców Prowadzenie firmy wiąże się wprost z koniecznością prowa...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert