Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInformacje praktyczne dla polskiego eksportera - Kanada

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Redakcja MPiT | 2018-03-26 20:22:58
ameryka północna, kanada, informacje praktyczne dla eksportera

Wartość polskiego eksportu do Kanady w 2016 r. to 1468,86 mln dolarów kanadyjskich. W gronie państw Unii Europejskiej w 2015 r. Polska zajęła 10. miejsce wśród dostawców towarów do Kanady. Eksport polskich produktów koncentruje się głównie do Quebec, Ontario i Alberty.

 

Polskie towary eksportowe do Kanady

Surowe skórki z norek, części silników turboodrzutowych i silników turbośmigłowych, części turbin gazowych, części sprzętu lub układów przenoszenia napędu, leki pakowane do sprzedaży detalicznej, części dla przemysłu lotniczego - podwozia do samolotów i ich części, meble drewniane, urządzenia do nagrywania, otrzymywania, odtwarzania dźwięku, obrazu lub danych, mechanizmy i przekładnie zębate, mechanizmy śrubowo-kulkowe, skrzynie przekładniowe, preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do zmywania, czyszczenia, prania, siedzenia o drewnianych ramach, tapicerowane, czekolada i produkty zawierające kakao, części do mebli, elektrody węglowe lub grafitowe, deski i panele, wódka, kamery telewizyjne, kamery cyfrowe i kamera wideo.

 

Utrudnienia w dostępie do kanadyjskiego rynku dla polskich towarów i usług

 • Funkcjonowanie monopoli państwowych np. w zakresie importu alkoholu na tereny prowincji.
 • Kontyngenty importowe na niektóre towary rolno-spożywcze (np. sery twarde i inne wyroby mleczarskie, drób i jego przetwory).
 • Regulacje techniczne i sanitarne, w tym różnice w standardach produktów żywnościowych.
 • Uciążliwe procedury prowadzenia inspekcji i certyfikacji przez Kanadyjską Agencję Kontroli Żywności, w tym wymogi dotyczące etykietowania i opakowania towarów.
 • Uciążliwe i prowadzone niekiedy w sposób uznaniowy formalności celne.
 • Restrykcje w zakresie świadczenia usług technicznych, związane z wymaganiami ubezpieczeniowymi, imigracyjnymi oraz nieuznawaniem dyplomów i świadectw kwalifikacji zawodowych, dodatkowo zróżnicowane w zależności od prowincji, powodują de facto uniemożliwienie dostępu do rynku zamówień publicznych na poziomie federalnym i prowincji. 
 • Ograniczony dostęp do zamówień publicznych dla firm, które nie prowadzą swojej działalności gospodarczej w Kanadzie.
 • Wyższe niż w Europie koszty reklamy i wprowadzenia na rynek nowego produktu, a także koszty obsługi prawnej.
 • Trudnym jest wprowadzenie wyrobu do dużych sieci dystrybucyjnych działających w Kanadzie.

 

Różnice kulturowe w biznesie z Kanadyjczykami

 • Wymagany profesjonalizm w kontaktach biznesowych.
 • Mało formalne relacje z partnerem biznesowym:
  • Zwracanie się po imieniu niezależnie od stanowiska, wieku i płci itd.
  • Przedstawiać się należy zawsze z imienia i nazwiska, w ten sposób partner biznesowy będzie miał możliwość wyboru formy w jakiej będzie zwracał się do osoby, z którą prowadzi negocjacje.
  • W trakcie pierwszej prezentacji firmy zawsze poświęca się czas na nieformalną rozmowę o polityce, sporcie itd.
 • Należy pamiętać o zmianie czasu: w Kanadzie jest od 6 do 9 godzin wcześniej niż w Polsce.
 • Należy pamiętać, żeby zawsze mieć przy sobie wystarczającą ilość wydrukowanych materiałów i być dobrze przygotowanym.
 • Na każde spotkanie należy mieć przygotowane minimum trzy egzemplarze katalogów lub list cenowych.
 • Przygotowane materiały powinny być w j. angielskim i j. francuskim dla mieszkańców Quebeca.
 • Należy posiadać przy sobie wzory produktów i cennik sporządzony w dolarach kanadyjskich.
 • Informacje o dużych przewozach podaje się w kontenerach, a nie w ciężarówkach. Wskazane jest zamieszczenie w prezentacji informacji o metodach transportu towarów.
 • W Kandzie bardzo popularne są wizytówki, więc należy ich posiadać około 200 na tydzień jeśli planuje się np. udział w imprezie wystawienniczej. 
 • Bardzo ważna jest punktualność - o opóźnieniach powyżej 5 minut informuje się partnera biznesowego.
 • W Kanadzie możliwe jest zorganizowanie od 2 – 3 spotkań dziennie.
 • Uwzględniając potencjalną niewiedzę partnera handlowego o Polsce należy w prezentacji umieścić kilka zdań o  kraju.
 • W materiałach prezentacyjnych zawsze podaje się stronę internetową swojej firmy, kontakty eksportowe, wielkość przedsiębiorstwa itd.
 • Zawsze należy robić notatki podczas spotkania, ponieważ tego oczekują Kanadyjczycy.
 • Nie wolno używać dyktafonów podczas spotkań.
 • Grzecznościowo należy brać materiały promocyjne od partnerów biznesowych - wówczas oni również poważnie potraktują te oferowane przez polskiego eksportera lub inwestora.
 • Dla Kanadyjczyków kontynuacja spotkania to klucz do sukcesu, dlatego po pierwszym lub drugim spotkaniu biznesowym należy wysłać potwierdzenie chęci współpracy i dodatkowe informacje zgodnie z życzeniem partnera biznesowego.
 • W Kanadzie zawsze najważniejsze ustalenia uzgadnia się na piśmie, inne można telefonicznie.

 

Podstawowe formy dzialalności gospodarczej w Kanadzie różnią się od siebie stopniem odpowiedzialności finansowej osoby posiadającej przedsiębiorstwo, sposobem i formą opodatkowania firmy wobec władzy, prowadzoną i wymaganą dokumentacją jednostki gospodarczej oraz jej kontrolą przez władzę, różnica wynika również z ilości zatrudnionych pracowników i ze sposobu podziału zysku lub pokrywania strat.

Przedsiębiorca

 • Najprostsza forma działalności gospodarczej w Kanadzie.
 • Objęta jurysdykcją kanadyjskiej prowincji lub terytorium, na którym zlokalizowana jest firma.
 • Za jej polski odpowiednik można uznać spółkę cywilną.
 • Osoba posiadająca taki rodzaj spółki prowadzi ją samodzielnie, a za nazwę służy mu jego imię i nazwisko lub nazwa handlowa (wówczas zgodnie z Ustawą o Nazwach Przedsiębiorstw musi zarejestrować firmę w odpowiednim urzędzie prowincji) bez pośrednictwa i udziału finansowego innych podmiotów, poza osobami zatrudnionymi.
 • Przedsiębiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za straty i zobowiązania firmy, ale też upoważniony jest do uzyskania wszystkich zysków jakie przynosi działalność gospodarcza. W przypadku bankructwa wszystkie aktywa przedsiębiorstwa oraz jego majątek osobisty mogą być zajęte na rzecz spłaty zobowiązań.
 • Właściciel samookreśla swój rok budżetowy.
 • Do zalet prowadzenia przedsiębiorstwa należą:
  • Niski koszt administracyjny.
  • Niewielki kapitał zakładowy.
  • Największy zakres swobód działania w ramach obowiązujących regulacji.
  • Osoba posiadająca przedsiębiorstwo posiada całkowitą kontrolę nad nią, ale też może mieć problem z pozyskaniem kapitału np. poprzez utrudniony dostęp do kredytów.

Spółka

 • Umowa zawarta pomiędzy dwoma lub większą ilością osób.
 • Na podstawie zawartego porozumienia osoby te podejmują wspólną działalność gospodarczą i łączą środki, jakimi dysponują.
 • Umowa zawierana w formie pisemnej w obecności prawnika.
 • Podział zysków pomiędzy współwłaścicielami firmy dzielony jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie.
 • Umowa spółki ustala formalno-prawne warunki działalności oraz tryb rozwiązywania sporów, określa zakres odpowiedzialności sygnatariuszy, zasady podziału zysków i pokrywania strat, warunki wnoszenia udziałów i rozwiązywania spółki.
 • Rejestracja spółki to oświadczenie woli, polegające na wypełnieniu deklaracji i podpisaniu jej przez wszystkich wspólników. W dokumencie określa się zakres działalności, prowincję lub terytorium działania spółki oraz okres, przez jaki będzie ona funkcjonować. Postanowienia deklaracji zaczynają obowiązywać po zarejestrowaniu jej w wyznaczonej agencji prowincji lub terytorium.
 •  Występują dwa rodzaje spółek:

zwykłe (wszyscy wspólnicy biorą udział w zarządzaniu spółką i ponoszą w równym stopniu odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez jednego ze współzałożycieli. Ponadto każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za nadużycie prawa lub błąd w prowadzeniu firmy przez jedną lub wszystkie osoby które ją zakładały) i ograniczone (w tym rodzaju spółki jedna lub więcej osób ponosi odpowiedzialność za zadłużenie spółki, pozostałe osoby odpowiadają za zobowiązania pieniężne do poziomu wniesionego kapitału. Spółki ograniczone działają w oparciu o prawo stanowione w kanadyjskich prowincjach i są rejestrowane przez specjalnie do tego wyznaczone rządowe agencje prowincjonalne. Właściciele tego rodzaju spółki mogą wyznaczać swój indywidualny rok budżetowy, ale jego zmiana wymaga zatwierdzenia przez Canada Agency Revenue. Zyski spółki traktowane są jako dochody właścicieli spółki i podlegają opodatkowaniu w oparciu o indywidualne stawki podatkowe).

 • Do zalet prowadzenia spółki należy:
  • Zarząd składający się z kilu osób.
  • Możliwość podejmowania poważniejszych przedsięwzięć gospodarczych.
  • Łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału.

 

Korporacja

 • Posiada osobowość prawną.
 • Udziałowcy korporacji nie są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania firmy. Ich odpowiedzialność finansowa ponoszona jest jedynie do wartości wkładu własnego.
 • Możliwość rejestracji na poziomie prowincji lub federalnym.
 • Kanadyjskie korporacje muszą stosować w dokumentacji obok nazwy własnej jeden ze skrótów: Limited, Ltd., Incorporated, Inc., Corporation, Corp.
 • Sprawozdanie z działalności finansowej jest weryfikowane przez niezależnego księgowego lub firmę audytorską.

Podział na:

 • korporacje prywatne i publiczne w zależności od możliwości emitowania i sprzedaży akcji:
  • prywatne: utworzone przez jedną lub więcej osób, z których większość jest obywatelami Kanady, właściciel lub pełnomocnik korporacji prywatnej musi mieszkać na obszarze prowincji w której zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Ten rodzaj korporacji nie może emitować i sprzedawać akcji.
  • publiczna: korporacja tego rodzaju może emitować akcje. W momencie składania wniosku o inkorporacje, korporacja musi przedłożyć projekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych w swojej prowincji. Ma też obowiązek zatrudnić rewidenta z zewnątrz oraz publikować półroczne zestawienie finansowe.
 • oraz na prowincjonalne i federalne, w zależności od przepisów, na podstawie których dokonują rejestracji:
  • prowincjonalna: Korporacje publiczne i prywatne mogą być rejestrowane przy rządzie prowincji, zgodnie z Business Corporations Act obowiązującym w danej prowincji. Dokładne informacje na stronie internetowej: Canada Business.
  • federalna: Korporacje publiczne i prywatne mogą być rejestrowane przy rządzie prowincji, zgodnie z Business Corporations Act. Takie korporacje mogą działać w Kanadzie, jak i poza jej terytorium. Mimo to wymagane są licencje i zezwolenia w prowincjach, w których prowadzi działalność.

 

Spółdzielnia

 • Prywatne przedsiębiorstwo o ograniczonej odpowiedzialności, podlegające jurysdykcji prowincjonalnej i rejestrowane według przepisów prawnych prowincji i terytoriów.
 • Wszyscy członkowie mają taką samą liczbę głosów, członkostwo w spółdzielni jest dobrowolne i otwarte, obowiązuje zniżka dla członków obliczana na podstawie wielości ich zakupów.

 

Rejestracja firmy

 • Rejestracja może nastąpić na podstawie przepisów zawartych w ustawie federalnej lub prowincjonalnej.
 • Przedsiębiorstwa, które dokonały rejestracji na podstawie ustawy federalnej mogą prowadzić działalność na terytoriom całego państwa, ale jednocześnie podlegają prawu obowiązującemu w danej prowincji dotyczącemu podatków, handlu, obrotu nieruchomościami i ziemią.
 • Rejestracji firmy dokonuje się w odpowiednich urzędach federalnych lub prowincjonalnych.
 • Wniosek o rejestrację (zawierający nazwę, adres, strukturę kapitałową, klasyfikację akcji, ewentualne ograniczenia dotyczące transferu akcji, ilość członków zarządu, zakres prowadzonej działalności handlowej, specjalne klauzule ustanawiane przez wnioskodawców) musi być złożony w Dyrektoriacie Korporacji w Ministerstwie Przemysłu.
 • Rejestr korporacji w prowincji upoważnia tylko do działalności na jej terenie. Taka zgoda wydawana jest przez Urząd Generalnego Inspektora Instytucji Finansowych danej prowincji.
 • Rejestracja Przedsiębiorcy dokonywana jest we właściwym dla miejsca zamieszkania Wydziale Rejestracji Firm, a formalności z nią związane zajmują średnio 24 godziny.
 • Rejestracja korporacji to czas około trzech dni, chyba że występują zastrzeżenia co do nazwy firmy.
 • Statut spółki musi być osobiście podpisany przez zawiązujących spółkę (mogą to być zarówno osoby prawne, jak i fizyczne).

 

Gospodarcze umowy dwustronne

 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisana w Warszawie dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 27, poz. 114).
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 maja 1987 r. (Dz.U. z 1990r. Nr. 38, poz. 216).
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kanady o wspieraniu mobilności młodych obywateli, sporządzona w Warszawie dnia 14 lipca 2008 r.; 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie.
 • Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Kanadą, podpisana w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 133, poz. 1095).
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Kanady o komunikacji lotniczej podpisana w Ottawie dnia 14 maja 1976 roku.
 • Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Kanady w sprawie wzajemnych stosunków w dziedzinie rybołówstwa podpisana w Ottawie dnia 14 maja 1982 roku.
 • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Quebecu o współpracy ekonomicznej, naukowej, technologicznej i kulturalnej podpisana w Warszawie dnia 14 marca 1991 roku.
 • Porozumienie między Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Rzeczypospolitej Polskiej i Departamentem Środowiska oraz Departamentem Przemysłu Kanady o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska podpisana w Ottawie 12 września 1994 roku.

 

Największymi polskimi inwestorami w Kanadzie są: KGHM (zakup kanadyjskiej firmy Quadra FNX Mining wraz z jej kopalniami i projektami wydobywczymi w Kanadzie, USA i Chile), Orlen i Kulczyk Investment.

 

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące biznesu w Kanadzie dostępne są na stronie internetowej: www.canadabusiness.ca

 

Osoby zainteresowane prowadzeniem działalności eksportowej lub inwestycyjnej w Kanadzie zapraszamy na stronę internetową Zagranicznego Biura Handlowego w Toronto.

***

Informacje pochodzą z Informatora Ekonomicznego MSZ oraz informacji zawartych na stronie WPHI Montreal.Czy ta informacja była pomocna?
TAK/NIE 1 0